HD 1966. év

1966. év

Január 9-án  arról számolt be a plébános, hogy a  sekrestyés munkakörét még nem sikerült betölteni, így az istentiszteletek  előkészítése, a fűtés és a harangozás körül vannak, és minden bizonnyal még lesznek is problémák.   Mindazonáltal a templom szép tiszta, és a minisztránsok is igyekeztek ellátni a dolgukat, de ez nyilván nem  azonos a betöltött állással.

Január 18-án kezdődött az imanyolcad a keresztények egységéért. A szép és egyöntetű imavégzés érdekében a plébános különböző dolgokra hívta fel a hívek figyelmét, különösen a könyörgésekre adandó válaszok esetében.

A gimnázium átalakítása még mindig nem készült el, így a hittanórák rendje még mindig olyan, hogy annak betartása nagy áldozatot követel a tanulóktól. Emiatt egyre gyakoribb tapasztalat a hittanórák elmulasztása. A hozzátartozók igyekezzenek elejét venni a további mulasztásoknak.

Az Anyaszentegyház  az idén január 1-és május 29. közötti időszakban rendkívüli  jubileumi szentévet hirdetett  hálaadásul a zsinatért.

A váci egyházmegyében, így Pécelen is, ennek az időszaknak a főünnepe  március 20-án  (nagyböjt negyedik vasárnapján ) volt  Vácott püspöki misével, pápai áldással és a teljes búcsú elnyerésének lehetőségével. Ezen a péceli egyházközség hívei közül is számosan részt vettek.

Ugyanezen a napon este kezdődött a női lelkigyakorlat, Jancsó Imre püspökhatvani plébános vezetésével.

Március 27-én este kezdődött a férfi lelkigyakorlat  dr. Liptay György pesterzsébeti lelkész vezetésével.

Április 3-án, Virágvasárnap  a 10 órai szentmisén volt a barkaszentelés és a körmenet. Ugyanekkor fejezték be a férfiak a lelkigyakorlatot közös szentáldozással.

A Három szent nap az előre meghirdetett  szertartási rend szerint zajlott; a körmenetet nagyszombaton este 7 órakor tartották meg.

Húsvét hétfőn a Baky-tanyán szentmise volt. Ugyanezen nappal összefüggésben többszörösen felhívták a felnőttek figyelmét, hogy a locsolkodó gyerekeket  ne kínálják szeszesitallal, mert ez súlyos felelőtlenség. Azt is bejelentették, hogy az első áldozásra készülő gyerekek körében sok a mulasztás az oktatással kapcsolatban, így az elsőáldozás időpontját el kell halasztani Pünkösdre a mulasztások pótlása érdekében. Sajnálatos módon a hittanórákról is sok a hiányzás.

Április 17-től  vasárnaponként szentbeszéd sorozat indult a templomban, amelynek célja az egyes zsinati határozatok ismertetése. Szerencsére ezeket – kevés kivétellel – sikerült megszerezni. A sorozat célja a hitélet zsinati szellemben történő megújulása/megújítása.

Ugyanezen a vasárnapon történt azoknak az újonc minisztránsoknak az ünnepélyes beöltöztetése, akik megállták a  minisztráns próbát.

Április 24-án került sor a búzaszentelésre a nagymisét követően.

Április 30-án este tartották meg a Mária szerenádot.

Május 8-án a – korábban már említett – rendkívüli jubileumi szentév keretében az egyházközség  Máriabesnyőre zarándokolt  a kegytemplomba a teljes búcsú elnyerése érdekében. Az ünnepi szentmisén a péceli templom énekkara együtt énekelt a rákoscsabai templom kórusával.

A plébános  fizikai segítséget kért a temetőben készülő, és a sírok locsolását szolgáló vízvezeték  elkészítéséhez, elsősorban a szükséges árokásáshoz. Erre annál is inkább szükség volt, mert a munkát május 15-ig büntetés terhe mellett be kellett fejezni, ugyanakkor a szükséges 160 méter csövet csak az utolsó pillanatban sikerült beszerezni, több ezer forintért. A felhívásnak foganatja lett, mert – mint a május 13-i hirdetésekből kiderül – 44  fő jött el a munkára, voltak akik többször is. Így a csöveket sikerült lefektetni, a ravatalozó előtt folyik a víz, sőt a  ravatalozótól balra eső területre is sikerült tovább vinni a vezetéket, de ott még van némi tennivaló a véglegesítéshez. Ily módon tehát a temető rendezettebb és gondozhatóbb lett.

Május 29-én (Pünkösd ünnepén) jelezte a plébános, hogy  a templomban 1962-ben volt utoljára bérmálás. Úgy tűnik, hogy vagy 1966  őszén (tehát ez évben) vagy 1967 tavaszán kerül ismét sor a bérmálás szentségének kiszolgáltatására. A bejelentéssel kapcsolatban tájékoztatta az atya a jelenlévőket a zsinat kapcsolatos tanításáról.

