HD 1993. év

1993. év

Ennek az évnek a legfontosabb mozzanatai a fogadalom teljesítése, illetve a korábban állami tulajdonba vett egyházi ingatlanok visszakerülése az egyházhoz.

A képviselőtestület március 7-én elfogadta az előző évre vonatozó zárszámadást és javasolta a maradvány pénzintézetnél való elhelyezését. Tájékoztatást kaptak a képviselők a templomi riasztórendszer szerelésének, valamint a plébánia elektromos rendszere javításának állásáról.

Június 20-án végre teljesítettük a 49 évvel ezelőtt tett fogadalmunkat és hálából, hogy a II. világháború borzalmaitól megmenekült Pécel, egy Jézus Szíve szobrot állítottunk. Az eredeti fogadalom szerint a község legmagasabb pontján kellett volna felállítani, de az egyházközségi képviselőtestület úgy döntött, hogy a közbiztonság hiányosságai miatt (nehogy meggyalázzák, megcsonkítsák, ocsmány szavakat fessenek rá) a plébánia kertben helyezzék el, ahol már elődöm, dr. Fila Lajos atya az alapot és a lépcsőket meg is csináltatta. A szoborszentelés után a szobor előtt szabadtéri szentmise volt, utána körmenet, mert ez is hozzátartozott a fogadalomhoz. Majd megújítottuk a régi fogadalmat egy kis szövegváltoztatással. (Mellékelve a fogadalom szövege. *) Becslések szerint kb. 400-500-an voltak jelen. A szentelést nem tudta vállalni a püspök atya, így én magam végeztem a szertartást. A szobor megvalósításában nagyon sokat fáradozott és tett Duba Károly képviselőtestületi tag és felesége. Anyagi hozzájárulásban pedig Huták Antal nyugdíjas, aki 50.000 forintot adott a szoborra. A szobrot Máriahegyi (?) János szobrászművész készítette.

Kép021
Kép023

Az 1993. szeptemberében induló katolikus iskolába 120 péceli gyerek jelentkezett. Iskolaszék alakult: Huba Zoltán, Bezák Tibor, Sipos Viktor, Kádár László részvételével. Kinevezett igazgatóhelyettes: Franges Lórándné. A Polgármesteri Hivatal által a szétválasztáshoz kért 11 millió forintot az egyház megelőlegezte. A tanerők között 3 szerzetes nővér lesz.

Szeptember 26-án Dr. Bánk József ny. érsek-püspök úr bérmált 38 fiatalt. Mivel az idei bérmáláskor kellett áttérni a tíz éves korról 12 éves korhatárra, és az idei 13, 14 éveseket két éve még megbérmálták, ezért volt viszonylag kevés bérmálkozó.

Megtörtént az egyházmegyék határainak rendezése. Pécel továbbra is a váci egyházmegyéhez tartozik. Esperesi kerület szempontjából pedig a gödöllői kerülethez csatolták.

Hosszú huzavona és harc után visszakapták a Vincés nővérek az iskolájuk egy részét, melyben Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola néven megkezdték a tanítást, világi tanerők bevonásával. 1996-ra kell a teljes épülettömböt átadni, addig a másik felében a világi iskola működik. – Hihetetlen nagy ellenpropaganda folyt és sok katolikus szülő is megingott és gyerekét a világi iskolába íratta.

A Jézus Szíve Népleányok is visszakapták az épületüket, amit egyelőre szociális otthonként működtetnek.

Mindkét katolikus intézmény visszaadásával már tapasztalható bizonyos javulás: A diákmisén sokkal több gyerek vesz részt, a Szociális Otthonban pedig két hetenként van szentmise, 25-30 áldozóval.

Az 1993. november 21-én tartott rendkívüli ülésén a képviselőtestület döntést hozott a jövő évi költségvetés elfogadásáról. Megvitatta az egyházi ingatlanok visszaadása kapcsán érintett két ingatlanunkkal (óvoda és bölcsőde) kapcsolatos szempontokat és kialakította álláspontját. Eszerint az óvoda visszaigénylésének ügyét kapcsoljuk össze a bölcsődei ingatlan kérdésével. Az ingatlant több hasznosítási cél megjelölésével kérjük vissza. A visszaadási időpont 1994. szept. 1. de a tényleges tulajdonba vétel az önkormányzati óvoda felépülésének végső időpontja.

Statisztika:

Keresztelés: 88, Temetés: 105, Házasság: 17, Áldozók: 26.000, Betegellátás: 790, Iskolai hittanosok: ??            Ifjúsági hittanosok: 35, Óvodás hittanosok: 25, elsőáldozó, gyerek: 36, felnőtt: 10, Bérmálkozók: 38, egyházi hozzájárulás: 364.450.-Ft.

* A fent említett – némileg módosított – fogadalom szövege:

Fogadalom megújítás az új Jézus Szíve szobor előtt

Urunk Jézus Krisztus! Megköszönjük neked, hogy ha késve is, 49 év után teljesít-hetjük fogadalmunkat és tiszteletedre felállíthatjuk ez a szobrot. Felajánljuk magunkat, családunkat és községünket szentséges Szíved oltalmába. Tudjuk, hogy méltatlanok vagyunk, mert ahelyett, hogy összetartanánk és közös erővel építenénk községünk anyagi, erkölcsi, lelki értékeit, széthúzunk, pártoskodunk és nem egyszer gyűlölködünk egymás ellen. Kérünk, bocsáss meg nekünk. Sok bűneinkért engesztelni akarjuk szent Szívedet. Megismételjük elődeink ígéretét és megfogadjuk, hogy minél előbb meggyónunk, megáldozunk és ezentúl gyakrabban járulunk szentségeidhez. Megígérjük, hogy komolyabban vesszük gyermekeink, unokáink vallásos nevelését, betegeink lelki üdvösségét és komoly ok nélkül nem mulasztjuk el a vasárnapi szentmisét. Fogadjuk, hogy katolikus hitünket el nem hagyjuk és Egyházunkhoz hűek maradunk, a Szentatyának és a tanító Egyháznak tanítását fenntartás nélkül magunkévá tesszük. Kiemelkedő módon tisztelni akarjuk Édesanyádat, a Boldogságos Szűz Máriát és vele együtt kívánjuk engesztelni általunk is megsebzett szentséges Szívedet. Fogadd el felajánlásunkat, áldj meg bennünket és vedd oltalmadba továbbra is községünket. Amen.

1993. június 20.