HD 1965. év

1965. év

Az előző év bevezetőjében írtak itt még inkább megfigyelhetőek.

Január 10 –én a legfontosabb a szentmisén való aktív részvétel hangsúlyozása volt. A zsinat azért hozott döntést a nemzeti nyelven való misézésről, illetve  az olvasmányok magyar nyelven való  tolmácsolásának lehetőségéről, hogy a hívek ne csak hallgassák a szentmisét, hanem részt is vegyenek benne. Ennek érdekében a szentmise énekek gyakorlása is hangsúlyt kapott.

Január 11-én kezdődött az imanyolcad a keresztények egységéért.

Az iskolában befejeződött az első félévi tanítás. Noha az iskola nem ad jegyet a hittantanulásra, a szülők a gyermekek hittanfüzetéből lemérhetik és mérjék is le  annak előrehaladását.

Február 14-én jeles vendége volt az egyházközségnek: Shvoy Lajos püspök, aki 38 éve kormányozza a székesfehérvári egyházmegyét; ő mutatta be a 9. órai szentmisét, amelyre az egész közösség  nagyban készült.

Február 21-én (Hatvanad vasárnap) tartották a Szentírás vasárnapját. Korábban ez az ünnep  mindig szeptemberben volt, de a Magyar Püspöki Kar áthelyezte azt Hatvanad vasárnapra.

Március 7-e, nagyböjt első vasárnapja nagy jelentőségű liturgikus reformok bevezetésének időpontja. Elméletileg életbe lépett a  szentmise végzésének új rendje, a népnyelven való misézés gyakorlata. Ehhez azonban szükséges az új magyar misekönyv elkészülte is. ( A Szentatya szerint: „ Még ha a liturgikus reformok előttünk drága és nagyra becsült  szokásokat érintenek is, engedelmesen és bizalommal kell követnünk az Egyház utasításait”)

Március 21. után kezdődött az elsőáldozók beíratása. Március 28-án pedig megkezdődött a férfiak lelkigyakorlata dr. Varjú Imre atya vezetésével. Április 4-én kezdődött a női lelkigyakorlat  Újfalusi István atya vezetésével.

Az április 12-vel kezdődött nagyhéten sűrű program szerepelt a hirdetésekben. Ezek közül kiemelendő a három Szent Nap  szertartásrendje. A szertartások est 6 órakor kezdődtek. Nagycsütörtökön lábmosás és közös szentáldozás volt. Nagypénteken passió és  hódolat a kereszt előtt, Nagyszombaton 5 órakor kezdődött a  tűz– és vízszentelés, utána a keresztségi fogadalom megújítása, az Alleluja–mise és a feltámadási körmenet.

Április 25-én tartották meg a búzaszentelés szertartását. A jelenlévők a nagymise után vonultak ki a határba az Isten áldását kérni a termésre.

Április 30-án este hangzott el a templomban a Mária szerenád.

Május 16-án a hirdetésekben jelentős súllyal szerepelt  a szentmisén való részvételt  érintő számos tudnivaló, elsősorban a különböző imádságok pontos mondása, a helyes feleletek  ismerete érdekében.

Május 23-án a Vecsés-Andrástelepy plébános személyesen látogatott el Pécelre, hogy segítséget kérjen a befejezetlen temploma részére. Mint a következő heti hirdetésekből kiderül, a közösség 4549,-Ft-ot adott össze erre a célra.

Május 30-án nagynevű vendégei voltak a templomnak: a váci székesegyház kórusa énekelte a 10. órai szentmisén J.P. Lecot  Lourdes-i Miséjét., a mise végén pedig. C.Franck  150. zsoltárát. Du. 5. órakor pedig  (részben templomunk énekkarával közösen ) 25 művet adtak elő. (Ízelítőül: Dvorak: Stabat Mater-részletek, a Halleluja és a Győzelmi kórus  Händel Messiás-ából, Bárdos Zarándok-ének stb.) A hívek közül többen vállalkoztak, hogy az énekesek vendégül látásában  segítséget nyújtanak.

Június 6-án Pünkösd vasárnapján 78 kis első áldozó járult életében először az Oltáriszentség vételéhez. (Eredetileg egy héttel korábban lett volna az első áldozás, de az aznapi úttörőavatás miatt meg kellett változtatni az előzetes programot.)

Szentháromság vasárnapján, június 13-án volt a  Te Deum a templomban. A vártnál sokkal hamarabbra, már a következő hétre tették a hittanbeíratások időpontját az iskolában.

Június 27-én tartották meg az egyházközség fogadalmi ünnepét. Az ünnepi szentmisét és a délutáni szentségimádást   Máriás Lajos atya vezette.

Július 11-én 9. órakor Tóth Péter újmisés atya mutatott  be szentmisét a templomban, egy másik szentmisén pedig prédikált. Ugyanezen a napon gyűjtést  rendeztek az árvízkárosultak részére.( Jóllehet  ez a tény korábbikban nem szerepelt a tudnivalók között, a gyűjtést meghirdető  írásokból kiderül, hogy az árvíz  ekkor már három hónapja tartott, az ellene folyó  kemény küzdelemmel együtt.- L.F.szerk)

Július 25-én ünnepelték  Kovács Vince váci püspök püspökké szentelésének 25. évfordulóját. Számosan elutaztak  Vácra a központi ünnepségre illetve szentmisére.

