HD 1980. év-től

1980. év

A képviselőtestület elő ülését január 27-én tartotta.

Az ülés keretében a testület előtt letették az esküt az előző évben megválasztott tagok, akiknek személyét Püspök atya is megerősítette.

Foglalkozott a testület a stóla-emelésekre vonatkozó püspöki leirattal, amely a temetések és az esküvők stóladíját érinti. Ezt Pécelen a stólamegváltás pótolja. Ugyanakkor vita alakult ki a stipendium kérdésében. A püspöki leirat ezek emelését is javasolja, míg a plébános azon a nézeten volt, hogy a stólamegváltás után a stipendium-megváltást is kezdeményezi a püspöknél, erre előterjesztést is készített, A testület a javaslatot hosszabb vita után elfogadta.

Tárgyalta és elfogadta a képviselőtestület az 1979. évre vonatkozó zárszámadást.

A bérmálás napját április 27-e kérte kitűzni a plébános atya, de választ még nem kapott az ülés idejéig.

Ugyancsak foglalkozott a testület a templom-átalakítás ügyével, elsősorban az egyes részfeladatok összehangolásának igényével. Felmerült, hogy bizonyos engedélyek még nem érkeztek meg, márpedig az idő sürget, így félő, hogy egyes rész-feladatokat engedély nélkül kell elkezdeni.

Március 2-án az egyháztanács tartott ülést.

Ezen megbeszélték a nagyhétre és Húsvétra vonatkozó legfontosabb programokat, illetve a szertartásvezetéssel összefüggő legfontosabb teendőket.

Megérkeztek a szükséges engedélyek a templom-átalakítás kapcsán, el lehetett kezdeni a munkát. A kéthetes munkán 31 ember összesen 62 munkanapot teljesített. Tájékoztató hangzott el az addig végzett munkák /részmunkák költségeiről, illetve a kifizetett részösszegekről. A gyűjtés eredményeként 300.000,-Ft-ot is meghaladó összeg érkezett be. Javaslat hangzott el arra, hogy főként a nagyobb terjedelmű munkákkal kellene végezni az ünnepekre, a kisebbeket pedig Húsvét után lenne célszerű megkezdeni, illetve folytatni. Felvetések hangzottak el egyes – az átalakítással kapcsolatos – részkérdésekben is.

Templombelső_1980

Ez a felvétel a szentély-átalakítás egy közbenső állapotát mutatja. Itt már készen vannak  az építészeti munkák, sőt kialakult  az apszis falának  jelenleg is ismert  állapota, a kereszttel a csúcsán. Láthatóan készen van a hangosítás is, hiszen a felolvasás a mikrofon előtt történik. Ugyanakkor még  nincsen készen a tabernákulum, és az oltárasztal is  egy átmeneti megoldást tükröz.(Varga Andrásné szívességéből)

A képviselőtestület április 13-án tartott ülésén megtárgyalta a bérmálkozás kapcsán felmerülő legfontosabb elvi és gyakorlati kérdéséket. A bérmálást az érseki helynök atya végzi. Mivel négy és félévenként került sor bérmálásra egy-egy településen, nagyon nehéz bárkinek a bérmálkozását elhalasztani. A rendezéssel összefüggő gyakorlati feladatok kiosztására is sor került ( rendezők, köszöntők, a szentmisén felolvasók, stb.)

A másik napirendi pont a káplán atya elhelyezésével volt kapcsolatos. Erre püspök atya intézkedése folytán került sor. Ennek a kérdésnek a kapcsán merült fel plébános atya azon óhaja, hogy többeket felterjesztene a püspök atyához: hatalmazza meg őket áldoztatásra. Ezen túlmenően a templomi hitoktatásra is engedélyt akar kérni, ami kifejezetten püspöki hatáskör. A testület szavazással döntött a felterjesztendők személyéről, valamint káplán atya részére az utolsó havi teljes fizetés folyósításáról

Június 1-re összehívták az egyháztanács ülését, amelyen több kérdés került szóba. A testület értékelte a betegellátás új rendjét és az áldoztatók működésének visszhangját. Eszerint nem látszik idegenkedés az új intézkedések kapcsán.

