HD 1981. év

1981. év

Ebben az évben több olyan megbeszélés is zajlott, amelynek volt ugyan konkrét témája, illetve napirendje (pl. a képviselőválasztások előkészítése), a jegyzőkönyvek tartalmát tekintve a jelenlévők alapvetően nem ezzel foglalkoztak, hanem az egyházközség egészét érintő kérdésekkel. Ezek között is kiemelendő a hívek aktív, teljes, tudatos részvétele a közösségi liturgiában a II. vatikáni zsinat liturgikus konstitúciója alapján. A kiindulópont az volt, hogy a hívek többségének egyetlen kapcsolata az egyházközséggel a vasárnapi szentmise. Ennek megfelelően arra kell törekedni, hogy ezt az alkalmat minél jobban fel lehessen használni a hívek bevonására annak érdekében, hogy ne csupán „jelenlét” hanem „részvétel” valósuljon meg a liturgikus cselekményekben. A megbeszélések témakörönként, illetve részvevői csoportonként vették sorra a lehetőségeket. ( Pl. személyessé tétel, prédikációhoz ötletek, könyörgések közös összeállítása és felolvasása, énekek, ifjúsági szentmise, minisztránsok, felajánlási körmenet, stb.

Más esetben a fő kérdés a testületi névsor véglegesítése és felterjesztésre való előkészítése volt, mégis a súlypont a karitász helyzete, illetőleg a karitatív tevékenységekben való minél elkötelezettebb és szélesebb körű részvétel, illetve annak biztosítása volt.

Az egyes részterületek igen széleskörűek lettek, mert érintették a rászorulókat, a gyermekfelügyeletet a család tehermentesítése céljából, a közösségi megmozdulásokat ( pl. kirándulások), a romakérdést, a külföldi lehetőségeket (Teréz anya, indiai éhezők,), a kórházpasztorációt, stb. Az első azonban az öregek és rászorulók támogatása.(L.F. szerk.)

1981. december 9-én ülést tartott a képviselőtestület.

Ennek során az „egyházközség gazdasági ügyei” címszó alatt megtárgyalta és elfogadta az 1982. évre szóló költségvetést. Ennek kapcsán külön tárgyalás kérdése volt az egyházközség/templom és külön a temető bevételeinek ügye. Mivel pedig az egyházközség vezetése nagy súlyt szánt a megajánlások kérdésének, ezek elmaradása és az utcaapostoli hálózat ritkulása komoly probléma elé állította a testületet. Számos kérdés-hozzászólás foglalkozott a megajánlások újra-gondolásával, a stólamegváltás kérdésével, a beszedés problémáival (mint, ami egyébként a jövendő új képviselőtestületnek is fontos problémája lesz). A másik bevételi forrás, a temető, kapcsán pedig felmerült a takarítás kérdése, a gondnok újraválasztása (a korábbi temetőgondnok elhunyta miatt), továbbá egy javító-szerelő brigád működőképességének biztosítása, ami mind a templom, mind az egyház-község szempontjából fontos lenne.

Konkrét feladatok is várnak megoldásra: pl. orgonajavítás, plébánia kertjének művelése illetve hasznosítása.