HD 1928. év

1928. év

Az erre az évre vonatkozó bejegyzések jelentős része arra vonatkozik, hogy a hívek nagy számú adománnyal  gazdagították/tették szebbé a templom belsejét. Ugyanakkor  fontos események is történtek. Ezek közül álljon itt néhány (L.F. szerk.)

Május 13-án tartott népes egyházközségi közgyűlés kimondotta a péceli Jézus Szíve egyházközség megalakulását. Az alapszabályokat egyhangúlag elfogadta. A váci egyházmegyei hatóság 2305/1928, a kultuszminisztérium pedig 43.401/1928. sz. a. hagyta jóvá. A jóváhagyott alapszabály irattárban van.

Szabályzat előlapja

A megalakult egyházközség igazgatási szabályzatának előlapja L.F. szerk. ( a V.P.K.L. anyagából)

utolsó oldal belső fele

 

Az igazgatási szabályzat  utolsó oldalának belső fele a „helyi” aláírásokkal ( a V.P.K.L. anyagából) L.F. szerk.

Szabályzat hátoldala

 

A szabályzat külső hátoldala a püspöki és a minisztériumi jóváhagyásokkal L.F. szerk.  ( a V.P.K.L. anyagából)

 

iskolaszék engedélye

Az iskolaszék – a kivonat szerint – engedélyezte, hogy a locsodi iskola tantermét nagyobb ünnepeken szentmise tartása céljából igénybe vehessék. L.F. szerk. ( a V.P.K.L. anyagából)

A közgyűlés a következőket választotta meg egyházközségi képviselőkké: rendes tagok: Hanisch György, Dr. Lingauer István, Demeter Konrád, Imregh Béla, Jáger Mihály, Kertész István, Layer Pál, Péch Ödön, Tamás József, Újváry Imre, Dudás Gyula, Dóbiás Lajos, Tankó Sámuel, Stern István, Jakubetz Henrik, Brocskó István, Zinzer (?) Antal, Takács László, Birschl Árpád, Wurm László, Peschek János, M. Bezák József, Horváth Kálmán, Göltl Pál, Oszvald Ádám, Demkó Ferenc, Kulányi János, Skolnik Árpád, Farkas János, Járó István; póttagok: Greszler Lajos, Metzner Aladár, Koricsánszky Pál, Pap János, Michelzen János, Lázár Gábor, Maurer Ferenc, Gerzsabek Mihály, Fekete Antal, Dr. Damó Gyula.

A megválasztott képviselőtestületi tagokból az Egyháztanács a következőképen alakult meg: világi elnök: Hanisch György, egyházgondnok: Dr. Lingauer István, pénztáros: Péch Ödön, jegyző: vitéz Cserey József, temetőgondnok: Farkas János, egyháztanácsosok: Demkó Ferenc, Horváth Kálmán, Imregh Béla, Jakubetz Henrik, Kertész István, Stern István, Újváry Imre.

Szept. 23-án alakította meg a péceli férfi Credo egyesületet P. Böle Kornél O.P. 92 taggal. Lélekemelő ünnepély volt. A tisztikar így alakult meg: egyházi elnök: Mészáros István plébános, díszelnökök: Dr. Pohl Sándor gödöllői szolgabíró, Hanisch György, Péch Ödön és Dr. Lingauer István, ügyvezető elnök: Fábry Endre, alelnökök: Lázár Gábor és Kubinyi Gyula, főtitkár: Dr. Damó Gyula, titkár: Kondek József, pénztáros: Papp János, háznagy : Demkó Ferenc, ellenőrök: Gombai Sándor és Rosza Béla, választmányi tagok: Dóczy Dénes, Csuday József, Fülöp Tamás, id. Strider Péter és Strebó István. A Credo egylet alakuló gyűlésén egyhangúlag elhatározta, hogy egy péceli fiút fog taníttatni.

Az egyház képviselőtestülete az iskolán nagy átalakításokat eszközöltetett. A klozetokat megfelelő helyre, az épülettől távol, elhelyeztette, fáskamrákat és mosókonyhát építtetett; az eddigi feljárót befalaztatta, a kapualjat tanítói szobává átalakíttatta, a pincelejárót kőből megcsináltatta, kerítéseket húzatott a Népleányok és a Forgó telek felől, a Kristóf-féle kisházat elbontatta, az udvart így megnagyobbíttatta, s vadgesztenye fákkal beültettette. Apróbb bádogos és tetőmunkákkal együtt az átalakítás 2800 pengőbe került. Ugyane munkákkal egyidejűleg Mészáros István plébános az iskola utcai frontját cyklopsfallal keríttette be, vasból kaput, betonból lépcsőket készíttetett és drótkerítéssel látta el az épületet. A plébánosnak is 2800 pengőjébe került, a sajátjából a munka, de az iskolánk így szép és modern lett.
Iskola és templom

(Podmaniczky Mária szívességéből)

Dec. 9-én alakult meg a péceli „ Szent Imre herceg” nevű ifjúsági egyesület 32 taggal. Vezetőjük vitéz Cserey József igazgató lett.