HD 2006. év

2006. év

A képviselőtestület január 15-én tartotta ülését. A zárszámadás vizsgálata során megállapította, hogy a takarékos gazdálkodás következtében jelentős maradvánnyal zárt az egyházközség. A költségvetés vitája során felmerült az egyházi adó beszedésének kérdése – az utcaapostoli rendszer elavulása miatt. Ugyancsak szóba került ravatalozó felújításának és egy urnafal létesítésének kérdése is. A testület mindkét előterjesztést elfogadta.

Felmerült továbbá az egyházközség földjének jövőbeni művelése, valamint a zsinat anyagainak kibővített ülés keretében történő megvitatása illetőleg feldolgozása is.

Ez utóbbi ülésre január 29-én került sor. Az ülésen részt vettek mindazok, akiknek az előkészítésben szerepe volt, illetve akiknek a feldolgozásban, illetve majd a „hasznosításban”, vagyis a gyakorlati életben való átültetésben szerepük lesz/lehet.

A téma bősége és a hozzászólások igen nagy száma miatt itt csak összefoglaló jellegű ismertetésre van lehetőség.

Az első feladat az, hogy a zsinat anyaga mindenki számára elérhető, hozzáférhető legyen. Ennek érdekében célszerűnek látszott egy kiadvány készítése, amelyhez azonban a zsinaton elhangzott legfontosabb gondolatokat írásos formába kellene átalakítani, hogy az anyag sajtó alá rendezhető legyen. A zsinat négy témakörének megfelelően az átültetést négy személy vállalta (fiatalok – Kazinczy Tamás, felnőttek – dr. Lukács Ferenc, gyermekek – Dévai Imréné, idősek – Franges Lórándné).

[Ebből lett az egyházközségi Hírlevél első száma, amely különszám is volt egyben – L.F. szerk.]

Otthonunk_első

A második fő feladat a gyakorlati megvalósítás „mikéntje”, illetve az ezt szolgáló javaslatok összegyűjtése. A jelenlévők úgy látták, hogy elsősorban a közösség erőteljesebb kialakítása fontos, ideértve az egyes emberek közötti, illetve a hívek és az egyházközség közötti kapcsolatok erősítését. Ezt úgy lehetne jól szolgálni, ha minden témakörnek lenne egy aktív, felelős gazdája, illetve felelőse. Ugyanezt szolgálnák a közösségi rendezvények, ideértve mind a vidám jellegű, mind pedig a kifejezetten vallási célú alkalmakat. Fontos lenne e körben a Karitász szerepe is, különösen az idősek, elesettek körében. Lényeges az eddiginél nagyobb információáramlás, pl. egy honlap kialakítása, a fiatalok nagyobb mértékű bevonása a közös munkába, nem utolsósorban a működő közösségek, illetve alkalmi csoportok, elérhetőségük közzététele.

Február 11-én megrendezésre került a péceli egyházközség első farsangi bálja! A bál Feri atya bátorítására és anyagi támogatásával jött létre, azzal a céllal, hogy a mulatságon kívül a közösségi életet is erősítse. Színes műsor volt, vidám színi-jelenetek, népi táncház és tánc. Az ifjúsági hittanosok betanultak 3 táncot, amellyel szép élményt nyújtottak az ott lévőknek. Idősek és fiatalok egyaránt jól érezték magukat, ezért szeretnénk, ha ez a bál hagyományt teremtene.

Havi egy alkalommal – minden hó első péntekén – imádkoznak a magyar nemzet és a családok lelki megújulásáért. Az imádságot Széplakiné Erzsike vezeti. Magas szintű elmélkedései mellett ima, ének, lelkiismeretvizsgálati kérdések hangzanak el.Sajnos kevés a részt vevő (8-10 fő), pedig az időpont lehetővé tenné a megjelenést és a témakörök is minden hívőt érintenek. (Később ez a kezdeményezés elhalt. – BF)

Február 28-án a hittanteremben nyilvános meghallgatás volt a Szent Erzsébet Katolikus Iskola ügyében. A meghallgatást Bokros Levente, EKIF – főigazgató vezette. Jelen volt Gulyka József kerületi esperes, Burger Ferenc plébános, nagyszámú pedagógus és szülő (néhányan mindkét minőségben).

