HD 2007. év

2007. év

Az új évben elkezdtük a 2. farsangi bál szervezését. Ifjúsági hittanosaink már november óta készültek táncos műsorral. A közös munka közösségformáló hatása érződik fiataljainkon. A hittanon kívül sok egyéb programot is szerveznek (kirándulás, énekkar, teaház, jótékonysági koncert, irodalmi est, stb.)

Január 20-án került sor a bálra, amely – a tavalyihoz hasonlóan – nagyon jól sikerült. Az első bál anyagi hátterét a plébános atya biztosította, de az idei bálon szerettünk volna többlet bevételt is elérni. Ez sikerült: a rendezvény haszonnal zárult, amelyből a hittanterembe lámpákat vettünk. Ezekre a különböző rendezvények kapcsán van sor.

A bál „megmozgatta” – a szó minden értelmében – a péceli híveket. Kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat. Mintegy 230-240 résztvevője volt a rendezvénynek. Sok kisgyermekes család is eljött, nekik vidám gyermekműsort szerveztünk. Ismét bebizonyosodott, hogy jó, ha nemcsak a templomban, hanem azon kívül is találkoznak az egyházközség hívei.

Február 15-én elkezdődött az ez évi jegyesoktatás. Pécelen az időközben elhunyt Szathmáry Attila plébános atya vezette be azt a gyakorlatot, hogy az általánosan kötelező 3 hónapos felkészülési időn belül 8-9 alkalomból álló oktatási/felkészülési beszélgetésre kerüljön sor. Ezt a helyi tapasztalatok támasztották alá. A jegyes-oktatásnak ezt a felkészülési formáját Burger atya is megtartotta.

4 alkalommal a plébános atya beszélget a jegyesekkel a Katolikus Vallási Kalauz alapján a házasság szentségéről és a keresztény házasság alapjairól.

4 alkalommal Kazinczy Tamás és neje beszélgetnek a házasulni készülőkkel a keresztény házasságról. Mivel ma Magyarországon minden 2. vagy 3. házasság (!) válással végződik, szükséges egy komoly beszélgetés-sorozat ebben a témában; ezzel az Egyház a segítségére kíván sietni a szentségi házasságra készülőknek. Idén 10 pár kezdte el a felkészülést.

A párok nagy része nehezen fogadja el, hogy felkészítésre kell járni, de mivel kötelező Pécelen a 3 hónap, elfogadják. Ez idő alatt sok kérdést lehet érinteni, komolyan megfontolhatják házassági szándékukat, és a keresztény erkölcsi tanítást is felnőtt fejjel átgondolhatják. Sajnos a jegyesek között egyre kevesebb a hívő, ezért is szükséges találkozniuk a keresztény tanítással a házasságkötés előtt.

Az esküvő után hívjuk-várjuk őket a fiatal házas csoportba, hiszen a házasságtudatos ápolására, „utógondozásra” nagy szükség van.  Magyarországon a házasság és a család elleni támadások felerősödtek és a bomlasztás ellensúlyozására a Katolikus Egyház komoly segítséget nyújt. Itt jegyezzük meg, hogy sajnos kevés katolikus keresztény él a segítséggel. Fiatal házas csoportba – hosszas szervezés után – idén 5-6 pár kezdett el járni.

Házas hétvégére Pécelről 10 házaspár ment el, akik továbbra is összejárnak a házas csoportba.

Plébániánkon az egyik legfontosabb és legsürgetőbb feladatnak tűnik a házas csoportok működtetése. Hiszen minden keresztény házasság családegyház, ahol a szülők a gyermekek első hitoktatói és erre az alapra épülhet tovább a hitoktatás rendszere ( óvodai, iskolai ifjúsági és felnőtt katekézis).

Február 10-én valósult meg az első Teaház, amelynek szervezője és vezetője Tasnádi Gergő ifjúsági hittanos. Őt plébános atya lelki és anyagi téren egyaránt támogatja a program megvalósításában.

Kulturált füst- és alkoholmentes szórakozást kínál a rendezvény minden templomba járó hívünknek, de nyitott a program az idegenek számára is. Színvonalas zenei programok mellett lehet fogyasztani az ifjúsági hittanosok által főzött finom teákat, továbbá lehet beszélgetni, táncolni. A vendégek kormegoszlása szerteágazó, de elsősorban fiatalok jönnek.

