HD 1982. év

1982. év

A képviselőtestület első ízben január 10-én tartott ülést; ez egyben az újonnan kinevezett testület alakuló ülése is volt, a szokásos napirendekkel (a kinevezési leirat ismertetése, a munkabizottságok létrehozása, a tisztségviselők megválasztása és a testületek megalakulása).

A testület munkacsoportokban fog működni önkéntes jelentkezés alapján:

Evangelizációs munkacsoport: Gyerekek ügye, hitoktatás, ifjúság, idősebb elsőáldozók, jegyes-oktatás, idősek ügyei, utcaapostolok, könyvtár-kultúra;

Liturgikus munkacsoport: szentmise, prédikációs témákra tanácsok, templomi éneklés, hívek könyörgése, szentségimádás, körmenetek, temetések, Rózsafüzér Társulat;

Karitatív munkacsoport: szegények, magányosok, sokgyerekesek ügyének felmérése, segélyek, betegek kórház-pasztoráció, gyermekfelügyelet;

Gazdasági munkacsoport: templom, egyházközség/plébánia, temető rendje, karbantartása

Tisztségviselők: elnök: Tasnádi Béla, jegyző: Széplaki Istvánné. Pénztárkönyv vezetője: Kubinyi Iván, templompénztári adminisztráció: Fityus Gézáné.

A képviselőtestület február 14-én ülést tartott.

Az első napirendi pont keretében elfogadta az 1981. évre vonatkozó zárszámadást. Ennek kapcsán fontos problémaként merült fel a megajánlások igen alacsony összege (havonta családonként 14 Ft.!) továbbá az a körülmény, hogy a temető várhatóan hamarosan betelik. Ezek miatt emelni kellene a megajánlások összegét legalább a tv-előfizetés összegének szintjére.

A következő napirendi pontban a munkabizottságok számoltak be. A liturgikus bizottság a szentmisékbe való aktívabb bekapcsolódás érdekében tett intézkedéseket, továbbá előkészítő lépéseket tett a nagyheti szertartások tekintetében. Az evangelizációs bizottság a szentmisén kívüli „rendezvények” látogatottsága érdekében kezdett el tevékenykedni (kisközösségek, ifjúsági lelkigyakorlat szervezése, könyvtár látogatottságának növelése, stb.) A Karitász a munkanaplónak megfelelő intézkedésekről számolt be, a gazdasági bizottság pedig a plébánia épületével és kertjével kapcsolatos teendőket jelzett.

A harmadik napirendi pontban fontos bejelentés hangzott el: Halász Endre plébános beszámolt arról – mert úgy érzi, hogy ez az egyházközség ügye – hogy február 8-án felkereste őt a püspökség irodaigazgatója és közölte vele, hogy a közeljövőben áthelyezik őt egyelőre nem közölt helyre, valahol Pest megyében, káplán nélküli helyre. A másik lehetőség az, hogy a nyugdíjazását kéri.

A plébános az illetékes bizottság és az elnök előtt ismertette ezeket a tényeket, mire többen úgy döntöttek, hogy az irodaigazgató figyelmeztetése ellenére felkeresik a püspököt és igyekeznek őt jobb belátásra bírni. Ez a látogatás azonban eredménytelen maradt, sőt a püspök álláspontja szerint csak árthatnak az ügynek. Ezt a világi elnök megerősítette.

Jelen helyzetben a plébános álláspontja szerint arról kell állást foglalni: mi maradjon meg azokból a kezdeményezésekből, amelyeket az elmúlt 30 év alatt a zsinat szellemében tettek, és amelyekhez az egyházközség képviselői ragaszkodnak. Erről kérdőíveket osztott szét, amelyeket a jelenlévő képviselők kitöltöttek.

Az április 26-án tartott ülésen a plébános értékelte a múltkori ülésen tartott „közvéleménykutatás” eredményét. Eszerint az iskolai hittanoktatást mindenki, az ifjúsági hittant a nagy többség fontosnak tartja. Jelentős számban támogatták a szertartásvezetés kérdését, a kisközösségeket és a stólamegváltást.

A kérdésekre válaszolva a plébános röviden vázolta azt a helyzetet, amely az egyházi tanítóhivatal és Bulányi György között fennáll.

Az ülés további részében a bizottságok beszámolói/tájékoztatói hangzottak el. A gazdasági bizottság főleg három területtel (temető, plébánia, templom) összefüggő kérdéseket tekintett át. A temető előtt elkészült a parkoló, ugyanakkor a temető területén igen sok a szemét, amelynek az elszállítása megoldatlan. Elkészült az orgona javítása ( 85.000,- Ft) , valamint a plébánián néhány kisebb javítás.