A megbeszélés alapját a püspök úrnak – mint az egyházi iskola fenntartójának – írott panaszos levelek képezték. Annak érdekében, hogy legyen egy kiindulási pont, az iskola megszervezője, Franges Lórándné adott egy rövid tájékoztatót az intézmény létrehozásának körülményeiről azzal, hogy a részleteket írásban nyújtja át. Egyúttal működés megindulásának technikai, személyi körülményeiről és feszültségeiről is tájékoztatott. Ezután került sor az információval, személyes tapasztalattal leginkább rendelkező érdekeltek meghallgatására. Az este során körvonalazódott, hogy alapvetően az iskolavezetés személyi, vezetési, pedagógiai vonatkozásaival van probléma. A meghallgatás vezetője a nagyszámú felvetés alapján átfogó szakmai vizsgálatot ígért, amelynek feladata az okok feltárása és amelynek eredménye alapján jelölhető ki  a jövő útja.

A nagyböjtben lelkigyakorlatnak is beillő prédikációk hangzottak el. Egy hosszabb bűnbánati liturgia keretében sokan végezték el a szentgyónásukat.

Megalakult a péceli Cursillio-csoport és a kis közösség – zászlószentelés után – elkezdte áldásos tevékenységét. (zarándokutak szervezése, bekapcsolódás a plébániai segítő munkába, rózsafüzér imádkozása magyar hazánkért egy héten át, stb.)

Megalakult a Karitász-csoport. Tagjai először felmérik az igényeket, a legfontosabb problémákat, és felkutatják a segítőket.

Különböző sikeres akciókat bonyolítottak le: ajándéktárgyak készítése és a befolyt összegeknek a rászorulók számára való eljuttatása; idősek délutánja (zenés, vidám együttlét, műsorral, szentmise és a betegek szentségének kiszolgáltatása); a kárpátaljai magyar testvérek számára ruhagyűjtés és annak eljuttatása.

Nagyon szép volt a húsvéti szertartás-sorozat. Rengetegen vettek részt rajta. Sokan – akik eddig a közeli Rákoscsabára jártak – újra itt járnak szentmisére. A 10 órai szentmisén sok a gyermek. Az óvodás hittanosok 25-en vannak. Míg a szülők a szentmisén vesznek részt, addig a kicsikkel szakavatott felnőttek foglalkoznak a hittanteremben.

Május 21-én irodalmi estet rendeztek az ifjúsági hittanosok „Válaszd az életet” címmel. A versek a családról, a hazáról, az élet szolgálatáról szóltak. Különös aktualitást adott az estnek, hogy a sterilizációt 18 éves kortól lehetővé szeretnék tenni a törvényalkotás révén. Emiatt a tiltakozásukat fejezték ki a fiatalok a törvény ellenében nemcsak az aláírásukkal, hanem az előadásukkal is.

Május 23-án a képviselőtestület rendkívüli ülést tartott. Ennek oka pedig az a püspöki levél volt, amely – a fentebb hivatkozott meghallgatást követően, mintegy annak eredményeként – pályázatot írt ki a katolikus iskola vezetői posztjára. Ennek benyújtási határideje: 2006. július 1. A képviselőtestület a téma megvitatása előtt tájékoztatást kapott arról a megbeszélésről, amely Püspök atyánál zajlott ebben a kérdésben; gyakorlatilag annak alapján íródott meg a levél. Az iskolában lévő állapotok ismeretében a jelenlévők úgy foglaltak állást, hogy olyan jelöltet kellene felkérni a tisztségre, aki azon túl, hogy megfelel a szakmai követelményeknek, rátermett vezető és el tudja nyerni a tantestület bizalmát és a gyermekekét is. (Mindazonáltal a püspök, mint iskolafenntartó önállóan döntött a kérdésben.)

Május 28-án első áldozás volt a templomban. A Szent Erzsébet kat. iskola, a Szemere és a Petőfi iskola 3-4. osztályos tanulói járultak (28-an) először a szent-áldozáshoz. Utána agapé volt a hittanteremben.

