HD 1993. év

1993. év

Ennek az évnek a legfontosabb mozzanatai a fogadalom teljesítése, illetve a korábban állami tulajdonba vett egyházi ingatlanok visszakerülése az egyházhoz.

( Amint azt az 1989. évnél jeleztük a források kiegészülnek a hirdetőkönyv értékesebb bejegyzéseivel. A szövegben ezek dőlt  betűvel jelennek meg.)

 

A január 17-ével kezdődő héten imanyolcadot tartottak a keresztények egységéért. Hétfőn, kedden  az evangélikus templomban, szerdán és csütörtökön a baptista imaházban, pénteken és szombaton a református templomban voltak az imaalkalmak. A záró istentisztelet vasárnap volt a katolikus templomban. 

Február  24-én hamvazószerda, megkezdődik a nagyböjt.

Ugyanebben a hónapban megkezdődtek a beiratkozások a katolikus iskolába.

A képviselőtestület március 7-én elfogadta az előző évre vonatozó zárszámadást és javasolta a maradvány pénzintézetnél való elhelyezését. Tájékoztatást kaptak a képviselők a templomi riasztórendszer szerelésének, valamint a plébánia elektromos rendszere javításának állásáról.

A nagyböjti lelkigyakorlat  március 18-19-20-án volt,  Takáts Ervin piarista atya vezette.

 Március 28-án a Karitász gyűlést tartott, a húsvéti ünnepekre készülőben. A szervezet  megalakulásáról részletek nem  ismeretesek; a hirdetőkönyv szerint az alakuló ülést január 31-re hívta össze a plébános.

 Április 4-én volt Virágvasárnap barkaszenteléssel, a szokásos körmenettel és a passióval. A három szent napon a szertartások este 6. órakor kezdődtek, nagyszombaton este került sor a feltámadási körmenetre.

 Április 11-én, Húsvét vasárnap hirdették először a  Jézus Szíve szobor elkészítésének szándékát; a szobor helye a templom kertje lenne.

 Április 30-án este megtartották a Mária szerenádot.

 Május 12-én egyházmegyei szentségimádási nap volt, amelyből az egyházközség is kivette a részét az előre meghirdetett szertartási rend szerint.

A Pécel környékén a háborúban elesett katonák emlékére kopjafát állítottak a temetőben. Ennek május 23-i felavatását a honvédség és az egyház közösen végezte. A megemlékezés gyászmisével kezdődött, majd utána a résztvevők kivonultak a temetőbe az avatási szertartásra. A  jelenlévők virágokat és mécseseket helyeztek el  az új emlékhelyen.

Május 12-én egyházmegyei szentségimádási nap volt, amelyből az egyházközség is kivette a részét az előre meghirdetett szertartási rend szerint.

 Május 26-án papi gyűlés volt Pécelen.

 Május 30-án, Pünkösd vasárnapján a 10 órai szentmisén volt az elsőáldozás.

 Június 6-án – Püspök atya döntése alapján – gyűjtés volt a templomban a teljesen leégett gödi templom javára.

 Június 13-án, a 10 órai szentmise után került sor az úrnapi körmenet megtartására.

 Június 20-án végre teljesítettük a 49 évvel ezelőtt tett fogadalmunkat és hálából, hogy a II. világháború borzalmaitól megmenekült Pécel, egy Jézus Szíve szobrot állítottunk. Az eredeti fogadalom szerint a község legmagasabb pontján kellett volna felállítani, de az egyházközségi képviselőtestület úgy döntött, hogy a közbiztonság hiányosságai miatt (nehogy meggyalázzák, megcsonkítsák, ocsmány szavakat fessenek rá) a plébánia kertben helyezzék el, ahol már elődöm, dr. Fila Lajos atya az alapot és a lépcsőket meg is csináltatta. A szoborszentelés után a szobor előtt szabadtéri szentmise volt, utána körmenet, mert ez is hozzátartozott a fogadalomhoz. Majd megújítottuk a régi fogadalmat egy kis szövegváltoztatással. (Mellékelve a fogadalom szövege. *) Becslések szerint kb. 400-500-an voltak jelen. A szentelést nem tudta vállalni a püspök atya, így én magam végeztem a szertartást. A szobor megvalósításában nagyon sokat fáradozott és tett Duba Károly képviselőtestületi tag és felesége. Anyagi hozzájárulásban pedig Huták Antal nyugdíjas, aki 50.000 forintot adott a szoborra. A szobrot Máriahegyi (?) János szobrászművész készítette.

Kép021
Kép023

Az 1993. szeptemberében induló katolikus iskolába 120 péceli gyerek jelentkezett. Iskolaszék alakult: Huba Zoltán, Bezák Tibor, Sipos Viktor, Kádár László részvételével. Kinevezett igazgatóhelyettes: Franges Lórándné. A Polgármesteri Hivatal által a szétválasztáshoz kért 11 millió forintot az egyház megelőlegezte. A tanerők között 3 szerzetes nővér lesz.

