HD 1950. év-től

1950. év

Erősödik a világi hatalom vallásellenessége, amely egyre jelentősebb problémákat okoz az egyházközségnek. Az így keletkező gondokat a hívek buzgósága is csak enyhíteni tudja.(L.F.szerk.)

Az újévet január 8 és 15 között Eucharisztikus Hét megtartásával kezdtük. A hét szentbeszédet Szolnoky (?) János csongrádi apát, esperes plébános tartotta. Az igazán melegszívű, közvetlen hangú és életből vett szentbeszédek szinte leírhatatlan hatással voltak a hívekre. Nemcsak a templom és a kórus telt meg mindennap, hanem a kórus feljáró lépcsőjén, sőt a szentélyben az oltár lépcsőin, az oltár mögött és a sekrestyében is voltak.- Január 15-én a befejezést Püspök Atyánk tartotta. Mind a három szentmisén zsúfolásig megtelt a templom. A Püspök Atya mind a három szentmisén szentbeszédet mondott és áldoztatott. Ennyi áldozó még nem volt Pécelen. D.u. 3-ra a kisgyermekek megáldására is zsúfolt volt a templom és még inkább a művészi áhítat óráira, amelyen Bárdos Lajos vezetésével a Mátyás- kórus is szerepelt és felejthetetlenül szépen énekeltek. De Bárdos Lajos nagyon megdicsérte a mi énekkarunkat is és Püspök Atyával együtt nagyon dícsérték a szép népi énekeket is.

Különösen megható volt Eucharisztikus héten, hogy a beálló nagy hideg ellenére is kitartottak a hívek, a munkába menő férfiak reggel 5-kor jöttek szentáldozáshoz, este 7-kor pedig a vonatról szinte versenyt futva jöttek a szentbeszédekre.

Lassan elkészülnek a ministráns ruhák úgy hogy a templomnak 18 piros, 6 fehér, 8 fekete, és 6 lila ministránsruhája lesz az eddigi 2 piros, 2 fekete és 2 lila helyett. Az egyre növekedő csengős-perselyből bőségesen futja az anyagra. A Karitász tagjai varrják. Ugyancsak ők készítenek 3 új ministránsinget a Sziklai Anna által tervezett csipkével. Öröm látni a sok kis ministránst, egy-egy nagymisén 32-en is ministrálnak. A hétköznapi szentmiséken sem ritka a 6-10 ministráns. A májusi és júniusi litániákra sokszor a 18 piros ruha is kevés.

Április 25-én váratlanul Ócsára helyezik Géczy László káplánt a ministránsok és a többi fiúk nagy bánatára. A helyébe érkező Havas Sándor főként a ministráns-vonalon lelkesen folytatja munkáját.

Június 11-én nagy szomorúság éri Pécelt. Először más szerzetesházakból ide internálnak a Lelkigyakorlatos Házba szerzetesnőket. Majd ugyanaz nap délutánján mind a három szerzetesnő zárdát államosítják. Előbb a Jézus Szíve Népleányok Lelkigyakorlatos Házában és az Assisi szent Ferenc Leányainak zárdájában, majd pedig szeptember elején az Irgalmas Nővérek zárdájában is kialszik az örökmécses. Az Úr Jézus a plébánia templomba húzódik vissza. Vígasztaló, hogy ez a kifejezhetetlenül nagy szenvedés, amely a nővérek és a jó hívek lelkét egyformán érinti, a Jézus Szíve ünnep hetére esik. A jó Isten bizonyára engesztelésül fogadja el. Az Irgalmas Nővérek egy ideig civil ruhában, de szerzetes életet élve tovább vezetik a menhelyi gyermekek bölcsődéjét. Szeptember elején azonban el kell hagyni a zárdát, amelyben eddig árvaházuk, ipariskolájuk és leányelemijük s óvodájuk volt. A régi vendéglősök (asztalosok) otthonát adják át nekik a bölcsőde céljára, amelyben mint állami alkalmazottak dolgoznak. – A plébánia életére különösen nagy veszteséget jelent a Jézus Szíve Népleányok távozása, akik buzgón segítkeztek apostolkodásukkal. Agócsy Ida testvér távozása az énekkar részére nagy veszteség, amelynek alapítója és több, mint öt éven keresztül karnagya volt. Szerencsére Bakonyi Árpád karnagyunk nagyon ügyesen vezeti az énekkart; tapintatos vezetésével összetartja az énekeseket. A soroksári és pesterzsébeti szereplés azt mutatja, hogy sikerült megtartania az eddigi színvonalat.

Az elmúlt év szeptemberében vezették be fakultatív hitoktatást. Akkor a gyermekeknek majdnem 100 %-a jelentkezett hittanra. Az idén azonban csak mintegy 69 %. Sajnos ezeknek sem lehet zavartalanul hittanórát tartani.

Az idén a rendőrségtől Jézus Szíve körmenet megtartására sem kaptunk engedélyt és így nem teljesíthettük fogadalmunk e fontos pontját.

A májusi és júniusi litániák folytatásaként mindennap tartunk litániát a békéért. A hívek szép számmal vesznek rajta részt: nincs nap, hogy legalább százan ne volnának.

A Jézus Szíve-ünnepre egy szép gótikus moaré-selyem fehér miseruhát veszünk 1200 forintért.

Az Eucharisztikus Hét befejezésével elhatároztuk, hogy a szép napok emlékére egy …..(?) miséző kelyhet csináltatunk. A kelyhet Décsi Géza pesterzsébeti prépost utján csináltattuk bizánci zománc díszítéssel tiszta ezüstből, új-gót stílusban . A szükséges aranyat és az ezüst felét a hívek adták össze, és ezen kívül még 3800 forintot fizettünk érte a templom pénztárából.

Ezenkívül karácsonyra egy szép gótikus piros és lila miseruhát készíttettünk Mezőkövesden liturgikus tűfestéssel darabonként 2300 forintért.

Karácsony körül ismét felejthetetlen volt a hívek buzgósága. A Szentcsalád szállást keres ájtatosságot az idén is a templomban tartottuk meg sok résztvevővel. A szentgyónáshoz és szentáldozáshoz nagyon buzgón jöttek és szegénységük ellenére is nagyon buzgón adakoztak a templom számára és a náluk szegényebbeknek is. Az idén is felállítottuk a szent Antal szobor mellett a földíszített kosarat a fölirattal: Az Úr Jézus karácsonyi ajándékot kér szegény testvérei számára.

Advent II. vasárnapjától karácsonyig szinte mindennap megtelt a kosár. Élelem, ruha, játék, imakönyv, Szentírás stb., stb. jött össze a szegények karácsonyára.

Templombelső

Templombelső az 1955-56 évi átalakítás előttről

 

HDkep26

 

Beszámoló az 1950. évről.

Ez valami csoda! 102 keresztelés és 56 házasságkötés!  L.F. szerk. (a V.P.K.L. anyagából)