A pünkösdi ünnepek csendesen teltek. Idén a pünkösdkor szokásos koncertre június 10-én került sor. A zeneiskolába járó gyerekek/fiatalok magas színvonalú zenei élménnyel ajándékoztak meg bennünket. A fellépők 90 %-a katolikus hittanos volt! Ez a koncert immár 5. éve kerül megrendezésre a templomunkban, így gyakorlatilag hagyományosnak mondható. ( főszervező: Erdősné Horváth Mária).

Az úrnapi szertartás jó időjárási körülmények között és szépen zajlott le. Nagyon sokan vettek rész az úrnapi körmeneten, ahol az elsőáldozók már a második szentáldozásukkal ünnepelhették/köszönthették az Oltáriszentséget.

Június 24-én a felnőtt hittanosok vidám bográcsozással búcsúztak el egymástól. Az együtt-étkezés mellett vidám énekszó, beszélgetés tette széppé és emlékezetessé a találkozót.

Június végén évzáró kerti rendezvény volt a hittanos gyerekeknek (Szt. Erzsébet, Szemere, Petőfi iskolák tanulóinak, ovisoknak is, stb.) Kézműves foglalkozásokat szerveztek a Katolikus Pedagógus-kör tanárai. Vidám műsorok, táncház, játékok tették izgalmassá és széppé a gyerekeknek az együttlétet. Ebből is jó lenne hagyományt teremteni.

Amint azt már a 2005. évnél jeleztük, az egyházközségi zsinat anyaga írásban is megjelent. Ez jóval a zsinat után, 2006. július hónapban történt meg, különszámhoz illő kiadásban, “Otthonunk az Egyház” főcímmel. Ez lett a jelenleg is létező egyházközségi hírlevél „őse”. Jóllehet I. évfolyam 1. számként jelent meg, valójában különszám lett és kizárólag a zsinattal foglalkozott. Mindazonáltal a fejrész – bár váltakozó formátummal, de – megmaradt, a tartalom pedig értelemszerűen kiszélesedett. Ez jellemzi a hál’ Istennek ma is létező egyházközségi hírlevelet. (Az első hírlevelet Szekeresné Ági készítette, majd Tasnádi Gergő – térítés ellenében – későbbiekben pedig egy szerkesztő bizottság végezte. – BF és L.F. szerk.)

Végigtekintve a tanéven:

Sok új, értékes program volt, közösségek vannak születőben, hagyományok folytatódnak és új kezdeményezések születnek, amelyekről a jövő dönti el, hogy folytatódjanak-e. Mindenesetre a plébániai életünk pezseg, minden jó kezdeményezés megvalósítható.

Sajnos két jó kezdeményezés kudarcba fulladt:

Dévainé Marika játszódélutánt szervezett havi egy alkalommal kisgyerekes szülőknek. A játékon kívül célja volt, hogy a szülők lelki segítséget kapjanak a gyermeknevelésben és gyermekeik hitének formálásában. A legjobb szándék és a magas színvonalú programok ellenére is alig jöttek, majd teljesen elfogytak a részt vevők.

A másik nagy hiány a fiatal házas-csoport hiánya. Mivel a válások aránya a templomban kötött házasságok esetében is nő, szüksége mutatkozott annak, hogy az ifjú házasok részvételével is egy csoport alakuljon ki. Kollmann Andrea és Kazinczy Tamás úgy döntöttek, hogy fél év múlva újra megpróbálják megszervezni a csoportot és később a vezetést átadni másnak.

A nyári szünetben két hittantábor volt az ifjúság részére. Július 25-29. között Burger Ferenc plébános a nagyobb csoportot vitte táborozni. A fiatalok nagyon jól érezték magukat együtt. Mivel egész évben együtt szolgálnak, dolgoznak a plébánián, most a kikapcsolódás ideje jött el. Kirándultak, játszottak, beszélgettek – így erősödött és épült a közösség.

A másik hittantábor Drégelypalánkon volt a kisebb ifjúsági csoportnak augusztus 15 -19. között. A táborban részt vett plébános atya is, aki a Kazinczy-házaspárral együtt vezette a tábort. A sok játékon, kiránduláson, fürdésen kívül hittanos programok is voltak:

  • szentmisék,
  • Bűnbánati liturgia,
  • Beszélgetések ( a barátságról, stb.)

