HD 1979. év

1979. év

Január 7-én az egyháztanács ülésére került sor. Jóllehet csak kérdés formájában vetődött fel a szentélyrendezés problémája, konkrétan csak a hangosításról tárgyalt a testület, mégis arra a következtetésre lehet jutni, hogy valójában a szentély-átrendezés egésze innen indult el. Ezt mutatja a szakértők megkeresésére való utalás, illetve az a felhatalmazás, hogy Ács Béla keresse meg az általa említett Perczel Dénest, (és Kádár Józsefet) és kezdjen tárgyalásokat a belsőépítész szakértő(kke)l.

Templombelső_1979

Ezt a képet azért őriztük meg, mert a jelenleg rendelkezésre  álló adatok  szerint ez volt  a szentély – II. vatikáni zsinat  szellemében történő  (1979-1980-as) – átalakítását megelőző  „utolsó „ állapot. Külön is felhívjuk a figyelmet a szentély feletti boltíven található feliratra. (Varga  Andrásné szívességéből)

Január 28-án képviselőtestületi gyűlés volt, amelyen négy napirendi pont szerepelt.

Az 1979-es „gyermekév„ kapcsán kérdésként merült fel, hogy az egyházközség hogyan tud belekapcsolódni a gyermekév programjaiba, illetőleg a problémák megoldásába. Az intézkedéseket szükségessé teszi, hogy gyenge a hittanra járás, általános tapasztalat szerint nehezen nevelhetőek a gyerekek, ráadásul kevés jó példát látnak, amelyet aztán követendőnek fogadnak el. Megoldás lenne az alkalmankénti szülői értekezlet, nagy gondot jelent azonban, hogy éppen a problémás gyerekek szülei nem mennek el az ilyen alkalmakra. A testület úgy foglalt állást, hogy a hittanos gyerekek szüleit tavasszal és ősszel 2-2 alkalommal megbeszélésre kell meghívni, esetleg meghívott előadóval. A meghívót a képviselőtestület tagjai személyesen viszik ki és elbeszélgetnek a szülőkkel a kérdés fontosságáról.

A testület kiegészítésére is sor került haláleset és elköltözés miatt. Az új tagokat – szavazás után – Zemen Teréz és Farkas Éva személyében választották meg a képviselők.

Az illetékes számvizsgáló bizottság álláspontjának meghallgatása után a testület a tárgyévi költségvetést 244.144.- Ft bevétellel és 242.199.- Ft kiadással elfogadta.

Meghallgatta a testület a belsőépítész szakértőt, aki  tömbös átalakítási/berendezési tervet készített négy változatban. A hozzászólásokat követően – amelyek lényege az idő szűkössége és a bérmálkozás közelsége volt – a képviselőtestület meghatalmazta Kádár József belsőépítészt az átalakítási tervek és az ahhoz szükséges költségvetés elkészítésére, a kiválasztott B/jelű vázlat alapján. Templomépítési különbizottságot hozott létre (Ács Béla elnök, Tasnádi Béla, dr. Kádár Endre, Széplaki István, Darányi Ignácné, Farkas Tibor tagok – a továbbiakban: templombizottság), továbbá úgy döntött, hogy a munkálatokhoz pót-költségvetést kell készíteni és gyűjtést kell rendezni (megajánlásokat fogadni) a költségek fedezéséhez szükséges összeg biztosítása érdekében.

A képviselőtestület soron következő ülésére február 18-án került sor. Ezen a testület köszöntötte az új tagokat.

Az ülés fő témája a templomfestés, illetve a szentély-átalakítás ügye volt. A templomfestés kapcsán a mester ( Boltos ? Lajos) vállalta a munkát külön költségvetés alapján, 1980-ra. A hangosításhoz is érkezett ajánlat. A templombizottság megtekintette a valkói és a turai templomot (a belsőépítész társaságában), és beszámolt a látottakról. Számos praktikus és a költségvetési kérdéseket is érintő hozzászólás után a testület úgy foglalt állást, hogy a tervezőt felkéri a terv módosítására az elhangzottak alapján. A feszület elhelyezése kérdésében nem született döntés. A kivitelezés nemes fából készüljön, a díszítőelemek bronzszínűek. A templom tetőjavítását rendbe kell hozni a további esetleges károk megelőzése érdekében.         A gyűjtést a fedezet biztosítására meg kell kezdeni, 300.000,-Ft alapul vételével.