Az úrnapi körmenetet – a Püspöki Kar levelére alapozva – délután 6 órakor tartják meg. A fogadalmi ünnepre 160 pár kapott meghívót, de várhatóan a negyede sem jön el. Kecskés Dezső karnagy, volt péceli lakos kórusa az ünnep alkalmából hangversenyt ad. Az őszi püspöki szinódus témája a keresztény család lesz. Ennek előkészítéseként különböző felmérések készülnek a család és a házasság problémáiról. A templom-átalakítás ügye nagyon nehézkesen halad, a berendezések lassan készülnek.

Július 6-án ugyancsak összeült az egyháztanács. Ezen foglalkoztak Bagi Ferenc diákonus idehelyezésével, a tőle elvárható munkával és a részére adható juttatásokkal. Ugyancsak foglalkoztak a sekrestyés fizetésének emelésével is. Sok panasz érkezett a sírásókra magatartásuk miatt, ezért a testület úgy döntött, hogy külön megbeszélést kell velük lefolytatni és ezen tisztázni a helyzetet. Ráadásul –a koruk miatt – hamarosan a pótlásukról is gondoskodni kell. Nem hivatalos adatok szerint 148 tanuló iratkozott be hittanra, a beiratkozások formai kellékei körül azonban problémák merültek fel, ezek megoldását egyelőre nem látja senki pontosan, mert az idevonatkozó jogszabály nem ismeretes. A templom berendezési tárgyainak elkészülési határideje július hónap közepe. A felszentelés várhatóan csak a búcsú ünnepével kapcsolható össze. Több hozzászólás alapján azt javasolta testület, hogy a vasárnap reggel 6. órai szentmise helyett szombat este 6. órakor legyen egy előesti szentmise.

Templombelső_1980b

Ez a felvétel 1980. aug. 23-án készült. A szentély átalakítása még itt is folyamatban van: az új oltárasztal már kész, de a tabernákulum még a régi oltár részeként van jelen. (L.F. szerk.)

A képviselőtestület szeptember 7-én rendkívüli ülést tartott.

Az ülés elején szó esett arról, hogy a világ katolicizmusának két nagy eseménye lesz a közeljövőben: az egyik Szt. Gellért milleniuma. A magyar ünnepségen a pápát Casaroli bíboros képviseli. A másik esemény az október elején kezdődő püspöki szinódus, amelynek központi témája a család, illetve Krisztus követése ma a családban. Előzetesen október 12-én imanap lesz a szinódus munkájának sikeréért. A Szentatya Rómába hívott családokat, hogy kapcsolódjanak bele a szinódus munkájába. Az előkészítő munka kérdéseit – amelyekre az egyházközség családjai is válaszokat adtak – jó lenne megkapni és áttekinteni, mert a szinódusi okmányok magyar nyelven csak rendkívül nagy késedelemmel érhetők el. Október 8-án továbbá Rómában a Szt. Péter bazilikában felszentelik a magyar kápolnát.

A fő napirendi kérdések közül az első a búcsú méltó megünneplése volt. Régebben főpapi mise volt. Utóbb szerzetes atyák jöttek kisegíteni erre az alkalomra. Ráadásul a búcsú alapját, Magyarok Nagyasszonya ünnepét, szeptember 12-re helyezte át az egyház, amely több más templom búcsúnapjával is ütközik, és az új dátum még nem is ment át a köztudatba. A búcsú napjára a szegedi Szt. Gellért kórus jön vendégszerepelni, több misén is énekelnek. Gondoskodni kell az elhelyezésükről és a vállalt útiköltség-térítésről.

A szentély átépítése kapcsán nehézségek támadtak, mert a kivitelező asztalost agyvérzés érte, a templom tetőjavítását pedig a vállalkozó lemondta. Sürgős intézkedés szükséges.

A hitoktatásra beíratkozott gyermekek száma 110. Szükséges lenne ennek emelése, és ennek érdekében a szülői értekezlet megtartása. Ennek érdekében a testület apostolkodjon.

Október 5-én az egyháztanács ülésére került sor.

A templombelső átalakításának kérdéskörében szóba került, hogy elkészültek bizonyos részmunkák, azonban a pénzügyi fedezet nem teljesen biztosított. Emiatt további összegekre, kb. 100.000,- forintra lenne szükség, illetve arra, hogy a megajánlott, de be nem fizetett összegek is megérkezzenek az egyházközséghez. Ugyancsak sürgős intézkedés kell a tetőjavítás kérdésében.