Ez utóbbi csoport – amely egy nagyon rendes, kreatív csoport – most kezdett közösséggé formálódni. Legtöbbjük a templomi szolgálatba is bekapcsolódott. Vallásos, aktív szülői háttérrel rendelkeznek a fiatalok, így van remény, hogy sokáig járnak a közösségbe is.

Szeptemberben (kéthetente, szombatonként) újra elkezdődött a felnőtt-hittan.

Szeptember 16-án – Burger Ferenc atya jóvoltából – először sikerült megrendezni a Keresztény Könnyűzenei Fesztivált, vagy más néven a „HÚR” fesztivált. Ifjúsági hittanosaink – akik kiváló rendezőnek (vezetőjük: Tasnádi Gergő) bizonyultak – több plébániáról hívtak meg könnyűzenei együtteseket. Az ügyes szervezés, jó produkciók és nagyon oldott, vidám hangulat volt a jellemző az egész rendezvényre.

Az együttesek – azon túlmenően, hogy zenei élményt nyújtottak – bemutatkoztak a többieknek és vallottak plébániai közösségi életükről, hitükről is. Ennek nyomán a résztvevő fiatalok sokat tanulhattak egymás életéből is. Délben bográcsban főtt étel várta a jelenlévőket, köszönet érte Tóth Bélának.

Este a Borkaband (?) együttes koncertje zárta a szép napot. Előtte a szentmisén rengeteg fiatal vett részt és énekükkel működtek közre a szertartás során. Mindenki úgy érezte a program után, hogy célszerű lenne hagyományossá tenni ezt az összejövetelt. Az elhangzott zenei anyagból CD lemez készült.

Októberben, Magyarok Nagyasszonya ünnepén volt a templombúcsú, amelyet Jászberényi Attiláné kezdeményezésére nagyobb ünneppé szeretnénk tenni abban az értelemben, hogy az az egész egyházközség közösségformáló ereje és alkalma is legyen. Ennek érdekében Jászberényiné nagy szervező munkával ünnepség-sorozatot szervezett.

Október 1-jén az esti szentmise után Molnár V. József magyarság-kutató előadása hangzott el Szűz Máriáról ”Magyarország Királyné Asszonya” címmel. Az előadás célja a magyarságtudat erősítése és emellett a néphagyományok ismertetése a Mária-tisztelet kapcsán. Az előadást kötetlen beszélgetés követte.

Október 6-án elkezdődtek az első pénteki imaórák (18-19.óra között). Vezeti Széplaki Istvánné, Erzsike. Témák: a keresztény család, nagyszülők szerepe a keresztény nevelésben, az imádság, stb. A színvonalas elmélkedéseket egyéni és közös imádság zárja. Sajnos 6-10 főnél többen nem jönnek, pedig az időpont is kedvező és nagy szükség lenne az együttimádkozásra.

Október 7-én az esti szentmise után az ifjúsági hittanosok előadták Sillye Jenő: Jézus anyja, Mária című oratóriumot. A zenélésben plébános atya is közreműködött (karvezető: Tasnádi Márta)

Október 8-án ünnepi szentmise volt. Majd este 18. órakor a gödöllői Premontrei Schola énekkar előadta a Boldogasszony Vesperást. Ezt követően pedig a karvezető Balogh P. Piusz atya celebrálta a Boldogasszony ünnepi szentmisét.

A szentmise után igazi zenei csemegében lehetett részünk. A Honvéd Férfikar ( úgy is, mint Magyarország egyetlen profi férfi kórusa) hangversenyt adott a templomban a Keleti és a Nyugati egyház himnuszai címmel. A hangverseny egyúttal a Magyarok Nagyasszonya Fesztivál országos rendezvénysorozat záróhangversenye is volt.

Október 15-én „Áldom szent nevedet” címmel Maczkó Mária népdalénekes Mária-énekeket énekelt.

A búcsú ünnepe kapcsán felmerült, hogy 2007-ben, illetve attól kezdődően kerti programmal is bővülhetne az ünneplés (bográcsozás, táncház, vidám programok, stb.) Ezáltal a plébániai közösség is épülhetne és erősödhetne.

