HD 2013. év

2013. év

A sok-sok éves gyakorlatnak megfelelően idén is volt ökumenikus imahét, amelynek megrendezésére – hasonlóan az utóbbi évekhez – a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonában került sor január 20-27-ig. Az elmélkedések vezetői a református, a baptista és az evangélikus egyházközségből jöttek. A katolikus egyházközség részéről Káposztássy Béla lelkigondozó volt az imahét mozgatórugója.

Az egyházközségi jelmezes farsangi bálra február 9-én került sor a Szent Erzsébet Katolikus Iskolában. Az élőzenét a SzerBuSz zenekar és a Gyöngyharmat együttes szolgáltatta. A rendkívül pezsgő hangulatú, számos programmal tarkított, otthonos rendezvénynek nagy sikere volt mind a felnőttek, mind pedig a gyermekek körében.

Ugyancsak februárban indult a jegyesoktatás azoknak a pároknak, akik szentségi házasságkötésre készülnek. Szintén e hónap krónikájához tartozik, hogy február 16-án került sorra a betegek kenetének kiszolgáltatása, közös szentmise keretében.

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény fontos változásokat hozott a hit és erkölcstan oktatása területén. Nevezetesen 2013. szeptembertől az állami általános iskolákban felmenő rendszerben kötelezően bevezetik a hittan/etika oktatást. Hittant eddig is lehetett tanítani, de csak tanítás után, délutáni külön-óraként. A változás bevezetését követően a hittan is órarendi óra lesz, mégpedig úgy hogy a szülők döntik el: melyik egyház/felekezet hitoktatását vagy esetleg etikát tanuljon a gyermekük. A felmenő rendszer azt jelenti, hogy első évben az első és ötödik évfolyamon vezetik be a rendszert, utána pedig mindig eggyel több évfolyamon. A kérdésben az érintett szülőknek nyilatkozniuk kell.

Mivel ez mind az oktatási intézményeknek, mind az egyházaknak jelentős szervezőmunkát jelent. Az önkormányzat szervezésében többször is megbeszélésre került sor, annak eredményét pedig mindannyiszor a Hírlevélben tettük közzé. Ez a szülőknek is fontos információt jelentett. Egyházközségünk részéről Kazinczy Tamás és Kollmann Andrea vett részt e megbeszéléseken.

A Szent Erzsébet Katolikus Iskola 3-4. évfolyamos tanulóiból álló csapat február 16-án a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpontban első helyezést ért el a Hit Éve alkalmából megrendezett, többfordulós, országos vetélkedő utolsó fordulójában.

István atya haláláig az egyházközség kivételes helyzetben volt a szentmisével való ellátottság szempontjából. Ugyancsak fontos segítséget jelentett az ő közreműködése az intézmények lelki gondozása tekintetében. Az ő halála szükségképpen a szolgálatellátás rendjének áttekintését eredményezte. Emiatt már februárban kezdődően kérdőíveken nyilatkozhattak a hívek a vasárnapi misék rendjéről és időpontjáról. A szavazás eredményét márciusban tette közzé a Hírlevél azzal, hogy az új miserend gyakorlati bevezetésére a húsvéti ünnepeket követően kerül sor. Eszerint változatlanul megmaradt a szombat esti (vasárnapi elővételezett) szentmise, vasárnap pedig fél 9 és 10 órakor kezdődnek a szentmisék. Vasárnap este tehát nincsen szentmise. Ez tehát az új rend, amelyben természetesen eseti változások/eltérések lehetnek a pillanatnyi helyzet miatt, de az igazodás ehhez a rendhez történik. (Az eljárás kapcsán számosan szóltak hozzá és szavaztak, természetesen érzelmi megnyilatkozások is voltak, de végül is az új rend polgárjogot nyert.)

A nagyböjti lelkigyakorlatot Tampu Ababei József atya, rákoscsabai plébános tartotta március 15-17-én.

A nagyhét maga rendkívül gazdag lelki programot jelentett, amelynek programját több héten keresztül is hirdette az egyházközség sajtója. Ezek közül is kiemelünk néhányat. Virágvasárnap a templom felnőtt kórusa Francesco Suriano XVI. sz. olasz zeneszerző Lukács Passióját énekelte. Ugyanaznap este pedig az isaszegi Gaudium Carminis női kar Pergolesi XVII. sz. olasz zeneszerző Stabat Mater c. oratóriumát adta elő az Operaház két szólistájának közreműködésével. Az egyik Fülöp Éva volt, aki péceli lakos és templomunk kórusában is többször működik közre. Orgonált Ács Dávid László.

Nagykedden a családok keresztútjára került sor, amely sok éves tartalmas hagyománya egyházközségünknek.