A havonta megrendezett programokból néhány, ízelítőnek:

– Balog Péter (gitár, koboz) Borzsák Kamilla (fuvola, nádsíp) műsora

– Borka Zsolt –Band ( keresztény könnyűzene)

– Felsővezeték együttes (keresztény könnyűzene)

– Népi táncház ( Kovács László, Varga Veronika, Siklósi Rozália)

Február 27-én került sor a képviselőtestület ülésére:

– a testület elfogadta az előző évre vonatkozó zárszámadást és a tárgyévi költségvetést;

– régóta sarkalatos pontja az egyházközségi működésnek a temető kérdése. A temetkezési vállalkozó (jelenlegi nevén SZIGÜ) megújított szerződést kínál elfogadásra. Ennek lényege, hogy a vállalkozás a teljes temetkezési tevékenységet végzi, ideértve a szemétszállítást, a nyilvántartási kérdéseket is. Kibővíti és felújítja továbbá a ravatalozó helyiséget.

Az új szabályozással tiszta helyzet teremthető a vállalkozások között és megszűnnek az eddigi anomáliák. A testület az ismertetést tudomásul vette. (Szerződés kidolgozója: Dévai Zoltán. Ő rengeteg munkával kidolgozta a szerződés pontjait a hatályos jogszabályok alapján.- BF)

Kép047.jpg

A ravatalozó a temetőkertben ( a felvétel 2016. 03.31-én készült.)

– felmerült a templomablakok készítésének, illetve a jelenlegiek cseréjének kérdése. Ez egy hosszú távú elképzelés, mert technikailag olyan művek készülnének, amelyek a templom jelenlegi szellőzési problémáit is megoldanák. Az ólomüveg ablakok terveinek elkészítésére plébános atya Karácsony Kristóf üvegművészt kérte fel; az ablakokon fellelhető események Mária élettörténetéhez köthetők.  Első lépésben az elképzelések propagálását kellene megkezdeni.

– püspöki körlevél alapján a testület mandátuma ideiglenesen meghosszabbodik, annak érdekében, hogy új szempontok szerint lehessen választani képviselőket. A jelöltállítás határideje: május 7. napja.

Március 9-10-én dr. Bolberitz Pál atya tartott nagyböjti lelkigyakorlatot vendég előadóként templomunkban. Sokan hallgatták meg elmélkedéseit, amelyek a bűnbánati időszakhoz, annak mélyebb átéléséhez nyújtottak segítséget. A lelkigyakorlat után az atya hitről, hazaszeretetről, erkölcsi tartásról és bátorságról beszélgetett ifjúsági hittanosainkkal, akik egy részét már ismerte, hiszen járt náluk a hittantáborban.

Március 31-én a gödöllői premontrei gimnáziumban került sor az egyházmegye és benne a plébániai közösségek megújítását célzó megbeszélések esedékes ülésére.  Az említett gödöllői megbeszélésnek két fő vonulata volt: egyrészt a képviselő-testületek megújításának szempontjai, másrészt – és ezzel összefüggésben – a folyamatos imádkozás. Ez utóbbinak a legfontosabb formájaként említette Püspök Atya a szentségimádást. Kifejezett kérése volt, hogy az egyházmegye minden templomában csütörtökönként legyen szentségimádás. Ezt a mi templomunkban is bevezettük.

A nagyheti események felemelőek voltak.

Egy – fiatalokból és idősebbekből szervezett – vegyes kórus előadta Szekeres István és Apáti Zsuzsanna (Jeruzsálemi történet című) PASSIÓ-ját, amelyet még ifjúsági hittanos korukban szereztek. A majdnem 50 tagú énekkar többször is előadta Jézus szenvedés-történetét, sőt még több környező plébániára s meghívták őket. Az előadásról DVD készült. Nagyon jól sikerült az előadás, de ugyanilyen fontos volt a közös munka közösségformáló ereje.

A szent napok alatt sokan végezték el szentgyónásukat illetve járultak szentáldozáshoz.