Az előző ülésen elhangzottak alapján – a gyermekév jegyében – a hittanoktatásra illetve a keresztényoktatásra rendszeresen járó gyerekek szüleinek a meghívókat ki kell kézbesíteni a szülői értekezlet megtartása érdekében. Ez 163 családban 218 gyermeket érint.

Március 04-én az egyháztanács tartott ülést. A testület megkapta Püspök atya jóváhagyását a hangosításhoz. Ugyancsak megérkezett az új képviselőtestületi tagok kinevezése is. A templombizottság ismertette a tervező-építész által készített terv-változatot, amely a kivitelezési munkák alapjául szolgálhat. Tájékoztatást hallgattak meg a jelenlévők a ravatalozó építési munkáinak állásáról, valamint a templom és sekrestye körüli egyéb teendőkről.

Ugyancsak az egyháztanács ülésére került sor május 6-án. Az ülésen letette az esküt a képviselőtestület két új tagja. Foglalkoztak továbbá a képviselők a temetőt érintő kérdésekkel. A temetői díjszabások tekintetében úgy foglalt állást a testület, hogy azt a helyi nagyközségi Tanácshoz terjeszti fel jóváhagyásra.

Az ülés súlyponti kérdése mindazonáltal a templombelső átalakításának ügye volt. Plébános atya ismertette a gyűjtés állását, amely szerint a megajánlás kb. 200.000,- Ft, ennek jó része már befolyt; ez utóbbiból bizonyos összegeket már kifizettek, míg a jó része betétben van. A hozzászólások elsősorban akörül csoportosultak, hogy a hívek hogyan fogadták/fogadják az átalakítási szándékot. A felszólalók azt érzékeltették, hogy számosan ellenzik a tervezett munkálatokat, nagyrész azért, mert a korábbi állapotokhoz hozzászoktak. Értelemszerűen nem ismerik azonban az átalakítás jövőbeni eredményét – nem is ismerhetik -, de ugyanígy sokan nem ismerik a jelenlegi oltár erőteljesen elhasználódott állapotát sem. Így tehát azzal kell szembenézni, hogy noha a Püspök atya is külön körlevelet intézett az egyházmegyéhez a liturgikus terek zsinati szellemben történő átalakítására – ez több helyütt már meg is történt – mégis sok az ellenző. Ezeket szeretettel és türelemmel, nem utolsó sorban a tények korrekt ismertetésével kell jobb belátásra bírni. A lényeg az, hogy az eredmény a zsinat szellemének feleljen meg és „szép” legyen. A testület úgy foglalt állást, hogy a templombelsőt a megismert elrendezési terv szerint kell átalakítani.

A szeptember 2-án megtartott képviselőtestületi ülés több kérdésben tárgyalt.

A templombelső átrendezésének ügye fontos lépéséhez érkezett. Boltos Lajos gyömrői festő árajánlatot adott a templom festéséhez, több változatban. A testület úgy foglalt állást, hogy a festő, valamint Takács István festőművész (aki a freskók és secco-k kijavítását vállalta) költségvetését felterjeszti a püspökséghez jóváhagyásra.

A másik fontos fejlemény, hogy a templombizottság időközben megtekintette a gyömrői templomot is, amelynek átalakítása Perczel Dénes tervein alapult. A nevezett járt Pécelen is és elvállalta a tervezést azzal a feltétellel, hogy csak általános és teljes tervet vállal, résztervezést nem. Ezen feltételek mellett szeptemberre teljes terv elkészítését ígérte. A javaslat elfogadása azért látszott célszerűnek, mert iparosai is vannak, tehát remény van arra, hogy a bérmálásra a teljes templombelső megújulhat. A teljes terv kiviteli költségvetését 150,000,- Ft-ra tette a tervező, amelyből a világítás kérdését is meg lehet oldani. Az elhangzottak alapján a képviselőtestület Perczel Dénes megbízását javasolta.