Június  5-én 67 elsőáldozó vette magához életében először  az Oltáriszentséget.

Június 12-én került sor az úrnapi körmenet megtartására a szokásos rendben és a hajnali sátorépítések, mint előkészület után.

Június 19-én tartották meg a fogadalmi ünnepet. A 10 órai ünnepi szentmisén a rákoscsabai énekkar énekelt. Du.  a szentségimádáson dr. Rajz Mihály atya, egykori péceli plébános prédikált, a templom énekkara pedig  különböző művek előadásával szolgált.

Ugyanezen a napon volt a Te Deum a templomban a 8. órai szentmisén az érettségizettek és szakmunkás vizsgát tett tanulók számára, a 9. órai szentmisén pedig a nyolcadikosok számára.

Ugyancsak június 19-én volt a papszentelés Vácott, a püspöki segédlet soraiban a péceli  szeminarista kispappal.

Augusztus 14-én jelentette be a plébános, hogy a bérmálás  októberben lesz a templomban. Egyúttal hirdette a jelentkezés feltételeit és a beíratkozáshoz  legfontosabb technikai tudnivalókat. .Az oktatások szeptember folyamán kezdődnek majd.

Augusztus 20-án tartotta az egyházközség hagyományos zarándoklatát a Szt. Jobbhoz. Itt az énekkar a rákoscsabai kórussal közösen énekelt, a minisztránsok pedig   őrséget álltak.

A jövőt illetően fontos hirdetésként hangzott el a bérmálkozásra való alapos készület, a bérmaszülő gondos kiválasztása, a védőszent választása, különösen pedig az életben a példamutató keresztényi magatartás.

Augusztus 28-án hajnalban indultak el a búcsús zarándokok gyalog Máriabesnyőre.

Szeptember 4-én volt a Veni Sancte a templomban, délután pedig az első vasárnapi szentségimádás.

Ismertté vált, hogy a bérmálás időpontja: október 23. du. 4. óra. Előtte 9 napi ájtatossággal készülnek a résztvevők.

A püspök elhelyezte Pécelről Lovas Ferenc káplán atyát Sashalomra, helyette  Molnár Béla atya került ide Gödöllőről.

Szeptember 11-én fontos hirdetésként  hangzott el: nagy lépést tettünk annak érdekében, hogy a szentmise  valóban mindnyájuk közös áldozata legyen:

– megkapta az egyházközség a magyar nyelvű szentmise végleges szövegét ezt, a következő vasárnaptól használatba is veszik,

– a szentmisén a hívek maguk készítik a be az ostyát a kehelybe, amelyet a pap majd a szentmisében átváltoztat,

– a hívek felírhatják azokat a szándékaikat, amelyeket a pap megemlékezéseibe ajánlanak.

Ugyanezen a napon jelentették be azt az elképzelést, hogy a temetőbe keresztet állítanának fel; egyelőre fából (ehhez  felajánlásokat vártak  hársfa vagy  esetleg körtefa anyag tekintetében).

Szeptember 18-ra megérkezett a hitoktatási engedély, megkezdődtek a hittanórák.  Lezárták továbbá a bérmálásra való jelentkezéseket: 133 fő jelentkezett, a következő vasárnap kezdődtek az oktatások.

Szeptember 25-én elkezdődött a szentmisével kapcsolatos lépések gyakorlatba való átültetése, és az ehhez járuló technikai  teendők ismertetése.

Elkezdődtek a hittanórák és megkezdődött a bérmálási oktatás is.

Október 9-én tartották meg a templombúcsú ünnepét. Ezen a napon köszönték meg a templomot és mindazok munkáját, akik az átlagosnál több áldozatot hoztak/hoznak érte. Bejelentették azt is, hogy a sekrestyésnek jelentkezett  személy lakáshelyzete nem oldódott meg és  ebben a hívek segítségét kérték.

Felsőbb intézkedésre a püspök atya úgy döntött, hogy az október 23-ra kitűzött bérmálás elmarad, az új időpont október 30-án du. 3 óra.

Október 16-án országos gyűjtés volt a katolikus iskolák számára. Pécelről három fiú és három lány tanult ezekben az intézményekben. Újabb változás következett be a bérmálás időpontjában, mert az utóbb kitűzött időpontban sokan már temetőjárást akartak tartani. A megváltoztatott időpont most november 13 lett. Ez a módosítás egyúttal alapot biztosít a jobb felkészülésre is.

Október 30-án véget ért a bérmálkozók oktatása, már csak a 9 napos ájtatosság becsületes teljesítése van hátra.

 (Ezzel véget ért a hirdetési füzet, és így további információnk nincsen sem magával a bérmálással kapcsolatban, sem az év további részét illetően. L.F. szerk.)