HD 1944. év

1944. év

Ezek már igazi háborús idők!  Jóllehet a háborús készülődés már az előző években is a levegőben volt, ennek nem látszottak nyomai a  Historia Domus bejegyzéseiben. Ebben az évben azonban a háború pokla teljes egészében végigvonult Pécelen, annak minden kihatásával együtt; sőt ez utóbbiak még a következő években is éreztették hatásukat. Ennek megfelelően a bejegyzések megsokasodtak és híven tükrözik az eseményeket, ideértve a fogadalom létrejöttének körülményeit is. Ráadásul ebben az évben plébános-váltás is volt: A hosszú ideje itt szolgáló Mészáros Istvánt dr. Rajz Mihály váltotta fel. Az ő karizmatikus személyisége is nagyban átsugárzik a sorokon. Mindezek arra késztetik a szerkesztőket, hogy az évre vonatkozó bejegyzéseket teljes egészében közöljék. ( L.F. szerk.)

Árpádházi boldog Margit szentté avatásának esztendeje! Vízkereszt után II. vasárnapon legújabb magyar szentünkre való emlékezésül püspökkari pásztorlevelet olvasunk fel a templomunkban. Jan.12. 13. és 14-én ünnepélyes szent Margit triduum az Irgalmas nővérek kápolnájában. Szent Margit névünnepén ünnepélyes hálaadás és iskolai szünet. Téged Isten dicsérünk…!

Nagyhét előtti csütörtökön, pénteken és szombaton, valamint virágvasárnap Szikszay (?) Imre tábori esperes nagyböjti szentbeszédeket tart a templomban.

Március 23-án a megváltozott viszonyokra való tekintettel, amelyek a megszállás folytán állottak elő, a tanévet be kellett fejezni. Épen ezért a gyermekek első szentáldozását fehér vasárnapra tettük.

Március 23-án Lingauer káplán Dömsödre megy helyettesíteni. Mészáros István plébános aki 18 éven át volt egyházközségünk lelkipásztora, május 14-én vett búcsút híveitől. Az egész egyházközség hálás szeretet és buzgó imája kísérte el érdemekben gazdag plébánosát, akit Püspök atyánk megrokkant egészségére való tekintettel, saját kérésére helyezett nyugdíjba.

Utóda Dr. Rajz Mihály váci teológiai tanár, aki mint adminisztrátor május 14-én került a péceli plébánia élére. Beiktatása Sarlós Boldogasszony ünnepén, júl. 2-án ünnepélyes keretek között történt. Dr. Kovács Vince felszentelt püspök részvételével. Az új plébános atyát hívei igazi ….. szeretettel fogadták, amelynek látható…. Szentmisehallgatások, szentségekhez járulások és imák egész sorát fűzték lelki csokorba. Jézus Krisztus … szeretet maradjon mindig új lelkipásztorunkkal.

( Innen kezdve ismét új kéz vezeti a Historia Domust. Feltehetőleg az új plébánosé.)

Az új plébános beiktatásáról érdekes megjegyezni, hogy a beiktatás a légitámadás miatt, amely ezen a napon igen súlyosan érte Budapestet, 10 óra helyett csak 12 órakor kezdődhetett. Két órát kellett az óvóhelyen tölteni.

Július hónapban az elemi fiúiskolát harmincnapos lelkigyakorlatot végző kispapok és papok rendelkezésére bocsátottuk. A lelkigyakorlatokat P. Hegyi vezette.

Augusztus 4-én egy szép aranybrokát pluviálét vettünk 1200 P-ért ( kedvezményes ár!) az Oberbauer cégtől.

Augusztus 31-től kezdve Lingauer István káplánunkat Tiszaujfalura helyezi a püspök Atya zárdalelkésznek. A buzgó és mélyen vallásos káplánt az egész egyházközség mélyen sajnálja.

Szeptember első péntekén és vasárnapján Dr. Kovács Gábor spirituális segít ki a gyóntatásnál. Első szombaton a községünkben elhelyezett derék dunántúli munka-szolgálatosok is meggyónnak.

