HD 1927. év

1927. év

Az iskolaszék az egyházi és iskola adó kulcsát 40 %-ban az 1927. évre is egyhangú határozattal fenntartotta, hogy az eddig felgyülemlett adósságokat kifizethesse.

A párbért 1927. évre 11 pengőben állapította meg az iskolaszék. Ebből az összegből a plébánost illeti 7 P., kántort 2 P., harangozót 1 P. Kezelési jutalék: 1 P.

A péceli plébános kongruakiegészítését havonként 91. P.50 f,-.ben állapította meg a  Kultuszminiszter 95631/1926.sz. alatt.

A fehér pluviálé elrongyolódott. A kat. Nőszövetség 2 elhasznált fehér casulából kijavíttatta  s teljesen használható állapotba helyezte. Az ügyes munka a kedves Nővéreket dicséri.

A földművelésügyi minisztériumban levő erdőfelügyelőség úgy rendelkezett, hogy a harangozónak jutott földterület tetemes részét, – mint letarolt erdőterületet – az előző tulajdonos bérlőnek  – Nagy Lajos és társai –  be kell fásítani. A befásítás meg is történt. A harangozó 3 holdjának közepén húzódik végig a befásított sáv, úgy, hogy a harangozóra nézve majdnem értéktelenné  vált az amúgy is csekély és 2 óra járásnyira  fekvő föld. Az iskolaszék január 30-án tartott ülésén a harangozó 3 holdját a plébános javadalmához csatolta és a harangozónak kárpótlás és fizetéskiegészítés címén havi 25 pengőt szavazott meg az Egyház pénztárából. A plébános földjavadalma jan. 30-tól kezdve 27 kat. hold.

Febr. 12-én a kat. Nőszövetség a templom elülső és oldalsó részeit futó szőnyeggel látta el. E nemes bőkezűség nagyon áldásos volt, mert a gyermekek igen fáztak a hideg márványon.

Iskolánk harmóniuma teljesen hasznavehetetlenné vált.  Vitéz Cserey József igazgató két tanítótársával, özv. Mikolánéval és Horváth Ilonával  karácsonyi  pásztorjátékot  rendezett, hogy a befolyó összegből  a harmóniumot  kijavíttassa. 56 pengő volt a tiszta    haszon, a még hiányzó 10 pengőt az Egyház fedezte. Febr. 26-án megérkezett az egészséges harmónium.

Márc. 19-én buzgó hívünk, Bali Mihályné (javítva: Józsefné) a könyvtartó állványra selyem díszes terítőt, az oltáriszentség tartója alá selyem applikációt adományozott.

Márc. 31. Gyenes Jánosné az áldoztató asztalra igen szép csipketerítőt  készített. Segített benne kisleánya, Mancika, Márialeánykánk.

Április 2-án a kat. Nőszövetség egypár új ministráns inget vett – Pethő Mózesné lényeges hozzájárulásával – 6 ministráns  inget pedig kijavíttatott.

Április 6-án özv. Mészáros Andrásné a 2 Mária szobor és a szent József szobra alá 1-1, összesen 3 csipketerítőt ajándékozott.

Április 7-én Bali Mihályné (javítva: Józsefné) 2 vállkendőt adományozott a templomnak.

Április 8-án a  kat. Nőszövetség  2 piros ministráns ruhát ajándékozott. Először  Húsvét ünnepén öltötték fel a fiúk. Április 8-án  Gyenes János a templomkert akácfáit  benemesítette.

A tél folyamán kérvényt intéztem az Erdőigazgatósághoz, engedélyt kérvén arra, hogy a most tavasszal erdősítendő részt  a már meglevő erdő mellé helyezzük, nehogy többfelé, hanem egy tagban legyen az egész erdőterület. A kérést megtárgyalta a vármegyei közigazgatási bizottság gazdasági albizottsága. Oly hihetetlen kívánságokat, észellenes dolgokat s annyi irat beszerzését követelte,hogy dühömben abbahagytam az egészet. A díszes levelezés az irattárban nyugszik.

Április 11-én Laczkó Istvánné 4 vállkendővel és 6 kéztörlővel lepte meg az Egyházat.

Április 16. Fogarassy Jánosné a Mária szobornál letört 2 fali gyertyatartó helyett szép újakat szereltetett fel.

Április 23-án Brocskó István a templom mellé virágokat ültetett.

Temetőnk kútja bedőlt, évek hosszú sora óta belőle vizet húzni. Hiányzott a káva, lánc és vödör. Április végén az iskolaszék megcsináltatta, felszereltette és átadta a használatnak.

Május 2-án Laczkó Istvánné a virágcserepek alá 10 drb. kristálytányérkát ajándékozott a templomnak.