Ugyancsak elkezdődött az ifjúsági hittanosok gitáros miseszolgálata (kéthetente).

A baba-mama klub szintén kéthetente hétfőn délelőtt tartja foglalkozásait.

Burger Ferenc plébános több alkalomból álló felkészítést tart a szentségek (pl. a keresztség, házasság) felvétele kapcsán. Előtte a Katolikus Vallási Kalauz-ból (letölthető az egyházközségi honlapról) felkészülve érkeznek a szentséget igénylők. Ez a hosszabb-komolyabb felkészülés több jelentkezőnek nem tetszik ( pl. van, aki emiatt máshol kereszteltet). Aki azonban ebben az egyházközségben szeretne a szentségekhez járulni, az komoly felkészítést kap.

A képviselőtestület november 9-én rendkívüli ülést tartott. Erre két téma adott okot. Egyrészt a testület mandátuma lejár az év végén. Másrészt pedig a testület a felkért adótanácsadó részéről tájékoztatást hallgatott meg az egyházközség aktuális gazdasági helyzetéről.

December 2-án és 3-án a Karitász csoport ruhagyűjtést szervezett a Kárpátalján nehéz helyzetben élő testvéreink számára. A gyűjtés jól sikerült, sok ruha és pénzadomány gyűlt össze, amit sikeresen eljuttattak a rászorulóknak. Köszönet illeti a szervezőket. (Hasonló gyűjtés azóta is többször volt az egyházközségben.- a szerk.]

Advent a plébániai közösségben:

December 3-án a Cursillio –csoport egy éves jubileuma zajlott közösségi keretek-ben. Ennek kapcsán vetítéssel egybekötött ünneplésre került sor, amelyen Plébános atya is részt vett.

December 8-án és 15-én karácsonyi díszek készítése folyt a fiatalok részéről a templomi karácsonyfára. Szalmából és csuhéból készültek a díszek, amelytől a karácsonyfa meghittebb lett, és a hittanosok egy részét is sikerült így bevonni az előkészületekbe.

December 22-én került sorra a templomban az 5. karácsonyi koncert a zene-iskolába járók előadásában. Nagyon szép ez a városi szintű rendezvény, amely mindig telt ház előtt zajlik templomunkban. Hívő és nem hívő együtt énekel, együtt ünnepel.

December 23-án az ifjúsági hittanosok nyilvános főpróbán előadták Oscar Wilde: boldog herceg című darabját, amelynek tényleges előadása szenteste 23. órakor volt. Rendezte: Kazinczy Tamás, zene: Tasnádi Márta) Ügyes, kreatív előadás volt a szerény díszlet – lehetőségek ellenére is.

December 24-én 16. órakor van a gyermekek betlehemes műsora a templomban. Ezúttal a Szent Erzsébet Katolikus Iskola növendékei adták a műsort. Erre a programra minden évben számosan jönnek gyermekek és felnőttek egyaránt. Az éjféli misén nagyon sokan vettek részt és sokan is áldoztak.

Sajnos két éve nincsen már idő és energia a betlehemezésre. Néhány évig jól működött, a katolikus fiatalok a hagyományt jó ismerő felnőttekkel együtt járták a város utcáit és Karácsony előtt és megkísérelték a vásárlási lázban égő lakosok figyelmét ráirányítani az ünnep igazi tartamára.

December 31-én – az évvégi hálaadás estéjén – történt meg az első plébániai szilveszterezés. Nagyon jól sikerült, mintegy 30-40 fő részvételével. Az agapé után kötetlen program volt, lehetett beszélgetni, táncolni, részt venni a közös játékokban. Éjfélkor a templomban imával és énekkel búcsúztattuk az óévet. (A rendezvény szervezője Kollmann Andrea volt)

Megnyugtató és méltó óév-búcsúztató volt ez, hiszen előtte délután 3-5 erősségű földrengés volt Pécelen (szerencsére csak a széle, mert a központja Gyömrőn és Bp. határában volt- a szerk.), így a nagy riadalomra is tekintettel a templomban éreztük magunkat a legnagyobb biztonságban.