HD 1998. év

1998. év

Vízkereszt ünnepe (jan.6.) ebben az évben hétköznapra esett, ezért előtte való vasárnap (január 4-én) ünnepelték meg; a vízszentelés szertartását is ekkor  tartották meg.

 Újév napján hirdette a plébános, hogy azok a fiatalok, akik egyházi házasságot akarnak kötni, de nem voltak elsőáldozók, vagy egyikük nincs megkeresztelve, csak akkor esküdhetnek templomban, ha előtte hosszabb előkészítő tanfolyamon vesznek részt.  Ez három hónapig tart. (A tanfolyam február 12-én kezdődött és  érdemben Kazinczy Tamás és neje tartották.)

A január 19-ével kezdődő héten imanyolcad kezdődött a keresztények egységéért. A katolikus templomban pénteken és szombaton este voltak az imaórák.

 A katolikus iskola leendő kisdiákjai (elsősei) számára ismerkedő foglalkozások kezdődtek  február 7-én. A beiratkozás pedig március 21-én és 22-én  történt.

Az egyházközségi képviselő-testület ez évi első ülésen (február 22.) több fontos napirendi pont szerepelt. A testület elfogadta az 1997. évre vonatkozó zárszámadást.

Plébános atya jelezte, hogy a temető bővítésével kapcsolatban várható jelentős kiadások enyhítésére az önkormányzat segítségét kérte. A várható kiadás kb. 2 millió forint. Az önkormányzattal való tárgyalást az a tény alapozta meg, hogy a temető nem „köztemető”, hanem egyházi tulajdonú, ugyanakkor – természetesen – az önkormányzati igényeket is kielégíti.

A visszaigényelt óvoda ügyében is megindult a mozgás. Február 23-án a Miniszterelnöki Hivatalba kell mennie a plébánosnak és a polgármesternek.

A templom 100 éves évfordulójára készüljön egy kiadvány.

A nyáron rendbe hozattuk a templom és a plébánia tetőzetét és csatornáit. Ezzel a templom külső felújítása, állagmegóvása (szigetelés, stb.) befejeződött. 1999. nyarára tervezzük a templom belső kifestését, hogy 1999. október 8-ra, a szentelés 100. éves évfordulójára teljesen fel legyen újítva.

A temető bővítéséhez szükséges adminisztrációs dolgok is lassan a végére érnek és minden remény meg lesz, hogy 1999. tavaszán bekeríthetjük a telket és a temetést is megkezdhetjük az új területen.

Február 25-én volt hamvazószerda, a nagyböjt kezdete, hamvazás. A nagyböjti időszakban minden pénteken keresztút-járás.

 Megtörtént a házhoz/ágyhoz kötött betegek húsvéti  gyóntatása.

 A nagyböjti lelkigyakorlatot  Szász Gyula lazarista  szerzetes atya tartotta  március 27-28-29-én.

 Április 5-én volt Virágvasárnap, barkaszenteléssel, körmenettel és a passióval. A nagyhét első napjaiban  reggel voltak a szentmisék, a szent három napon pedig este 6-kor kezdődtek a szertartások. Hangsúlyt kapott a virrasztás.

 Az elsőáldozók számára  április 19-től kezdődtek a közös hittanórák vasárnaponként a 10 órai mise után. Maga az elsőáldozás május 24-én volt, 36 elsőáldozóval.

 Április 26-án tartották meg a  templomi búzaszentelést, 30-án este pedig a Mária szerenádot.

Május 17-én a váci székesegyház tatarozására gyűjtöttek..

 Ebben az évben föllendült a lelki élet. A templomlátogatások száma emelkedett, főleg a diákmisén, ahol a szülőket is bevontuk a liturgiába (felolvasnak, stb.) Ebben nagy szerepe van a Szent Erzsébet iskolának és főleg Lina Katalin igazgatóhelyettesnek. Egyébként a katolikus iskolával és a Jézus Szíve Otthonnal nagyon jó az együtt-működés.

A Kárpátaljai árvízkárosultak részére nagyon szépen adakoztak a hívek (400.000 .- forint és 80 zsák ruhanemű jött össze).

