HD 1964. év

1964. év

Ebben az évben –hasonlóan az előzőhöz – nagy hangsúlyt kapott a zsinat ténye, és a zsinati dokumentumoknak való megfelelés igénye a liturgia tekintetében. Ugyanakkor a közösségi élet számtalan megnyilatkozása figyelhető meg – L.F. szerk.

Az iskolában megkezdődött a tanítás és a hitoktatás is.  Vízkereszt ünnepét követően megkezdődtek a házszentelések.

A január 12-ét követő héten megkezdődött a keresztény oktatás, a hétvégén (szombaton) pedig az imahét a keresztények egységéért, amelynek megvalósulása reményteljesnek ígérkezett.

Ide kapcsolódó fontos szempont, hogy a vatikáni zsinat 2. ülésszakán jelentősen megnövekedett  a másvallású megfigyelők száma (49-ről 66-ra),  akik 22 keresztény egyházi közösség képviselői  voltak. A Szentatya szentföldi zarándoklata pedig, amely január 4-től 6-ig tartott, jelentős lépéssel vitte előre az egység ügyét. A pápa engedélyezte, hogy az imanyolcad alatt minden plébános  teljes búcsúval járó pápai áldást adhasson azoknak, akik az imanyolcad alatt meggyónnak, megáldoznak és a Szentatya szándékára imádkoznak. Ezt az áldást a nagymise végén osztotta ki a plébános.

A korai húsvét miatt február 12-e már hamvazószerda volt, a nagyböjt kezdete.

Február 16-án a Baky-tanyai iskolában szentmisét tartottak. Megkezdődtek a keresztúti ájtatosságok is, a hétvégén volt a tavaszi kántorböjt három napja.

Március 1-jén kezdődött az első osztályosok beíratása az első áldozásra.

Március 8-án kezdődött a női lelkigyakorlat (vezette dr. Korompay Tibor üllői plébános, volt püspöki alkancellár). A férfiak számára  pedig március 15-től dr. Arató Miklós Baross Gábor-telepi  plébános volt a lelkigyakorlat vezetője.

Ebben az évben virágvasárnap március 22-re, Húsvét ünnepe pedig március 29-re esett. Előre jelezték, hogy

– május 10-én lesz az első áldozás

          –  a  templom és a ravatalozó után a plébánia épületét kell valamennyire rendbe hozni,

          –  a plébános  július 5-én tartja ezüstmiséjét. (semmiféle anyagi jellegű gyűjtés ne legyen, inkább ajánljanak fel érte egy szentáldozást június 29 és július 5. között).

Húsvét III. vasárnapjának legfontosabb hirdetése volt, hogy felerősödött a szekták térhódítása és aktivitása. Az utóbbi két év eredményeként az egyházközség két tagja is kitért. Figyeljünk oda egymásra és segítsük egymást  a hasonló esetek megelőzése érdekében.  De nemcsak lelki támogatás kell, hanem anyagi is, főleg a sok-gyermekesek részére, ezért az egyik persely bevétele a jövőben ezt a célt fogja szolgálni.

Április 26-án került sor a búzaszentelés szertartására. Április 30-én megtartották a Mária szerenádot.

A fiatalok közül többen is  úgy döntöttek, hogy az Anyaszentegyház kívánságának megfelelően esküvőjüket  ünnepélyes keretek között, nászmisével  egybekötve tartják meg Ezek közül az első április 28-án, a második május 1-jén volt.

Május 10-én volt az elsőáldozás  59 elsőáldozó részvételével.

Május 31-én volt Úrnapja.  A 9. óra szentmise után tartották meg a körmenetet. ( A kereszt után a gyerekek, utána a férfiak, majd az első áldozók mentek. Ezt követően vonult az Oltáriszentség, mögötte az énekkar, végül az asszonyok.)

Június 7-én került sor a fogadalmi ünnep megülésére (20 éves évforduló!)  Körmenet nem volt, viszont  délután szentségimádást tartottak az ünnep alkalmából.

Július 5-én du. 5. órakor került sor a plébános ezüstmiséjére. Előtte több napon át gyónással, áldozással lehetett készülni a jubileum ünnepélyes megülésére.

Augusztus 20-án az egyházközség tagjai közül számosan a Szt. István Bazilikába mentek, hogy részt vegyenek a Szt. Jobb előtti hódolaton. A templom énekkarát pedig külön is felkérte a budapesti helytartóság, hogy délután 4. órától vezesse a Szt. Jobb előtt elvonulók énekét, és kórusművekkel tegye ünnepélyesebbé a szertartást. A templom kórusa előtt a kispesti énekkar, utána pedig a Bazilika kórusa szolgált.