Nagyszombaton csendes virrasztás volt a templomban.

A húsvétvasárnapi szertartás hajnali 5 órakor kezdődött A korai időpont ellenére sokan eljöttek, hogy részt vegyenek a szertartásokon, az Alleluja misén és az azt követő körmeneten, amely a felkelő nap első sugarai mellett történt meg.

Plébános atya mindenkinek megköszönte a közreműködést, aki bármivel hozzájárult a nagyheti és húsvéti szertartások szebbé, ünnepélyesebbé tételéhez. A feltámadási szertartást követően a Karitász egy jó hangulatú reggeli agapéra hívta meg a résztvevőket. Az agapét megelőzően a templomban felújították az ételszentelési hagyományokat: Az atya megáldotta a sokak által elhozott húsvéti finomságokat.

Húsvét után a bérmálkozásra készültünk. A jelöltek felkészítése az alábbiak szerint történt:

A bérmálkozás szentségében az részesülhet, aki rendszeresen gyakorolja a vallását, közösségbe jár és/vagy részt vett a bérmálkozóknak tartott 1 éves külön felkészítésen (Kazinczy Tamás tartotta). Kötelező volt a külön felkészítés a hittanra járó ifjúsági hittanosoknak, az általános iskolába járóknak és a felnőtteknek is.

A különböző általános iskolákba járó hittanosok közül így sikerült néhányat bekapcsolni a plébániai ifjúsági hittancsoportba. A szentség felvételének távolabbi célja ugyanis, hogy a bérmálkozó a jövőben az egyházközség aktív tagja legyen.

A bérmálkozásra készülők megoszlása: 16 fő ifjúsági hittanos, 2 fő a Szent Erzsébet iskolából, és 2 fő felnőtt.

A feltételek közé tartozik továbbá az egyházközségben való szolgálat valamilyen formája (pl.: énekkar, szentmisén való felolvasás, ministrálás, zsoltározás, rendezvények lebonyolításában, stb. való közreműködés), továbbá, újdonságként pártfogó választása. (Olyan személy, aki maga is megbérmálkozott, idősebb a jelöltnél, és lelkileg segítette őt a felkészülésben és majdan a bérmálkozás után is.) A jelöltek vizsgát tettek Burger Ferenc plébános atya és a felkészítő hittanár, Kazinczy Tamás előtt.

Május 6-án volt a bérmálkozók lelkigyakorlata, amelyen plébános atya, Barótai Endre maglódi plébános, továbbá a felkészítők tartottak előadásokat. Ezt követően került sor a szentgyónásra és a lelkigyakorlatot lezáró esti szentmisére.

Május 13-án volt a bérmálkozás, amelyet Varga Lajos püspök atya tartott és 18 jelöltnek szolgáltatta ki a nagykorúság szentségét. Előtte mintegy 2 órás találkozója volt a fiatalokkal. Ennek a találkozónak a fő témája azoknak az esszéknek a megbeszélése volt, amelyet minden bérmálkozó megírt a megadott szempontok alapján, és amelyeket előzetesen megküldtünk Püspök atyának.

A bérmálkozás folyamatát mintegy lezárva az egyházközség folyóirata közölte a bérmálkozási esszék legszebb, legmélyebb gondolatait. A folyóirat címe: Otthonunk az Egyház (szerkesztő : Burger Ferenc atya, Varga Andrásné, tördelte: Bezák Tibor)

Idén összesen 21 fő (13 fiú és 8 leány) járult először szentáldozáshoz.

Plébános atya bevezette az egyforma első áldozási ruhát (hófehér, lányoknak rózsaszín, fiúknak kék övvel megkötött viselet), Így a figyelem középpontjába nem a ruha szépsége, hanem a lélek tisztasága kerülhetett. A szülők többsége örült ennek a megoldásnak. A ruhákat a plébánia vette és Kunitz Lajosné varrta meg, ingyen.

Az első szent gyónás elvégzése után ünnepélyesen kapták meg a gyermekek a ruhákat, amelyek közül az öveket ajándékba kapták az első szentáldozás emlékére (a ruhát magát vissza kellett adni).