Június 7-én a testület rendkívüli ülést tartott. Ennek oka az volt, hogy a képviselőtestület mandátuma lejárt. Az előzetes eljárás során a régi tagok megújíttattak, az időközben kimaradt három tag helyett pedig új tagok megválasztására került sor ( Franges Lórándné, Kazinczy Tamás és Pergel Gábor). Tisztségviselők: elnök: Huba Zoltán, gondnok: Tasnádi Miklós, helyettes gondnok: Pergel Gábor, jegyző: Schmidt Róbertné, pénztáros: Franges Lórándné. A testület megbízatása 3 évre szól.

Örömteli esemény, hogy hosszú évek után újból lesz péceli „diák” a váci szemináriumban Bense Balázs személyében.

Június 7-én volt a templomi Te Deum az összes péceli iskola diákjai számára.

 Június 14-én ülték meg Úrnapját, egy hétre rá pedig az egyházközség fogadalmi ünnepét Jézus Szíve tiszteletére.

 Július 5-én volt a „Péter-fillér” gyűjtés a világegyház kiadásainak javára.

 Augusztus 30-án volt az ünnepélyes tanévnyitó (Veni Sancte), a hittanbeíratások pedig szeptember  16-án és 22-én.

Szeptember 13-án újabb rendkívüli ülésre került sor a református egyházközség megkeresése alapján. Ennek lényege, hogy a két temető (ti. a katolikus és a református) egy közös intézmény kereten belül működjön.

A testület hosszas vita után úgy foglalt állást, hogy az ajánlat számos tisztázatlanságot vet fel. Ugyanakkor „hasznos” is annyiban, hogy indokolttá teszi a katolikus temetővel és a temetkezési tevékenységgel kapcsolatos aktuális állapotok egészének (szervezeti, tevékenységi, ügyviteli, stb.) tekintetben való naprakésszé tételét. Ehhez hozzájárul az a tény is, hogy hamarosan a parlament elé kerül a temetkezéssel kapcsolatos törvényjavaslat, amely az eddig ismereteink alapján teljesen új alapokra helyezve szabályozza majd a temetkezés egészét. Mindezek alapján a testület úgy foglalt állást, hogy a temetkezésről szóló törvény megjelenéséig nem kíván változtatni a jelenlegi temetkezési rendszeren.

A temetőhöz kapcsolódóan plébános atya jelezte, hogy a bővítés bekerítéséhez az önkormányzat 1 millió forinttal járul hozzá, amelynek felét már át is utalta. Ezt az összeget anyagvásárlásra fordítottuk.

A templombúcsú ünnepét október 11-én tartották meg. Az ünnepi szónok Deák Mihály dányi apát-plébános atya volt.

 Október 23-án gyászmisével emlékeztek meg a hősi halottakról.

 A szentkenet  közös feladásának szertartását  október 25-én délután tartották meg; ezen –egy későbbi hirdetés szerint – 111-en jelentek meg.

 November 18-án volt az egyházmegyei szentségimádási nap, az előre meghirdetett szertartási rend szerint.

A november 22-én megtartott ülésen a testület elfogadta a jövő évi költségvetést.

Meghatalmazta továbbá Szathmáry Attila plébánost, hogy a 100 éves évforduló kapcsán tervezett belső templomfestés érdekében kezdjen tárgyalást a festőtől kapott előzetes árajánlat alapján. Eszerint a kivitelezés 1.200.000 Ft-ba kerülne és június-júliusban kerülne sorra.

November 24-én, advent első vasárnapján hirdette a plébános, hogy a Kárpátaljai árvízkárosultak részére nagyon szépen  adakoztak a hívek ( 400.000 .- forint és 80 zsák ruhanemű jött össze).

 December 10-én emlékeztek meg azokról a  hősökről, akik Pécel védelmében vesztették az életüket.

Az év végi statisztika is mutatja a fellendülést:

Keresztelés: 84 (tavaly 70), temetés: 124 ( tavaly: 97), házasságkötés: 10 (tavaly 11), áldozás: 33.000 (tavaly 31,900) templomba járók vasárnap 550 (tavaly 500), ünnepeken 850 (tavaly 800), betegellátás: 567 (tavaly 574) elsőáldozók 37 (tavaly 31) hitoktatás : általános iskolás 205, óvodás 23, ifjúsági hittanos 30, összesen 258. Húsvéti gyónók 580 (tavaly 560), Egyházi adó: 713,630 ( tavaly: 612.49. forint)