Szeptember 10-én végre megérkezik az új káplán Babicz János, akit csak kisegítésként és gyenge egészségének helyreállítása céljából helyez ide az egyházmegyei hatóság. A lelkipásztori munkában is szépen segít, testileg is erősödik – sajnos azonban szeptember 29-én visszahelyezik Újszászra.

Helyébe P. Tibor (?) Mátyás S.J. kerül ide, de meg sem melegszik, amikor rendi elöljárósága október 11-én Szombathelyre disponálja. Őt. P. Krajnik György váltja fel.

Szeptember 24-én családi nap volt a péceliek számára a Jézus Szíve Népleányok lelkigyakorlatos házában. P. Ziray (?) Tibor, P. Hegyi és a plébános voltak az előadók. A hívek igen szép számban vettek részt; különösen megkapó volt a plébániatemplomba való átvonulás a keresztségi fogadalom és a házassági eskü megújítására.

Október 30-án P. Krajnik György helyett ideiglenesen Lingauer István jön vissza káplánnak Tiszaújfaluról. Tiszaújfalun, mint zárdalelkész, megvárta az oroszok első bevonulását, ami után az erősen megrongálódott zárdát a hét ott maradt nővérrel együtt elhagyta.

 

 

Dr. Rajz Mihály plébános 1944-ben kelt levelében engedélyt kér a püspöktől a vasárnaponkénti  két szentmise mondására a hívek buzgó miselátogatása miatt. Különösen szembeötlő a levélben említett  4500 hívőre utaló adat. Nem véletlen tehát, hogy a plébános tervei között szerepelt a templom bővítése.  L.F. szerk. (a V.P.K.L. anyagából)

November első napjai Pécelen is erős izgalomban telnek el; az oroszok Üllőn és Vecsésen járnak. Erősen hallatszik az ágyúzás. A községben sok magyar és német katona s munkaszolgálatosok vannak elszállásolva. Egyébként az iskola restaurálása folyamatban van, 7000 pengő államsegélyt kaptunk rá. Csak az iparosok folytonos akadályoztatása miatt nagyon lassan halad előre a munka.

November 5-én a községet hivatalosan kiürítették. Azonban csak a községi elöljáróság és a posta távozott el, ezen felül egy-két család. A hívek nagy része itt maradt.

November 11-én képviselőtestületi ülés volt, a harangozó fizetését havi 300 pengőre emelte.

November 15-én a község egy-két orosz ágyúgolyót kapott. November 16-án hét óra után telitalálat érte a templom túlsó oldalán levő Mikes kőműves házát, a templomunk leckeoldali falai (bedőltek, áthúzva) kissé megsérültek, ablakai betörtek.

November 18-án délelőtt az oroszok elég sok gránátot lőnek be a községbe. November 19-re virradó éjszaka és a rá következő nap még keményebb. Az emberek szívén a félelem lesz úrrá. Viszont lelkileg közelebb jutnak a hívek a jó Istenhez. Ebből a közeledésből születik meg Pécel község fogadalmának gondolata is. A fogadalom szövege: Mi, alulírottak, esedező könyörgéssel kérünk édes Jézusunk szentséges Szíve – Szűz Anyánk, Magyarország Patrónája esedezésére – védd és oltalmazd különösen is e nehéz időkben községét (?). – Elismerjük, hogy megérdemeltük büntetésedet, alázatos lélekkel meg is nyugszunk Isten szent akaratában, bármi legyen is az. Mégis bizalommal kérünk, ments meg minden lelki és testi bajtól! Hogy minél inkább meghallgasd, fogadalommal kötelezzük magunkat, hogy lehetőleg minél előbb meggyónunk és szentáldozáshoz járulunk; életünket megjavítjuk. A békés idők beálltával községünknek jól látható helyén hatalmas Jézus Szíve szobrot emelünk és azt minden elsőpéntek előtti éjjelen kivilágítjuk. Kötelezzük magunkat, hogy a költségekhez akkori tehetségünk szerint hozzájárulunk. Megfogadjuk továbbá, hogy Jézus Szíve ünnepét követő vasárnap az eddig szokásban lévő Jézus Szíve körmenetet az eddiginél is nagyobb fénnyel és ünnepélyesebb keretek között tartjuk meg és azon lehetőleg valamennyien részt veszünk. – Jézus Szentséges Szíve bízom Benned. –