A másik három bizottság kisebb eredményekről adott tájékoztatást.

A június 27-én tartott testületi ülés három napirendről tárgyalt.

Az aktuális kérdések körében plébános atya beszámolt a közelmúlt eseményeiről, különös tekintettel a pünkösdi Lélekvárással kapcsolatos problémákra. Ez utóbbiak alapvetően az ő helyzetében minősülnek „problémának” (egyébként semmit akar elhagyni abból, amit eddig tett és jónak látott). A minősítést alátámasztja helynök atya látogatása és a pünkösdi eseményekkel kapcsolatos kifejezett kívánsága, illetve az események utáni hivatalos megítélés.

A testületben jelentős vita bontakozott ki a kérdésben, mindazonáltal az a nézet bontakozott ki, hogy az eddigi gyakorlaton nem kell változtatni. További fejleményt jelent, hogy június 14-vel az eddig káplánt Püspök úr felmentette a péceli szolgálat alól és Isaszegre helyezte át. Helyette Varga István atyát, az eddigi kartali káplánt helyezte ide 1982. aug. 1-i hatállyal.

A bizottságok beszámolói sorában az evangelizációs bizottság a túlkoros első-áldozókkal, a gyermekekkel, az idősekkel foglakozó kérdéseket érintett. A liturgikus bizottság visszatekintést adott a szentségimádások tapasztalatairól, a nagyheti szertartásokról, az úrnapi körmenetről, valamint a fogadalmi ünnep meglehetősen lanyha fogadtatásáról. Javítani kell a szertartásvezetés gyakorlatán is. A gazdasági bizottság szerint a legnagyobb problémát a temető, ezen belül is a szemét elhordásának kérdése jelenti. Felmerült még a harangvillamosítás kérdése is. A karitatív bizottság az egyházközség területén lakó rászorulók segélyezésében, illetve a külföldi támogatásban ért el eredményeket.

A harmadikként jelzett napirendről – Finta Lajos újmiséje a templomunkban – a jegyzőkönyvben érdemi írásos említés nem történik.

A testület szeptember 5-én rendkívüli ülést tartott. A gyűlés apropóját Szennay András pannonhalmi bencés főapát közösségekről írott cikke adta, amely a kialakult helyzetben különösen aktuális volt. Az ülésen ennek ismertetésére és megbeszélésére került sor. Azt követően újólag felmerült a vita a ”közösségek”-ről, amelyek szükségesek lennének az egyház megújulásához. Ezt a körülményt azonban nagymértékben lerontja a közösségektől való idegenkedés, itt Pécelen is.

Felmerült továbbá, hogy a következő vasárnapon lesz az egyházközségi búcsú ünnepe, amelyet méltóan kell megünnepelni. Ennek érdekében döntés született az ünnepi szentmisében szerepet vállalók személyéről.

A munkabizottságok közül a Karitász a külföldi missziók új támogatási lehetőségeiről, a gazdasági bizottság a harangvillamosításról, a munkagép vásárlásáról, valamint a plébánia épületén végzett javításokról, az elnök pedig a temetővel kapcsolatos aktuális dolgokról számolt be.

November 7-én rendes ülést tartott a képviselőtestület.

Az ülés napirendi pontjai előtt a plébános beszámolt a Szentatya beszédéről, amely az ifjúság, a család, a papság és a szerzetesség kérdéseit érintette. Magyarországon alacsony a hitoktatási létszám (5-10 %). Fontos, hogy a püspökök tartsák a kapcsolatot a bázis-közösségekkel. A családi élet területén sok a válás, az abortusz; a keresztelések körül furcsa gyakorlat tapasztalható. A szerzetesi életformát vállalók a paphiány enyhítésében tehetnek jó szolgálatot; erre már Magyarországon is több helyütt vannak példák.

A költségvetés vitája során döntés született a plébános, a káplán, a kántor tisztelet-díjáról, a földek haszonbérletéről, a temetői díjazásokról. A gazdasági bizottság beszámolt a harang-villamosításról, a kistraktor megvásárlásáról, illetve egyes javításokról, a temetőőrök díjazásáról. A többi munkabizottság is tájékoztatást adott az általuk végzett munkáról.

A testület az 1983. évre vonatkozó költségvetést elfogadta.