Szeptember 26-án Dr. Bánk József ny. érsek-püspök úr bérmált 38 fiatalt. Mivel az idei bérmáláskor kellett áttérni a tíz éves korról 12 éves korhatárra, és az idei 13, 14 éveseket két éve még megbérmálták, ezért volt viszonylag kevés bérmálkozó.

Megtörtént az egyházmegyék határainak rendezése. Pécel továbbra is a váci egyházmegyéhez tartozik. Esperesi kerület szempontjából pedig a gödöllői kerülethez csatolták.

Hosszú huzavona és harc után visszakapták a Vincés nővérek az iskolájuk egy részét, melyben Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola néven megkezdték a tanítást, világi tanerők bevonásával. 1996-ra kell a teljes épülettömböt átadni, addig a másik felében a világi iskola működik. – Hihetetlen nagy ellenpropaganda folyt és sok katolikus szülő is megingott és gyerekét a világi iskolába íratta.

Július 18-án hangzott el a hirdetések között, hogy jó ütemben halad a Szent Erzsébet Katolikus Iskola épületrészének átalakítása, remélhetőleg szeptemberben megkezdődik a tanítás is. (Az érdeklődők bármikor betekintést nyerhetnek a munkálatok állásába.)

 A Jézus Szíve Népleányok is visszakapták az épületüket, amit egyelőre szociális otthonként működtetnek.

Mindkét katolikus intézmény visszaadásával már tapasztalható bizonyos javulás: A diákmisén sokkal több gyerek vesz részt, a Szociális Otthonban pedig két hetenként van szentmise, 25-30 áldozóval.

Október 10-én volt a templombúcsú ünnepe; a szentmisét Gulyka József isaszegi  esperes-plébános atya tartotta.

Október 31-én került sor  – délutáni szertartás keretében  – a betegek  kenetének közös feladására.

November 18-án volt  az egyházmegyei szentségimádási nap, amelyből az egyházközség is kivette a  részét az előre meghirdetett szertartási rend szerint.

Az 1993. november 21-én tartott rendkívüli ülésén a képviselőtestület döntést hozott a jövő évi költségvetés elfogadásáról. Megvitatta az egyházi ingatlanok visszaadása kapcsán érintett két ingatlanunkkal (óvoda és bölcsőde) kapcsolatos szempontokat és kialakította álláspontját. Eszerint az óvoda visszaigénylésének ügyét kapcsoljuk össze a bölcsődei ingatlan kérdésével. Az ingatlant több hasznosítási cél megjelölésével kérjük vissza. A visszaadási időpont 1994. szept. 1. de a tényleges tulajdonba vétel az önkormányzati óvoda felépülésének végső időpontja.

A november 21-i karitász-gyűjtés eredménye  18.000.-Ft volt. Ezt az egyházmegye javára küldték fel.

Statisztika:

Keresztelés: 88, Temetés: 105, Házasság: 17, Áldozók: 26.000, Betegellátás: 790, Iskolai hittanosok: ??            Ifjúsági hittanosok: 35, Óvodás hittanosok: 25, elsőáldozó, gyerek: 36, felnőtt: 10, Bérmálkozók: 38, egyházi hozzájárulás: 364.450.-Ft.

* A fent említett – némileg módosított – fogadalom szövege:

Fogadalom megújítás az új Jézus Szíve szobor előtt

Urunk Jézus Krisztus! Megköszönjük neked, hogy ha késve is, 49 év után teljesíthetjük fogadalmunkat és tiszteletedre felállíthatjuk ez a szobrot. Felajánljuk magunkat, családunkat és községünket szentséges Szíved oltalmába. Tudjuk, hogy méltatlanok vagyunk, mert ahelyett, hogy összetartanánk és közös erővel építenénk községünk anyagi, erkölcsi, lelki értékeit, széthúzunk, pártoskodunk és nem egyszer gyűlölködünk egymás ellen. Kérünk, bocsáss meg nekünk. Sok bűneinkért engesztelni akarjuk szent Szívedet. Megismételjük elődeink ígéretét és megfogadjuk, hogy minél előbb meggyónunk, megáldozunk és ezentúl gyakrabban járulunk szentségeidhez. Megígérjük, hogy komolyabban vesszük gyermekeink, unokáink vallásos nevelését, betegeink lelki üdvösségét és komoly ok nélkül nem mulasztjuk el a vasárnapi szentmisét. Fogadjuk, hogy katolikus hitünket el nem hagyjuk és Egyházunkhoz hűek maradunk, a Szentatyának és a tanító Egyháznak tanítását fenntartás nélkül magunkévá tesszük. Kiemelkedő módon tisztelni akarjuk Édesanyádat, a Boldogságos Szűz Máriát és vele együtt kívánjuk engesztelni általunk is megsebzett szentséges Szívedet. Fogadd el felajánlásunkat, áldj meg bennünket és vedd oltalmadba továbbra is községünket. Amen.

1993. június 20.