HD 1947. év

1947. év

Ennek az évnek a különösen figyelemre méltó momentuma a hívek igen nagy számban való részvétele  minden közösségi alkalmon. Figyeljünk a több ezres létszámokra ! (L.F.szerk.)

Pál Lajos, az iparművészeti főiskola tanára március 15-re 1800 forintért templomunk számára a cibóriumot szép modern művészi kivitelben ( az állítmány kimaradt). Ajándék-képen egy szép modern turibulumot (?) is adott hozzá.

Április 27-május 4-ig Népmisszió volt P. Horváth Mihály, P. Polgár András és P. Szeder Mihály S.J. atyák tartották. A hívek igen szép számban hallgatták a szentbeszédeket: külön a nők és külön a férfiak is zsúfolásig megtöltötték a templomot. Különösen szép volt a befejező gyertyás körmenet: kb. 2500-3000 hívő vett részt rajta. A gyónók száma kissé kevés volt: 1300-1400 –an gyóntak.

Az….(?) 46.393/1947 számú rendeletével ideiglenesen megszervezte az Irgalmas Nővéreknél a IV. tanítói állást 10 % helyi javadalommal. 1950. június 30-ig kell a szükséges vagyoni és adózási iratokat beterjeszteni a helyi javadalom végleges megállapítása céljából.

Május 11-én volt az új képviselőtestületi választás. Rendes tagokká választattak: Bobay Árpád, Csermely Imre, Dobiás Lajos Dr. Hinka József, Horváth Ilona, Imregh Béla, Kertész István, Körlaki András, Kubinyi Iván, Dr. Lingauer István, Lukács Lajos, Magyarfalvi Elemér, Maroschek János, Micserics Ferenc, özv. Mikola Zoltánné, Odor (?) Mihály, Puskás Rezső, Rosza Péter, Rózsa Béla, Sarlós János. Simonfalvy Ferenc, Sziklay László, Tóth István, Váhl Mihály. Póttagok: Dr. Kádár Endre, Fityus István, Bobály János, Széplaki Pál, Konkoly András, Bánfalvi Dezső, Besnyő Károly, Kálmán Gusztáv, Karsai István, Verovszki Pál, Földi Dezső, Kovácsik Ferenc. Hivatalból tagok: Kolbai Jenő káplán, Bakonyi Árpád tanító, Cserey József igazgató.

Az elnök által meghíva: Kárpáthy Teréz és Katona Blandina. – A Püspök úr Őnagyméltósága által kinevezett tagok: Horváth Kálmán, Szegedi Benedek, Riediger Béla. – A megválasztott tisztviselők: Világi elnök: Imregh Béla, Gondnok: Bobiás Lajos, Jegyző: Bakonyi Árpád. Pénztáros: Sziklay László. Ügyész: Dr. Hinka József. Az Egyház tanács tagjai: Bobay Árpád, Kertész István, Kubinyi Iván, Dr. Lingauer István, Lukács Lajos, Micserics Ferenc, Maroschek János, Rózsa Béla. Póttagok: Körlaki András, Odor Mihály, Puskás Rezső, Sarlós János. – A felszólalási választmány tagjai: Körlaki András, Puskás Rezső és Sarlós János. Számvizsgáló bizottság tagjai: Simonfalvi Ferenc, Maroschek János és Tóth István.

Május 26-án: Credo avatás volt. P. Csertő György O.P.(?) atya végezte. Negyvenöt uj Credo-tagot avattunk. Utána szép díszgyűlés volt az Egyházközségi Házban, amelyen Dr. Csertő Sándor érseki tanácsos, helynökségi titkár mondott szép beszédet a férfias vallásosságról.

Általában, hála Istennek, javul a férfiak vallási élete a misszió és a Credó avatás után a június 15-i Jézus Szíve – körmenet is igazolta ezt. Kb. 1000 helybeli férfi vett rajta részt. A mintegy ezer főnyi férfi csapatja a legimponálóbb volt a kb. 7000 lelket számláló körmenetben.

Július elején Koltai Jenő káplánt betegszabadságra ideiglenesen a győri egyházmegye szolgálatára engedte Püspök Atyánk. Gyönge egészségének szinte állandó veszélyeztetésével férfias bátorsággal és teljes odaadással végezte munkáját. Nagy gyakorlatiasság és modern eszközök ügyes alkalmazása jellemezték. Helyére Jeszenszky Zsigmond újmisés jött.

Szeptember 1-i hatállyal a tanfelügyelőség nyugdíjazta Cserey József igazgatót és Takács Béla tanítót, akik mind a ketten harminchét éven keresztül tanítottak iskolánkban. Helyükre Cser Lászlót és Nagy Erzsébetet bízta meg az egyházközség. A következő tanítónői állás üresedésénél azonban férfi tanerőt kell alkalmaznunk. Az Irgalmas Nővéreknél megszervezett IV. tanítói állásra pedig Kramer Máriát hívta meg az egyházközség. Katona Blandina főnöknőt, a leányiskola igazgatónőjét rendi hatósága elhelyezte; kedves, szerény egyénisége rövid idő alatt megnyerte a gyermekek és szülők szeretetét. Helyére Nagy Matildot (?) helyezték ide főnöknőnek és igazgatónőnek, aki már évekkel ezelőtt Pécelen működött.

A V.K.M. 157.892/1947 IV.sz. számú rendeletével hozzájárult a róm. kath. általános leányiskolai V. számú tanítói állásnak megszervezéséhez és ideiglenesen 1950. december 31-ig államsegélyt engedélyezett. Eddig a dátumig illetőleg 1950. június 30-ig a szükséges vagyoni és adózási iratok fölterjesztendők. Helyi hozzájárulás 10 %, Az egyházközség Váry Mária Matild irgalmas nővér meghívásával tölti be az új állást.

December 31-re elkészült a két gyóntatószék. A gyóntatószékekhez a tölgyfát tüzifaárban 1946. áprilisában vettük 6 millió pengőért. 1946. juniusában pedig 182 milliárdért deszkává dolgoztattuk föl. Most végre a teljes elkészítésért 4300 forintot fizettünk a Sallay- testvérek cégnek. A templomból kitettük a pusztán helyet foglaló Szent Imre és Szűz Mária-oltárokat és azok helyére állítottuk a gyóntatószékeket. A kiadásokat minden alkalommal a templompénztárból fedeztük. A hívek példás buzgósággal adakoztak e célra a templomi csengős perselybe.