HD 1933. év

1933. év

A bejegyzésekből ítélve ez az év a nehézségek éve volt (L.F. szerk.)

Az egyház nyomasztó anyagi helyzetére való tekintettel a plébános és kántor az Egyházzal kötött egyezséget a párbérváltságra nézve megszüntette. Ezentúl csak annyi párbért kapnak, amennyi ténylegesen befolyik. Plébános 1000 P.-t, kántor 500 P.-t engedett el a múlt évi járandóságból.

Templomunkba háromszor betörtek, a perselyeket felfeszítették, a tartalmukat elvitték. Épen negyedszeri próbálkozása alkalmával fogták el a betörőt Szénási József rákoscsabai suhanc személyében, akit a bíróság az aszódi javítóintézetbe küldött. A biztosító társaság a templom kárát megtérítette.

A 75 pengőből fekete köpönyeg anyagot vásároltunk, a Jézus Szíve Népleányok ingyen megcsinálták, azonkívül az összegből a perselyeket zárakkal láttuk el és a templom belső ajtaját kijavíttattuk.

Juni.18. Duliskovich Arnold és neje a birtokukon fakeresztet állíttattak fel. Délután 2 órakor indultunk körmenetben, de zuhogó esőben a kereszthez s ünnepélyesen felszenteltem.

A világjamborét az idén Gödöllőn tartották. Aug. 5-én üdvözölte a gödöllői járás s így Pécel is a vendégeket.

Vámos Sándor adóügyi jegyző, akire az egyházi és iskolaadó kivetését bíztuk,1931. és 1932. évekre összesen 24 %-al kevesebbet rótt ki, mint amennyit a képviselőtestület megállapított. Későn jöttünk rá a turpisságra. Az adóhivatal útján 10 %-ot utólag ugyan kiróttunk, de hiányzik a 14 %. Vámos jegyző a községéből kifizette a költségvetésünk összegét, ámde 1933. jan. 1-jén épen e miatt 3500 P.-vel tartoztunk a községpénztárnak. 1933. jan. 1.től kezdve a község az összes járulékunknak ( tehát a papi és kántori párbérünknek is ) a felét visszatartotta. Ma, aug. 11én fizettük vissza a tartozás utolsó részletét. Anyagilag nehezen jövünk rendbe.

Nov. 4-re virradó reggelre lelketlen kezek a plébánia kertben a 2 éves gyümölcsfák közül vandál módon 34 drb-ot kitördeltek. Úgy a kitördelt gyümölcsfákat, valamint a templom és plébánia kertben kiszáradt akácfákat és cserjéket pótoltam.

Nov. 8. A plébánia kert patak felé néző oldalát drót kerítéssel húzattam be, 80 P.-ért.

Nov. 30-án a templompadok térdeplőit átjavíttattam.

Dec. 10. A község egészségházat emelt, amelynek ünnepélyes felavatása ma történt meg.

Dec. 10. A rákosi esperesi kerület ma bontotta ki a zászlaját Rákoskeresztúron az Actio Catolica megszervezése ügyében.

Az év végén a Kisipari Hitelintézetnek 15000 P.-vel, özv. Laczkó Istvánnénak a plébánia telkéért 2300 P.-vel tartozik az Egyház.