HD 1986. év

1986. év

A február 16-án megtartott évi első ülésen a testület elfogadta az 1985. évre vonatkozó zárszámadást – annak tételes ismertetése után.

Változott a harangozó személye: Dévai Zoltán vette át a feladatkört, míg a sírásói állás az egyházközségtől átkerült a temetkezési vállalathoz.

Az új testületi tagokra vonatkozó jelöléseket május harmadik vasárnapjáig kell leadni. A személyekről a szavazás októberben történik, akkor kerül sor az alakuló ülésre is.

Április 6-tól változás lesz a miserendben:

– hétköznap egy szentmise van, este fél 7 órakor,

– vasárnap pedig három: reggel 8, délelőtt 10, és este 6 órakor.

Az 1986. május 18-i ülésen a plébános megköszönte az addigi képviselőtestület munkáját, továbbá ismertette a jelöltállítás menetét és a jelöltek személye kapcsán figyelembe vett szempontokat. A testület a jelöltek névsorát elfogadta (ez nem található az anyagban, mint ahogy az aktuális testület névsora sem, csak utalás történik rá ,mint 1. sz. mellékletre- a szerk.)

Az elnök bejelentette: a helyi tanács rendeletet készül alkotni arról: a temetőbe csak helyi lakost lehet temetni. Ez alól kivételt csak a tanács adhat majd. (Ez azért is érdekes, mert a temető nem a helyi tanácsé, vagyis nem „köztemető”, hanem az egyházközségé, vagyis „felekezeti temető” – a szerk.)

Szeptember 21-én rendkívüli ülést tartott a képviselőtestület, ekkor került sor az új összetételű testület alakuló közgyűlésére. Elöljáróban a plébános a püspök atya leveléből ismerteti a megválasztott testületi tagok egyházmegyei hatóság által történő megbízását.

A tisztségviselők személye tekintetében az alábbi döntések születtek:

A világi elnök újólag Tasnádi Béla lett.

A testület tagjai közül egyházközségi tanácsot választottak, ennek tagjai közül kerül ki a gondnokság (gazdasági szakcsoport – pénzügyi szakcsoport – műszaki szakcsoport). A gazdasági bizottság vezetője: Dr. Pethő Ferenc, templomgondnok: Kerek József, egyházközségi gondnok: Kókai János, műszaki vezető Riediger Béla.

Számvizsgálók: Darányi Ignác, Huba Zoltán, Kertész József. Pénztáros: Bessenyei Magda. Caritas vezetője: Füzesi Józsefné, a kulturális bizottság vezetője: Bagó Mária. A temetővel kapcsolatos bizottság vezetője Kertész József, temető-gondnok: Dévai Zoltán. A lelkipásztori bizottság vezetője Dr. Kádár Endre lett.

Az ülés eskütétellel, majd közös szentmisével zárult.

Az ülés napirendje volt még a testület köszönetnyilvánítása a hittanterem elkészülte kapcsán elsősorban annak elgondolásáért Dr. Fila Lajos plébánosnak; a kivitelezés tekintetében pedig főként Kókai Jánosnak, de ugyanígy a közreműködőknek is. A hittanterem díszítésére néhai Lingauer István egyik festményét adományozta az egyházközségnek a Lingauer család.

Nyárbúcsuztató_2012

Ez a kép 2012.szeptemberben egy nyárbúcsúztató  során készült. Noha a hittanterem egészét  nem fogja be, a méretek (a munka nagyságának) érzékeltetésére mindenképpen alkalmas. Az épület – ahogy az a képen is látszik – eredetileg lapos tetővel készült, de ez a kivitel a későbbiek során sok gondot okozott, főleg a beázások miatt. Végül is – sokszori „tűzoltó” beavatkozást követően – döntés született a  végleges megoldásról, amely egy ferde vonalú  cserépborítású tetőszerkezet megépítésével valósult meg az egyházmegye jelentős anyagi támogatásával, 2014. évben.

A felvétel a tényeken túl rápillantást enged az egyházközség életének egy vidám pillanatára is. (L.F. szerk.)

A november 16-án megtartott testületi ülés fő témája a következő évi költségvetés tervezetének megvitatása volt. Ennek kapcsán számos hozzászólás hangzott el.

Ugyanakkor – elvi jelleggel – felvetődött, hogy az egyházadót szabályozza a Püspöki Kar, inkább annak beszedése iránt kellene nagyobb aktivitást tanúsítani, illetőleg az egyes „perselyek”–kel kapcsolatban kellene nagyobb „propagandát” kifejteni a bevételek növelésére. Így a segélyezésre rendelkezésre álló összeg is nagyobb lehetne.

Elkészült a temetőgondnok – Dévai Zoltán – munkaszerződése, amely meghatározza a gondnok részletes feladatait. A testület az anyagot elfogadta.