Húsvét vasárnap hajnali fél 5. órakor kezdődtek a szertartások a tűzgyújtással, majd folytatódtak a templomban és az Alleluja misét követően, még gyakorlatilag napkeltekor került sor a feltámadási körmenetre. Utána agapé volt a templom előtt, a templomban pedig ételáldás.

A húsvéttal kapcsolatban a gyermekek szomorúságára szolgált, hogy az enyhén szólva is télies időjárás miatt a húsvéthétfőre tervezett templomkerti programok elmaradtak.

Már április folyamán megnyílt a lehetőség a szülők előtt, hogy gyermekük hittanoktatása felől nyilatkozzanak, erre megfelelő nyomtatvány is állt a rendelkezésükre. A határidő május 20. volt.

Április 21-én színvonalas költészetnapi koncert volt a templomban. A versmondók általános iskolai diákok voltak, akik Weöres Sándor verseiből adtak elő. Konferált Rádi Zoltán igazgató úr, a zenei kíséretet a SzerBuSz zenekar és Tóth Péter Sándor mandolinművész szolgáltatta.

Április 28-án került sorra a parkolóban a szabadtéri búzaszentelésre, amely egyúttal a felhozott termények, állatok és gépek megáldásával is együtt járt. Az érdekes és szép eseményre sokan vonultak át a templomból és mindenki, de különösen a nagyszámú gyermeksereg élvezte a „felhozatalt”.

A hónap utolsó napján tartottuk a templomban a hagyományos Mária-szerenádot, a szokásosan meghitt hangulatban, és viszonylag szűk, szinte családias létszámban. Ez utóbbin jó lenne változtatni!

Ugyancsak a hónap végén (27-28-án) tartotta tavaszi hétvégéjét a péceli Antióchia Közösség.

Május 12-én Mennybemenetel vasárnapján volt az elsőáldozás a templomunkban. 38 fiatal járult először az Oltáriszentség vételéhez.

Május 25-én templomunk Coelestis Regina Kórusa a Kőbányai Szent László templomban vendégszerepelt, ahol is szentmise-szolgálatot követően hangversenyt adott a szép számú hallgatóságnak. Orgonált Ács Dávid László. A szolgálat után agapéra került sor a plébánián.

Június 7-én Jézus Szent Szíve ünnepén külsőségeiben is szép ünnepi szentmise (majd ezt követően fogadás) volt az Otthon parkjában. Az eseményre kettős jubileum tükrében került sor: 75 éve szentelték fel a Jézus Szíve Népleányai Társasága Lelkigyakorlatos Házát, és 20 éve annak, hogy ebben működik a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthona. A szentmise főcelebránsa a magyar jezsuita rendtartomány provinciálisa volt, közreműködött templomunk kórusa, valamint ifjú zenészeink: Ács Dávid László, Ács Ádám és Monori Judit. Vezényelt Ágoston Viktória.

Az ünnepséget követő vasárnap, június 9-én tartottuk a templomkertben egyházközségünk fogadalmi ünnepét. Ennek keretében megújítottuk a háború idején tett fogadalmat, majd a szokásos útvonalon megtartottuk a Jézus Szíve körmenetet.

Június 16-án délután került sor a Coelestis Regina Kórus évadzáró hangversenyére a templomban. Ezen zömében Szűz Máriáról szóló művek csendültek fel, de elhangzott a Szekeres – Polgár szerzőpáros több száma is.

Augusztusban két ifjúsági hittancsoport is volt hittantáborban, utána köszönetet mondtak a Hírlevél hasábjain a hívek támogatásáért, illetve az őket hosszabb ideje segítő Tóth Béláéknak. Ugyanebben a hónapban került sor Máriabesnyőn a Galga Mente 2013. rendezvényére, amelyen fiataljaink közül szintén részt vettek néhányan.

Szeptemberben is volt több említésre méltó esemény. 7-én a Családi nap keretében számos programra került sor a templomkertben, illetve a hittanteremben. A templomban pedig Finta Lajos atya tartott vetítettképes előadást a perui missziós tevékenységéről.

Szeptember 08-án, Kisboldogasszony ünnepén, templomunk Coelestis Regina Kórusa – eleget téve egy régebbi meghívásnak – Kiskőrösre utazott autóbusszal, ahol is szentmise-szolgálatot végzett, majd közvetlenül ez után nagy sikerű egyházzenei áhítatott tartott, nagyszámú érdeklődő előtt. A műsoron – az ünnephez kapcsolódóan – elsősorban Szűz Máriával kapcsolatos művek hangzottak el, de előadtak több művet is a Szekeres – Polgár szerzőpáros alkotásaiból. (A meghívás is elsősorban a Polgár-család városban lakó tagjainak szívességén alapult.)