A szentáldozás előtt vizsgát tettek a plébános atya előtt a katekizmus kérdéseiből. A Szent Erzsébet iskolába illetőleg az önkormányzati iskolába járók külön vizsgáztak, jó eredménnyel. A szentáldozás szépen lezajlott, reméljük, hogy nem lesz nagy a lemorzsolódás. Különösen nagy kérdés ez az önkormányzati iskolába járók esetében, ahol nem kötelező a hittan. Mindenesetre a kitartóbbak tagjai lehetnek majd az ifjúsági hittancsoportnak. Ez a közösség jelenti az egyházközségben a szolgáló fiatalok zömét.

A plébánián 3 ifjúsági hittancsoport működik már kb. 50-60 fővel.

– IFI I. csop. (18-25 évesek) vezeti: Burger Ferenc és Kazinczy Tamás,

– IFI II. csop. ( 13 – 15 évesek) vezeti Kollmann Andrea

– IFI III. csop. (15-17 évesek) vezeti Kazinczy Tamás és Kollmann Andrea

Az ifjúsági csoportok nyitottak és befogadóak, ide várjuk az általános iskolák diákjait is. Egyelőre ketten járnak közösségbe az egyházi iskola diákjai közül ide Pécelre.

Ide várjuk továbbá az ifjúsági hittanosok ismerőseit, a vallás iránt nyitott barátait is.

Május 26-án volt templomunkban az 5. pünkösdi koncert. (szervező: Erdősné Horváth Mária)

Júniusi események

– a baba-mama klub, a cursillio–közösség és a fiatal házas csoport közös bográcsolása a templom kertben az egyházközség mottójának jegyében (Otthonunk az egyház).

– Idősek délelőttje ( szervezte a Karitász-csoport)

– 23-24-én ruhagyűjtés a Szilágyságban élő rászorulók részére (Karitász-csoport)

– 29-én Egyházmegyei Találkozó Taksonyban, ezen részt vett egyház-községünk is.

– 30-án zarándoklat Máriabesnyőre.

Júliusi események

– 2-6-ig az IFI –I csoport hittantábora zajlott vezette: Tasnádi Márta

– 11-16-ig kerékpártúra az ifjúsági hittanosoknak szervező :Tasnádi György

a rendezvényen részt vett plébános atya is

– 29-én Finta Lajos atya ezüstmiséje énekelt az ifi-énekkar gitárkísérettel. Utána beszélgetés volt a hittanteremben a misszióban – La Riojában – dolgozó atyával.

[Eddig tartott a Kazinczy-Kollmann házaspár által 2005-ben megkezdett HD-bejegyzés írásos anyaga.]

************************

Szeptember első napjaiban lezajlott a II. HÚR fesztivál, amelyen számos együttes vett részt. Az ott átélt élmények alapján a Hírlevél hasábjaira számos tartalmas cikk került.

Bár nem péceli vonatkozású esemény, de a városból is sokan vettek részt – akár aktivistaként, akár egyszerű hallgatóként – a Városmisszió 2007. elnevezésű rendezvénysorozaton.

Október 7-én tartotta egyházközségünk a templombúcsú ünnepét. Az ünnep igazi együttlétté alakult, hiszen a szentmisét követően számos program várta azokat, akik közösségben akarták eltölteni ezt a napot. A résztvevőket ért élményeket számosan írásba is foglalták az egyházközség lapjában.

Az adventi lelkigyakorlatot Futó Károly atya tartotta november 30- december 2. között.

December 1-jén Pécel adott otthont a Galgamenti Ifjúsági Találkozónak. A rendezvény előtt hírverés jelent meg a Hírlevélben a minél nagyobb részvétel érdekében. A hívek elsősorban az ideérkezett fiatalok vendégül látásában segédkeztek.

December 15-én volt templomunkban a városi karácsonyi hangverseny, amely minden évben jeles esemény a település kulturális életében.

A karácsonyi ünnepek lélekemelően szépen teltek. Annak érdekében, hogy ez valóban így legyen, az egyházközség valamennyi közössége kivette a részét.

Hitélet számokban : keresztelés: 26, első áldozás: 21, esküvő : 7, temetés: 92 (ebből ellátott: 30) áldozás: 18.000