Az ülésen szó esett  a káplán atya bemutatkozásáról (Mikolai József) és javadalmazásáról, valamint a „szertartásvezető” intézményének bevezetéséről, annak szerepéről, ily módon a testületnek a konkrét szertartásokba való bekapcsolódásáról.

Október 7-én rendkívüli ülést tartott a képviselőtestület.

Személyi változás miatt szükségessé vált a képviselőtestület kiegészítése.

A felkért tervező, Perczel Dénes elkészítette a kialakítandó szentély makettjét, két változatban, ezt a búcsú utáni hétfőn mindenki láthatta. „A közönségszavazatok” összeszámlálása után a templombizottság – a többségi szavazással egyetértve – az olcsóbb és némileg egyszerűbb változatot fogadta el, kisebb változtatásokkal. A képviselők közül többen a hívek kedvező véleményét tolmácsolták az átalakítás kapcsán.

A templomfestés kérdésében (a szükséges állványozás tekintetében) a testület a korábban már elfogadott változatnál maradt, az időközben érkezett újabb ajánlattal szemben.

A következő képviselőtestületi ülésre november 7-én került sor. Ezen több kérdés megtárgyalására került sor.

Az első napirendi pont meglehetősen szokatlan – és eddigelé valószínűleg ismeretlen kérdéssel (de nemcsak a képviselőtestület, hanem a széles közvélemény számára is ismeretlen kérdéssel) foglalkozott: nevezetesen meg lehet-e tagadni a fegyveres katonai szolgálatot lelkiismereti okokra hivatkozással?

Plébános atya – egy konkrét eset kapcsán – széleskörű áttekintést adott az idevonatkozó zsinati és szinódusi állásfoglalásokról, illetve a magyar törvények vonatkozó rendelkezéseiről. Tájékoztatta továbbá a jelenlévőket az általa a megfelelő egyházi vezetőknél tett lépésekről, illetve az ott kapott válaszokról. Jelezte egyúttal, hogy az ilyen    esetekre/helyzetekre fel kell készülni, mert várhatóan több ilyen is lesz a jövőben. (Aminthogy lett is, sőt bírósági ügyek is lettek, de ezek – az akkori politikai helyzet miatt – érthetően nem kaptak nagyobb publicitást – LF. szerk.)

A második napirendi pont keretében egyhangú szavazással a képviselőtestület tagjai lettek – egyhangú szavazás eredményeként – : Nagy György, Dévai Zoltánné és Fityus Gézáné.

Megtárgyalták továbbá a képviselők a következő évre vonatkozó költségvetést, amelyet 260.000,-Ft bevétellel és ugyanannyi kiadással egyhangúlag elfogadtak.

Az év utolsó ülését az egyháztanács tartotta december 2-án. Ezen az összejövetelen több kisebb ügy mellett (új tagok felterjesztése jóváhagyásra, tetőjavítás, fuvarbiztosítás az állványzat szállításához), főként a templom-átalakítás kapott hangsúlyt. A festő úgy vállalta a munkát, hogy a testület szabja meg a kezdési határidőt. Ehhez viszont végezni kell a tetőjavítással és a kőművesmunkákkal is a festés megkezdéséig. Ráadásul a Perczel-féle tervek még nem készültek el. A javasolt menetrend: a szentély szétbontásának megkezdése az ökumenikus imahét (jan. 20.) után, a festés kezdése február 11-én. A lelkigyakorlatos hétre, de legkésőbb húsvétra kész lehetne a szentély. Bérmálás április 27-én (mert egyébként a templomszentelés 80. éves évfordulója április 29. lenne.), így ez a két esemény gyakorlatilag egybeeshetne.