Szeptember 21-én délután nagy sikerű városi kórustalálkozóra került sor a templomban. Az eredeti helyszín nem itt lett volna, hanem a református templomban, ez azonban szinte az utolsó pillanatban megváltozott. Így tehát plébános atya nagyvonalúsága és karnagyunk szervezőkészsége mentette meg a helyzetet (nem utolsósorban pedig az a tény, hogy a templom már „ismert” koncert-helyszín a városban, főleg a karácsonyi hangversenyek okán.)

Az összejövetelen részt vett a Péceli Női Kar, a Petőfi Sándor Férfikórus, a Nagytarcsai és Péceli Evangélikus kórus, a Péceli Gyermek és Ifjúsági Kórus, a Baptista Egyházközség Kórusa és végül –„házigazdaként” templomunk felnőtt kórusa. Minden kórus kapott időt néhány darab előadására, majd a záró kórus eléneklésére került sor, az evangélikus gyülekezet karnagya vezényletével. Orgonált Ács Dávid László. A jó hangulatú találkozó végén plébános atya meghívta jövőre a résztvevő kórusokat (és ahol van gyermekkórus, azt is) egy hasonló összejövetelre.

Október 6-án tartottuk templomunk búcsúját, amely jól sikerült családi ünneppé lett. A már kialakultnak tekinthető gyakorlatnak megfelelően a szentmisét követően kerti ünnepségre került sor, amely finom közös ebéddel és borkóstolással zárult. Időközben pedig játékok, vetélkedők, kóruséneklés, stb. színesítették a találkozót. Zenélt a SzerBuSz zenekar.

Ugyancsak október hónapban kezdődött a két éves felkészülés a bérmálkozásra.

(Feltételek – többek között – a betöltött 16. életév, a szentmisén való rendszeres részvétel, folyamatos hittanra járás és plébániai szolgálat).

November 30-án templomunk felnőtt kórusa hangversenyt tartott a templomban. Az azt követő szentmisén került sor az első adventi gyertya meggyújtására.

Megkezdődtek a roráte misék, minden hétfőn és pénteken hat órakor. A szertartásokra minden esetben szép számú hívő jelenlétében került sor.

Az adventi lelkigyakorlatot Varga Kapisztrán ferences atya tartotta december 13-15. között a templomban.

December 17-én este nagy sikerű és kitűnő hangulatú városi karácsonyi hangversenyre került sor a templomban, számos közreműködő részvételével. A rendezvény gyakorlatilag a városi Gyermek – és Ifjúsági Kórus égisze alatt zajlik, de részt vesz/vett rajta több kórus és szólista is, valamint szerepelt az ilyenkor elmaradhatatlan alkalmi városi vegyeskar is. Rádi Zoltán igazgató úr színvonalas konferálást mutatott be, vezényelt Szilágyiné Szalai Zsuzsanna, aki óriási tapsot kapott a résztvevő több száz fős hallgatóságtól a csodálatos rendezvény megszervezése és vezénylése miatt.

A Karitász decemberben élelmiszer adományokat gyűjtött és osztott el a karácsonyi ünnepek előtt.

A karácsonyi ünnepek szépen és meghitten teltek. Az ifjúsági hittanosok két alkalommal is előadták színvonalas verses-zenés karácsonyi műsorukat. Az éjféli mise előtt szerepelt először az az újonnan alakult énekkari formáció, amelyet Ács Dávid László vezényelt, és amelyben zömmel az ifjúsági hittanosok, a gitáros zenekar tagjai, valamint fiatal zenészeink (közül néhányan) vesznek részt, de amelyben örömmel lehetett látni más egyházközségből ismerős arcokat is ( az ökumenizmus szép példájaként). A felnőtt énekkar pedig új misét tanult be Karácsony ünnepére (Charpentier francia szerző karácsonyi miséjét). A kórust és a zenekart Tóth Benedek karnagy vezényelte.

Örömmel lehetett látni, hogy a hívek milyen szép számban vettek részt a szentmiséken és az egyéb áhítatokon.

Statisztika

2013 Hitélet:

Templomba járás: 500 fő/ hét (Balázs áldás és hamvazás számolása alapján)

Keresztelés : 15 /tavaly 20/  Elsőáldozás: 38 /tavaly 32/  Esküvő: 5          /tavaly 4/

Temetés: 90 ( Ebből ellátott: 24) Tavaly 77 temetés volt. (17 ellátott) Áldozás: 15.950 (tavaly 17.780 az elfogyott ostyák alapján) Betegellátás: Betegek kenetét 31-en vették fel a templomban, havi rendszeres ellátásban részesül 8 beteg. 15 hittancsoport (iskolai és templomi) működik kb. 165 fiatal részvételével.

PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉGEK

1. Énekkar (felnőtt)

2. Énekkar (ifjúsági gitáros, gregorián)

3. Felnőtt katekézis

4. Házas hétvége

5. Cursillo

6. Rózsafüzér Társulat

7. Csütörtöki szentségimádó közösség

8. Zsoltárosok- ministránsok

9. Karitász

10. Ifjú házasok (Olajfa közösség) 2 csoport

11. Antiochia

12. Baba-mama klub

Hírlevél, levelező lista, honlap, Historia Domus

BESZÁMOLÓ 2013

Anyagiak:

Persely: Ingadozik az év folyamán (nyáron kevesebb) 60,000 – 100,000.- /hét Kb. mint tavaly. Rendkívüli gyűjtés idén nem volt (szokásos: iskolák, szentföld, péter-fillér, missziók, karitász).

Egyházi hozzájárulás: 2 és 2,5 millió Ft között mozog évek óta: kb. 200-250 között fizetnek egyházi hozzájárulást. Temető bevétel: kb. 2.5 Ft.

Következtetés magunkat tartjuk el, nincs adóságunk, kb. 1 millió maradványunk van, amit görgetünk magunk előtt. Ebből fedezzük a váratlan kiadásokat (tűzcsap). Hittanterem felújítási összeg: 6,7 millió 2014-ben rendelkezésünkre áll.

Kiadások:

1. Liturgikus kiadások: ostya, misebor, gyertya, virágok, ruhák vásárlása

2. Hitoktatási kiadások: tankönyvek, fénymásolások, szemléltető eszközök, kirándulások támogatása.

3. Működési kiadások: személyi kiadások, fizetések, TB – járulékok, fűtés-világítás, közüzemi díjak, iroda fenntartás, és ezek anyag költségei.

4. Felújítások: Hittanterem tető (váci adomány) és belső saját költségen. Templom kerítéskapu teljes felújítása. Szentély világítás csere, 90%-al csökkent fogyasztás.

Tervek: Nagyobb feladat még a hittanterem tetejének végleges szigetelése.

**********

Összeállítás  az „elsőkről”  a  Historia Domus alapján

1899. Az első (jelenlegi) templom
1915. Az első káplánság (Szabados Gyula  káplán)
1922. január 1. Az önállóság kezdete / curatia rangban az első plébános Tóth Imre
1926. május 12 Az első egész napos szentségimádás
1926. május 17. Az első bérmálás
1926. aug. 29. Az első nyilvános helyen felállított kereszt  felszentelése (Pécel, Maglódi  út)
1927. szeptember Első ízben van vasárnaponként két szentmise
1927. szept. 21. Első kerületi papi gyűlés Pécelen (Rákoscsabai kerület)
1928. Az első vízkereszti házszentelések
1928. május 13. Az egyházközség megalakulása (Jézus Szíve ) Az első egyházközségi képviselők megválasztása
1930. július A templom külső-belső renoválása   + új sekrestye
1931. A plébánia felépítése  (VII.31- X.20.)
1932. augusztus 7. Az első péceli primicia  (Trugly Pál)
1934. június 10. Az  első (?) Jézus  Szíve körmenet
[1938. augusztus] harangok öntése a  Szt. István jubileumi év alkalmából
1942. augusztus 20. Az első szentmise  Locsodpusztán ( a községi iskolában)
1943. július 4. Pécel [első?] felajánlása Jézus  Szentséges Szívének
1944. november  18-19. Pécel fogadalma
1945. február 24. Az első péceli vértanú (Szabó Mária Jézus Szíve Népleány)
1945. nagyhét Az énekkar (akkor még Vox Humana) első – a HD-ben jegyzett fellépése
1945. augusztus 26. A Vox Humana Énekkar  alakuló közgyűlése
1946. június 2. Az Egyházközségi Ház felszentelése
1949. február Az első vasárnap esti szentmise
1951.márc. első péntek Az első hétköznapi esti szentmise
1990. március 15. Az első szabad egyházi rendezvény a rendszerváltás óta (keresztszentelés a pécel-rákoscsabai határban)
2005. nov. 26. Az első egyházközségi zsinat
2006. február 11. Az első egyházközségi farsangi bál
2006. július A Hírlevél első számának megjelenése (A zsinat anyagával)
2006. szeptember 16. Az első Keresztény Könnyűzenei Fesztivál  („HÚR”)
2009. április 17-19. Az első Antiochiás hétvége Pécelen
2013. szeptember 21. Az első ökumenikus kórustalálkozó a templomban

Ez az összeállítás valóban csak ” érdekességként”  került  az anyagba, abból a célból, hogy együtt, egy helyen lehessen látni azokat a tényeket-eseményeket, amelyek a maguk „műfajában” először fordultak elő az egyházközség történetében. Azért helyeztük el éppen a 2013. évnél, mert eddig sikerült olyan  adatokat összegyűjteni, amelyekre ráillik az „első” jelző. Természetesen a lista bővíthető ( L.F. szerk.)