Püspök atya nem engedélyezte a stipendium megváltását.

A temetőőri állásra jelentkeztek. A temetőbizottság a szükséges megbeszéléseket folytassa le a meghatározott keretek között. Szó volt ezzel összefüggésben a ledőlt sírkövek értékesítésének kérdéséről, valamint a csabai lakosok péceli temetkezéséről is, különös tekintettel a temető szűkös kapacitására.

A képviselőtestület november 8-án tartott ülésén elfogadta az 1981. évre szóló költségvetést, 300.000,- Ft főösszeggel.

A templom, benne az újjáalakított templombelső, megáldását november 30-ra tervezte a képviselőtestület. Ekkorra szerette volna a káplán atya szentelését is, ez azonban külön esemény lesz majd. Mindamellett kisebb kifogások merültek fel a bútorhuzattal szemben. Szükségesnek látszik további (kb. 50 ezer forint) összeg összegyűjtése a végleges számlarendezéshez.

A sírásói munkakört Dévai Zoltán vállalta, ennek megfelelő intézkedések szükségesek az egyházközség részéről a munkakör végleges betöltéséhez.

December 7-én továbbá Mária-köszöntőre készül az egyházközség, amelyben a kisközösségi tagok is aktívan részt vesznek majd.

Emlékezés a szentély átalakítására

[Az alábbiakban szereplő írásos feljegyzés a Historia Domusban szerepel nyomtatott formában, de nem a HD lapjain, hanem csak külön oldalakon betéve a kötetbe, Ács Béla „tollából”. A technikai megoldásról annyit, hogy mivel a gépelt irat fellelhető a HD-ben, itt csak egy némileg rövidebb, de tartalmilag azonos változatot szerepeltetünk. – L. F szerk.]

A templom belső liturgikus terének átalakítása, közte a szembemiséző oltár kialakítása a II. Vatikáni zsinat szellemében történt. Ez a folyamat Halász Endre plébános működése idején, az 1970-es évek vége felé indult el. Az előtanulmányok (más elkészült átalakítások megtekintése) után az egyházközség a tervezésre szakértőt kért fel Perczel Dénes építészmérnök személyében.

A tervező az előzetes konzultációk alapján két változat modelljét készítette el, ezeket a szentélyben állította ki. A kiállított elképzelésekre szavazni lehetett. A többség a némileg egyszerűbb és olcsóbb – ma is látható – megoldásra szavazott.

A tervek elkészítését követően Bolega László szigethalmi asztalosmester készítette el a szentély mai formájában megtalálható berendezéseket. Az anyagbeszerzés bonyolultságát mutatja, hogy a hátfalon található laminált anyagok a győri bencés atyák műhelyéből származnak.

A régi oltár elbontása jelentős érzelmeket szabadított fel, az új megoldás azonban végül is mindenkit megnyugtatott. ( A változást nem kis mértékben alátámasztotta a régi oltár belső állapota, amely teljes egészében csak a szétbontáskor vált nyilvánvalóvá.) A berendezések darabokban érkeztek a helyszínre, összeállításuk a szentélyben történt. Az oltárasztalon, a szószéken levő és az oltárszekrényt körülvevő „glória” csiszolt és lakkozott réz díszítményeit maga a tervező készítette, felhelyezésükben Ács Béla segédkezett.

Az új szentély kialakítása – a berendezési tárgyak elhelyezésén túlmenően – természetesen jelentős mértékű építészeti munkát is igényelt (betonozás, burkolás, csiszolás), ebben sokan segítettek.

A szentély kialakításával egyidejűleg történt meg a templombelső teljes átfestése, a szentély színeivel harmonizáló festéssel (a templombelső teljes felállványozásával). Ugyanekkor készült el a hangosítás is.

A szentély berendezésének mívessége, gondos kialakítása Halász atyát is nagy megnyugvással töltötte el.

Az ünnepélyes megáldás dátuma már egy kissé a homályba vész, talán az az évi templombúcsúra volt időzítve.

Kevéssé ismert, hogy a Jézus Szíve szobor alatti asztal tulajdonképpen keresztelő medencének készült, de a medence azóta sem készült el. Az oltár mögötti feszületen lévő Corpus pedig Halász atyáé volt; a tervező ebből kiindulva készítette el a Corpust tartó keresztet.