Augusztus 23-án lett volna az egyházközség „hivatalos” zarándoklata Máriabesnyőre, a tervek szerint odafele gyalog, hazafelé vonattal. Ezt azonban – mint a későbbi hirdetésekből kiderül – elmosta az eső. Egy héttel később azonban számosan egyénileg vágtak neki ugyanennek a zarándoklatnak.

Szeptember 6-án volt a Veni Sancte, megkezdődött a keresztény oktatás. Az iskolában  a hitoktatás csak október 1-től kezdődhetett meg.

Szeptember 13-án megnyitották Rómában a II. vatikáni zsinat 3. ülésszakát. Ebből az alkalomból a templomban ájtatosságot tartottak a zsinat főszándékának – a keresztények egységének – megvalósulásáért. 27-én pedig a – a pápa körlevelében foglalt kérésnek megfelelően – imádkoztak a szentatya szándékára és  a zsinat sikeréért.

Október 11-én került sor a templombúcsú ünnepélyes megtartására. Itt jelentették be, hogy a hittan-tanrend a sokszori egyeztetés és meghirdetés ellenére még mindig nem végleges.

A templombúcsút követő hetekben került sor az orgona tisztítására, javítására és hangolására. Ez idő alatt csak a harmónium szólt. A plébános a hívek támogatását kérte a drága munka díjának megfizethetősége érdekében. A javítás Krisztus király vasárnapjára készült el; azonban – mint kiderült – még további javítások is célszerűek lennének a hangszer képességeinek szélesebb kihasználása érdekében.

November 21-én véget ért a II. vatikáni zsinat 3. ülésszaka, mert Indiában, Bombay-ban a következő szombaton  megkezdődik az Eucharisztikus Világkongresszus, amelyen a Szentatya is részt vesz.

November 22-én, Szt. Cecilia ünnepén  az ország egyházi énekeseinek közös ünneplése/éneklése volt a budapesti Bazilikában. Ezen templomunk kórusa is részt vett. A péceli résztvevők tervei között szerepelt – az ünnepség megkezdéséig – a  Szépművészeti Múzeum egyház-művészeti kiállításának megtekintése is.

Advent 1. vasárnapján érezhető volt a zsinat nagyjelentőségi határozatainak érvényesülése az istentiszteleteken. Az első változtatás, hogy a szentleckét és az evangéliumot magyarul olvasták. Elkezdődött a férfiak, felnőttek keresztény oktatása.

December 15-én megkezdődött a Szent Család Szállást keres ájtatosság.

December 20-án hirdették ki, hogy  az Anyaszentegyház a gyakori szentáldozás érdekében és a változó körülmények miatt a szentáldozás előtti szentségi böjtöt az eddigi három óráról egy órára csökkentette.

December 24- én du. volt a  gyermekek betlehemes játéka, éjfél előtt pedig a kis Jézus jászolba helyezésének szertartása.

Az év hitéleti adatai:

szentáldozás: 39.500, kereszteltek száma: 81 ( 44 fiú 37 lány), házasságkötés 35 (ebből 10 vegyes házasság) A vegyes házasokon kívül csak 5 pár nem esküdött nászmisével.

Halottak száma: 60. (szentségek nélkül halt meg 8.) A betegek között 85 áldozás volt karácsonyra. Kitért a katolikus hitből 1 fő, de katolizált szintén  1 fő.

Az anyagiak tekintetében: a templom bevételéből minden péceli katolikusra évi 22 Ft. jut. A templom évi legszükségesebb kiadásai  20.000 Ft-ot tesznek ki, viszont a perselybevételek alig 2000 forinttal nagyobbak ennél. A két egyházi és 2 világi alkalmazott fizetése évi  60. 000 forint, azonban az önkéntes megajánlásokból ennél csak 10-12 ezerrel több jön be. Ráadásul ebből az összegből  több, mint 9.000.- Ft adót fizet az egyházközség különböző címeken.

A dologi kiadások ezért nagyon komoly gondot jelentenek.

 

HDkep30

 

Beszámoló az 1964. évről

A kereszteltek száma igen magas, ugyanakkor a szentáldozásoké szembetűnő csökkenést mutat a 40-es, 50-es évek óriási számaihoz képest.  L.F. szerk. (a V.P.K.L. anyagából)