HD 1931. év

1931. év

Ebben az évben emlékezetes események történtek (L.F.szerk.)

Március 12-én (áthúzva, javítva: 1930. dec.18-án) a péceli községi képviselőtestület Dr. Hász István tábori püspököt egyhangúlag Pécel díszpolgárává választotta. A díszoklevelet március 12-én népes péceli küldöttség adta át a budapesti honvédelmi minisztériumban díszpolgárunknak. Az üdvözlő beszédet Kállay Ferenc közs. bíró tartotta. A díszoklevelet Katona György postafőtiszt készítette, melyre Mészáros István plébános fogalmazásában a következő szöveg került: „Örömmel adjuk tudomására mindenkinek, akiket illet, hogy Pécel nagyközség képviselő-testülete az Úr 1930. esztendejében, szt. Karácsony hava 18. napján tartott díszközgyűlésén nagyméltóságú és Főtisztelendő Dr. Hász István tábori püspök urat egyhangú lelkesedéssel Pécel díszpolgárává választotta, mert a földön járt Istenember lábai nyomát csókoló főpapi élete, a magyar közügyekben végzett munkássága minden cselekedetével, lángszavával együtt egy nagy egyenes fénysugár. Fényessége a lélek bensőségéből viharzó, lángoló hazafiság és buzgóság, egyenessége, mint a változhatatlan örök igazság. Pécelen jártában nemes magyar szívének éltető melegségét ránk sugározta: rabjaivá lettünk. Hogy a péceli nemzedék a bús magyar kietlenségben világító tűzoszlopként közvetlenül szemlélhesse a nagy magyar Ideált, szívünk feltörő vágyát követve választottuk díszpolgárunkká, aminek bizonyságául állítottuk ki jelen díszoklevelet, a mely kelt Pécelen, sz. Karácsony hava 18. napján.” Aláírták: Kállay Ferenc közs. bíró, Takács László főjegyző, Mészáros István plébános, Katona György képviselőtestületi tagok.-

Az egyházközség plébánia építését határozta el. Megvásárolta a templom közvetlen szomszédságában lévő 413 négyszögöl telket özv. Laczkó Istvánnétól 3000. P. vételárért, melyből 500 pengőt lefizetett az Egyház, a hátralékos 2500. P. után évi 8 % kamatot fizet. A képviselőtestület a bemutatott tervek közül Kostyán Károlyét fogadta el, a pályázók közül Müller Károly és Ruzicska Ágoston budapesti építőmesterek ajánlatát fogadta el 31800 P. összegért. (A villany munkákat a Phőbussal készíttette el 585 P-ért.) Július 31-én történt az alapkőletétel, az épület átadása pedig okt. 20-án. A Budapesti Kisipari Hitelintézettől 18000 P. kölcsönt vett fel az egyházközség váltóra. 10 év a törlesztési idő.

Müller és Ruzicska vállalkozóknak a pótmunkákat is ideszámítva fizetett az Egyház 32800 P-t, Phőbusnak 600 és Kostyánnak 600 P-t, összesen tehát 34000 pengőt. ( lás: pénztárnapló!) A képviselőtestület a templom háta mögött elterülő 400 négyszögöl kertet is a plébániához csatolta (ld. egyházközségi jkvet!).

Nov. 22-én volt az egyházközségi egyhangú választás a hivatalos lista alapján. Megválasztattak rendes tagokká: Demkó Ferenc, Farkas János, Horváth Kálmán, Jakubetz Henrik, Tamás József, Ujváry Imre, Katona György, Bajcsi Ferenc, Sztankó István, Vilburger Károly, vitéz Lajosbányai Károly, Benesch (?) Vilmos, Csuday József, Kubinyi Gyula, Varga Ferenc.

Póttagokká: Kovács Jenő, Szegedi Imre, Kubinyi Iván, Orosz András, Varga Béla, Mácsik Sándor, Pleinitz Rezső, Marocsek János, Magyary Rezső, Kobrehel András.

Nov. 30-án tartotta alakuló gyűlését az új képviselőtestület. Egyhangúlag elnök: Péch Ödön, jegyző: vitéz Cserey József, egyházgondnok: Katona György, pénztáros: Péch Ödön, temetőgondnok: Farkas János, Egyháztanácsosok: Demkó Ferenc, Farkas János, Horváth Kálmán, Imregh Béla, Jakubetz Henrik, Kertész István, Tamás József, Újváry Imre, Michelzen János és Sztankó István.

Póttagok: Bajcsi Ferenc, Jáger Mihály, Layer Pál, Csuday József. Számvizsgáló bizottság: Imregh Béla, Újváry Imre, Katona György.

Névjegyzék elkészítő bizottság: Horváth Kálmán, Tamás József, Kubinyi Gyula.

Felszólamlási választmány: világi elnök, W…(?) László, Vilburger Károly, vitéz Lajosbányai Károly, Varga Ferenc.

 

Templom 1931 után

Konkrét évszám-megjelölés hiányában is tudjuk, hogy a kép 1931. utáni állapotot tükröz. A H.D. adatai szerint ugyanis a plébánia épülete 1931. évben készült, abba a plébános 1932-ben költözött be. (L.F. szerk.)