 

 

Ez a fogadalom-szöveg a plébános által 1945.március 06-án a váci püspökhöz írott leveléből származik, ennél fogva kétségkívül eredetinek tekintendő. Érdemes felfigyelni a szöveg egységességére; nyoma sincs benne annak az értelemzavaró hibának, amely a különböző sajtóközlésekben megjelenik, illetve amely a H. D. írásos szövegében is fellelhető- nevezetesen, hogy az első mondatból kimaradt a „Pécel” szó, amely viszont az eredeti szövegben szerepel ! L.F. szerk. ( a V.P.K.L. anyagából)

A fogadalom számára a Jézus Szíve Népleányok gyűjtik az aláírásokat, ami az egész község lelki életére igen jó hatással van. A hívek buzgón jönnek a szentgyónáshoz. Olyanok is, akik már régen nem gyóntak. Negyven, harminc, húsz éve elmaradtak jönnek a szentgyónáshoz. Sokan rendezik az érvénytelen házasságukat. Még többen lennének – különösen az érvénytelen vegyes házasságban lévők – akik szeretnék rendbe hozni a házasságukat, sajnos azonban nem lehet.

November utolsó és december első hete viszonylag nyugodtan telik el. A nép sokat szenved a beszállásolt katonáktól. December 8-án ismét erős ágyúzás van.

A jó Isten szinte csodálatosan vigyáz ránk. A Jézus Szíve Népleányok parkjába két légiaknát dobott már az orosz repülőgép: ablakok betörtek, tető megrongálódott, egyéb kisebb károk, de senkinek semmi baja nem történt. December 11-én az Assisi szent Ferenc Leányai kaptak repülőgép-bombát; a házuk megrongálódott, különösen a terem, amely fölött az emeleten tartózkodtak, de a nővéreknek semmi baja. December 12-én az Irgalmas nővérek kertjébe esik két bomba, hatalmas krátert vájt mind a kettő, de azonkívül semmi kár nem okoz; szinte csodálatos, hogy még a kráter közvetlen szélénél sem törik be egy ablak sem! Deo gratias.

December 14-re virradó éjjel Berkecz József isaszegi káplán érkezett hozzánk vendégnek. Amíg ő Budapesten járt, Isaszeg is hadszíntérré lett és így nem tudott hazamenni. Épen jókor jött. Sokat segít az adventi gyóntatásoknál.

A megismétlődő repülőgép támadások, ágyú és akna belövések ellenére is sikerült előkészíteni a harmadik fiú-osztályt és a második fiú- s leányosztályt az első szentáldozásra. A harmadikosaké advent első vasárnapján, a másodikosaké pedig karácsony vigíliáján volt. A gyermekek összeszedésében és előkészítésében a Jézus Szíve Népleányok buzgólkodtak.

December 28-ra virradó éjszaka a távozó magyar és német csapatok felrobbantották a Szent Imre körút végén a Hangya előtt levő hidat. A robbanás olyan nagy légnyomást idézett elő, hogy a templom ablakai ismételten betörtek, a szentély két színes ablaka is tönkre ment; érdekes, hogy a Szűz Anya és a kis Jézus alakja, valamint Szent István és boldog Gizella arca sértetlen maradt. A légnyomás a plébánia épületén is benyomta az ajtókat és betörte az ablakokat. A híd felrobbantása fölösleges volt, mert a románok bevonulását szinte semmit nem késleltette.

A híveket kértük, hogy a templom ablakainak pótlására a ….(?) hozzanak üveget. A felhívásnak nagy készséggel tettek eleget, úgyhogy a templom ismét egészen használhatóvá válik.

Az képet Ugrai Sándorné szívességéből közöljük.