Augusztus 1-jén az egyházközségi képviselőtestület gyűlést tartott.

A templom énekkara felajánlotta, hogy a vecsés-andrástelepi  templom céljaira egy énekes áhítatot  rendez a templomban. Bognár atya, az ottani plébános augusztus 15-én délutánra hívta meg az énekkart.

Augusztus 20-án az egyházközség elzarándokolt a budapesti Bazilikába, a Szt. Jobb előtti tisztelgésre, 29-én pedig gyalogos zarándoklat indult Máriabesnyőre.  A visszautazás vonattal történt.

A püspök Pethő Isván  káplán atyát elhelyezte Pécelről Tápióbicskére. Helyette  Lovas Ferenc káplán érkezett.

Szeptember 14-én megnyílt Rómában a II. vatikáni zsinat 4. egyben  utolsó  ülésszaka.  A pápa  külön szózattal fordult a világhoz és kérte a hívek imádságát a zsinat sikeréért. Ebbe az imádságfolyamba a péceli egyházközség aznap esti ájtatosság keretében kapcsolódott be. A zsinattal kapcsolatos kérdések ismertetésének a plébános a későbbiekben is nagy teret szentelt.

Október elején megkezdődött az iskolában a hitoktatás.

Október 4-én reggel indult a Szentatya New Yorkba  az ENSZ közgyűlésére, hogy az ott összegyűltek előtt  beszédet mondjon. Ez volt az első olyan eset, hogy egy pápa Amerikába ment. Ennek megfelelően  az utazást, főként pedig annak célját  és  tartalmát példátlan várakozás előzte meg. A közösség imádkozott ennek az egyedülálló eseménynek a sikeréért.

Október 10-én tartották meg a templombúcsú ünnepét. Ez egy köszönet a Jó Istennek a templomért, de azok munkájáért is, akik  áldozatot  hoznak érte. A hittantanulásra lelkesedéssel mennek az iskolások, de vannak, akik még egyszer sem jelentek meg. Ezen a napon köszönte meg az egyházközség  Tóth József sekrestyés munkáját, aki 40 évig szolgálta a  közösséget, és nyugdíjas korát elérvén december végén nyugdíjba vonult. Így viszont az egyházközség gondja maradt az utód megkeresése és szolgálatba állítása.

Október 17-én  azt jelezte a plébános, hogy a péceli MÁV kórházba csak akkor engedik őket, ha a beteg vagy annak hozzátartozója kéri ezt. Fontos lenne ezt a kérdést a helyén kezelni azoknak, akiknek hozzátartozója a kórházban van.

Cementhiány (!) miatt nem tudják a temető vízaknáit elkészíteni. A hívek áldozat-készségét kérte az atya (pl. cementkölcsönzés révén), hiszen a kereskedelemben cement  nem volt kapható.

Október 24-én missziós vasárnap volt.

November 13-án az egyházközségi képviselőtestület megtárgyalta  a jóvő évi költségvetést, amelyet 15 napra kihelyeztek a hirdetőtáblára.

November 21-én megkezdték a fűtést a templomban. Ugyanezen a napon délután a Bazilikában volt az egyházi énekesek közös éneklése, amelyen a templom kórusa (illetve annak tagjai) is részt vett. Az iskolai rend változásai miatt  a hittanórák rendjében is változás állt be. ( N.b. Ekkor Pécelen még több helyen folyt az oktatás: a Kálvin téren, a Kossuth téri iskolában, a gyógypedagógiai  tantermekben,  stb. így  a hitoktatás stabil, viszonylag állandó rendjét is elég nehéz volt kialakítani.  L.F. szerk.)

November 28-án, Advent első vasárnapján kitették a  kis Jézus kosarát, amely adománygyűjtésre szolgált a rászorulók számára. Megkezdődtek a roráték.

December 8-án véget ért a II. vatikáni zsinat. Előtte 3 napon keresztül  a Szentatya felhívására megemlékezéseket tartottak világszerte. Ebbe a folyamatba a péceli egyházközség december 5-6-7-én kapcsolódott bele.

December 19-én a Baky tanyán szentmise volt.

Karácsony vigiliáján december 24-én délután betlehemes játék volt a templomban, amelyet éjjel megismételtek, majd karácsony másnapján is.

A karácsonyi hirdetésekből kiderül, hogy még nem sikerült sekrestyést találni. Átmeneti megoldásként ideiglenesen alkalmaznak valakit a templom takarítására és fűtésére, a sekrestyési feladatokat pedig a minisztránsok látják el. (Egyébként a  sekrestyési állással járó javadalmazás kb. havi 1100.- Ft  és 800 négyszögöl javadalmi föld, mint természetbeni járandóság. A munkakör betöltésével járó feladatokat, illetve  a betöltés feltételeit külön szabályzat tartalmazta.)

Hitéleti adatok (elhangzott újév napján):

szentáldozás: 38.600, keresztelés: 87 (52 fiú, 35 lány),  házasság:  31 (13 vegyes), haláleset: 55 (23 férfi, 30 nő, 2 gyerek) szentségek nélkül 16. A betegek ellátására 893 esetben került sor. Katolikussá lett az év folyamán 2 fő.