Május 3-a nevezetes dátum. Jézus Szíve Népleányai megvették a Szilágyi Virgil-féle kastélyt a hozzátartozó 12 hold belsőséggel 92.000 pengőért. Ma , május 3-án  telepedtek le Pécelen. Az egyház igen nagyon örül az értékes munkatársaknak. Nagy reményekkel tekintek működésük elé.

Harminchárom millió koronával tartozott hitközségünk a tanítói nyugdíjintézetnek. Erőnket megfeszítve törlesztgettük e súlyos hátrálékot. Korbuly Lóránt egyházgondnok  a mai napon elküldte az utolsó  részletet. Deo sint laudes ! Május 20. ez a szerencsés nap.

A Kettős társulat  május 20-án 120 pengő költséggel  az oltárnál szolgálatot teljesítő  Mária leányoknak hosszú széles világoskék  szalagot és fejkoszorút vásárolt. E jelvényekkel különböztetjük meg  Mária leányainkat a többiektől.

Május 28-án özv. Mészáros Andrásné  és Jáger  Mihályné  2 csipkéből készült  kis Mária zászlót ajándékozott a templomnak, Jáger Mihály pedig  a rúdjait és felszerelését készítette el. A Mária leánykák fogják tartani az oltárnál s a máriabesnyői zarándoklatokra  is elvisszük. Kikötötték az ajándékozók, hogy legelső alkalommal, Pünkösdkor, Grósz Rózsi és Gyenes Manci tartsák.

Május 30-án özv. Mészáros Andrásné a könyvtartó állványra egy pünkösdi terítőt adományozott.

A szószékről név szerint hirdettem ki azokat a vegyes házasokat, akik nem kat. templomban kötöttek házasságot, s a kat. felet erősen kipellengéreztem. Az ilyenek  feloldozást nem nyertek, keresztszülőknek, bérmaszülőknek nem fogadtam el, házasságkötésnél tanúk nem lehettek, menyasszonyt avatásra nem vezethettek, s gyakran kihirdettem, hogy egyházi temetésben sem részesülnek. Május 18-án Rákoscsabán tartott papi gyűlésen erről a tárgyról értekeztem  az “érvénytelen házasságok megakadályozásának módjai “ címen. A kerület úgy határozott, hogy az értekezést  eredetiben  felterjesztettük Váczra s az Egyházmegyei Hatóság  véleményét kértük ki erről az eljárási módról. A Főhatóság a névszerinti kihirdetést nem engedélyezte,  de a temetés megtagadását  helyben hagyta. A leirat megérkezése óta a legintranzigensebb  kat. álláspontból engednem kellett.

Június 29-én az iskolaszéki tagok megkezdték a perselyezést . Nagy erkölcsi és anyagi haszon. Megkétszereződött a persely tartalma.

A Népleányok egyik  szobájukat  kápolnává alakították át. Július 12-én szentelte fel a kápolnát a Népleányok alapítója, P. Bíró Ferenc S.J. Ő mondotta az újonnan  felszentelt  kápolnában az első szent misét. Azóta két hetenként egyszer tartunk a kápolnában szent misét.

Július 30-án Lodz Antal a temetői keresztet s a rajta levő corpus Christit kifestette.

A Népleányok elvállalták  minden iskolában a hitoktatást. Az Iskolaszék nagy örömmel szavazott nekik köszönetet.

Aug. 15-én  Walter Józsefné “ Mária segíts”  felírású márványtáblát adományozott az egyik Mária szobor alá.

Aug. 20-án a kedves Nővérek 3 humerálét (?)  ajándékoztak a templomnak.

Aug. 26-án Weckhuysen Lajos  zuen-ruysbroecki belga plébános látogatta meg a Belgiumot megjárt magyar gyermekeket és a szülőket. Bensőséggel teljes ünnepnap volt az élő irgalmas szamaritánus látogatása. Nagyon megkedvelte a pécelieket s könnyhullatások között búcsúzott el, magával vívén hazájába a magyarok szeretetét.

Aug. 28-án  Mátyás Erzsébet Máriacellből  fém feszületet hozott  a templom céljaira.

A templom 1 szent misén nem bírta befogadni az ájtatoskodókat, azért  szept. I. vasárnapjától kezdve 2 szent misét végez a péceli plébános , egyet 8 órakor, a másikat 10 órakor. Az iskolaszék hálából a plébános, kántor és harangozó világítási költségeit megszavazta.

Szept. 8-án  Brocskó István a főoltárra ‘gyertyaszerű’ villanylámpákat adományozott s azokat fel is szerelte.

Tabódy Ida alapítványi hölgy  buzgólkodása a péceli szent Erzsébet  Gyermek- otthonban rk. női ipariskolát létesített. Szept. 15-én megnyílt az iskola 19 növendékkel.

Hétköznapokon ½ 8 órakor volt eddig a szent mise. Nehogy  megrövidüljön az iskolákban az első és legértékesebb óra, szeptember 19-től 7 órakor tartjuk.

Szept. 21-én  tartotta legelőször  a rákosi kerület  papsága gyűlését Pécelen.

Szept. 22-én Kodriné (?) a prágai kis Jézuskát állványra szereltette.

Korbuly Lóránd, Egyházunk lelkes gondnoka  Balatonboglárra költözött. Az Iskolaszék a megüresedett gondnoki állásra  egyhangúlag  Strizder Péter  iskolaszéki tagot választotta meg. A távozó gondnok érdemeit  jegyzőkönyvben  öröktette meg az  Iskolaszék, miről  Korbuly Lórándot jegyzőkönyvi kivonattal értesíti.

Okt. 1-én megnyílt a Népleányoknál  a gazdasági  és háztartási iskola 18 növendékkel.

Okt. 4-én  Laczkó Istvánné a Jézus Szíve oltárhoz azsúros oltárterítőt adományozott. A terítő közepébe  3 keresztet azsúrozott. Először búcsú napján, okt. 9-én terítjük fel.

Okt. 5-én tartott iskolaszéki gyűlésen  a harangozónak 120 pengő lakbért szavaztunk meg.

Nov. 7-én érkezett irat szerint  a Phöbus a péceli rk. iskola, templom és plébánia  részére az elektromos energiát  20 % kedvezménnyel adja. Phöbus szám 3860/1927, Plébánia szám: 160/1927.

November 13-án  felajánlottuk  a kat. iskolát Jézus szentséges Szívének. A lélekemelő ünnepségen jelen volt az egyházközség  minden számottevő tagja.

Nov. 17-én özv. Trugly Józsefné  a főoltárra  csipketerítőt ajándékozott.  Nov. 18-án, szentségimádás  napján terítettük fel először.

Nov. 26-án a Vallásalap 1477.50 P.-t utalt ki a plébániaépítés céljaira.

Nov. 28-án tartott iskolaszéki gyűlés állította össze az 1928. évi költségvetést. Az adókulcsot  40 %-ról 30 %-ra csökkentette. Vámos jegyző úr az egyházi szolgáltatások kezelésére az eddigi 10 % helyett 5 % jutalékért vállalkozott az 1928. évtől kezdve.

Iskolánk  közvetlen szomszédságában  fekvő Kristóf-féle házat 245 négyszögöl területtel  együtt megvettük  Balázs Péter Hugótól 2580 pengő vételárért. Egyházi Hatóság dec. 3-án  hagyta jóvá a szerződést s ekkor lépett  az Egyház birtokba.

A vételárat dec. 13-án fizettük ki egy összegben. Az ingatlant iskolaudvar céljaira vásároltuk.

Dec. 4-én nagyszabású sajtóestet rendezett  a kat. Nőszövetség. A Központi  Sajtóvállalat  kiküldöttei gyönyörűen szerepeltek.

Dec. 16-án Bali (?) Józsefné  a Jézus Szíve oltár elé szőnyeget ajándékozott.

Dec. 21-én özv. Magyary Józsefné  a szent Antal szoborral  szemben levő  prágai  Kis Jézuska  fölé fából faragott gyertya állványt készíttetett és rá terítőt  hímzett. Az áldoztató asztalra  ugyanekkor 2 vászonterítőt -saját kézimunkáját –  adományozta. Régi szokás alapján a nagypénteki úrkoporsói gyűjtés , valamint  Halottak napján, az éjféli misén és ó-áldáskor (?) a perselybe begyűlt  összegek a plébános javadalmát képezik.

Ez évben a plébánia építésére 5247.32 P.-t gyűjtöttünk. Az előző csonka év gyűjtésével együtt van összesen 6650.92 P. ( javítva: 6829.02.P.)

1927. évben  32.930 áldozás volt.

Strider Péter gondnok, Hermann Géza és 6 társuk, iskolaszéki tagok az 1928. évre  készített költségvetést megfellebbezték azért, mert az Egyház  jövedelmei  közé a javadalmi földek haszonbéri összegét nem engedtem  felvétetni. Püspök úr elutasította a fellebbezést  és a kerületi Esperes útján kioktatta  a fellebbezőket, hogy a javadalmi földek kezelésébe az iskolaszéknek  beleszólása nincs.

1927. évben  az egyházközségi adót  az államival együttesen kezelte a politikai község. Az együttes kezelés  az Egyházra nagyon előnyös volt, mert a mellett, hogy minden adósságot kifizetett, s iskolaudvarnak  egy kis házat vett telkestül, az évet 1600 P. fölösleggel zárta.