HD 2016. év

2016. év

Az új év első napja szokatlan hideggel köszöntött ránk; a hőmérő  mínusz 10 fok alatti  hőmérsékletet  mutatott.   A polgári év első napján az egyház Szűz Mária Isten-anyaságáról elmélkedik. (Talán kevésbé emlékezünk meg róla, de mégis ide tartozik, hogy VI. Pál pápa ENSZ-beli látogatása óta és ott tett javaslata alapján január 1-je a béke világnapja is. Erre a békére mindnyájan nagyon rászorulunk.)

Ezen a napon templomunkban két szentmise volt: délelőtt 10 órakor és este 18-kor. Az utóbbin a templom Coelestis Regina kórusa szolgált. A szertartást követően – az előre meghirdetett program szerint – hangverseny volt a templom falai között: Tóth Benedek karnagy, valamint templomunk kántora Ács Dávid László közös újévi koncertet tartottak. Előbbi vibrafonon, illetve basszusmarimbán játszott J.S. Bach műveiből, utóbbi pedig orgonán adott elő egy-egy Bach, illetve C. Franck művet. A padokban szép számú közönség foglalt helyet és nagy tapssal jutalmazta a fellépők előadását. A rendezvényt követően a hittanteremben agapéra került sor.

Január 17- én a hűvös, de ragyogóan tiszta időben sokan eljöttek a szentmisére, és ami különösen szembetűnő volt: régen volt ennyire sok gyermek a templomban. (Ezt azért jegyzi meg a krónikás, mert bár megszoktuk a sok apróságot, most még a szokottnál is többen voltak.) A szentmisén a Szent Erzsébet Katolikus Iskola és Óvoda alsósai (és szüleik) szolgáltak. Külön érdekes színfolt volt, hogy Fülöp Éva, az Operaház énekese szentáldozás alatt C. Franck Panis angelicus-át adta elő Ács Dávid orgonakíséretével.

Január 18-22 között ökumenikus imaórák voltak a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonának kápolnájában. Az imaalkalmak – kedd kivételével – mindennap 14.30-kor kezdődtek. Hétfőn Baranka György evangélikus lelkész, szerdán Iványi Zoltán metodista lelkész, csütörtökön Pénzes Imréné baptista pasztorál pszichológus, pénteken Káposztássy Béla katolikus klinikai lelkigondozó vezették az imaórákat.
A 2016-os imahét igéje: „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” (1Pt 2,9)

Az imahét témáját és szertartását a lettországi keresztények állították össze. Az imaalkalmakon tapasztalt fogékonyság mellett valószínűleg rövid időn belül már nem lenne időszerű az alább látható karikatúra, amely első látásra talán viccesnek tűnik, de mégis komoly, hiszen jól tükrözi a megosztottság tényét és annak lényegét. (Együtt mégiscsak jobb lenne…)

együtt-jobb

Az imahét utolsó napjáról fényképek is készültek, amelyek megtekinthetők itt az interneten.

Január 23-án Teaház a volt hittanteremben. Az előzetes meghirdetésnek megfelelően a zenekar a „Jelen van” című új albumának dalaiból játszott.

Január 24-én a 10 órai szentmisét követően plébános atya rövid tájékoztatót tartott a jelenlévők számára olyan kérdésekről, amelyek az egyházközség számos fontos vonatkozását érintették. (templombelső kialakítása, Mária-tisztelet helye és szerepe, képviselőtestület,  iroda működése,  temető  helyzete, stb.). A tájékoztató szövegét a mellékletben helyeztük el.

Február 6-án 15. órakor Idősek szentmiséje volt a templomban (lehetőség a betegek kenetének felvételére).

Február 6-án 17.00-tól Egyházközségi farsangi batyus bál volt a Pekáry kastélyban (a korábbi Művelődési Házban, amely még most is számos kulturális rendezvény helyszíne). Az előkészületből és a szervezésből (ideértve a személyes közreműködést is) sokan kivették a részüket. Ugyancsak viszonylag sokan jelentek meg a bálon, amelyről számos kép került fel az egyházközség honlapjára. A szervezők által írt köszönő levél megjelent a levelező listán (ebből kitűnnek a legtöbbet dolgozók is). A  jó hangulat mellett a bál elérte a fő célkitűzést is, hiszen a beszámoló szerint a hittanterem vizesblokkjának felújítására (nettó) 126.900.- Ft jött össze.

Február 7-én a 10. órai szentmise Taize-i mise volt, ami azt jelenti, hogy a szentmisén nem hangzottak el a hagyományos népénekek, hanem a szertartás egésze alatt a Taize-i énekek szóltak.  Ezeket – közösen – a fiatalok kórusa és kísérő zenészei, valamint a templom felnőtt kórusa szolgáltatta. Rádásul a héten több emléknap is volt: Február 2-án, kedden Gyertyaszentelő Boldogasszony (a gyermek Jézus bemutatása a templomban), február 3-án, szerdán pedig szent Balázs püspök, vértanú ünnepe. Ezekre a vasárnapi szentmisében emlékeztünk oly módon, hogy a szertartás kezdetén volt a gyertyaszentelés liturgiája, a szentmise végén pedig a Balázs-áldás. Sokan vettek részt a szentmisén, ezek zöme Balázs-áldáshoz is járult (különösen, hogy hét közben erre sokaknak nem nyílott alkalma).

Február 10-én, hamvazó szerda szigorú böjti napjával, megkezdődött a nagyböjt, és megkezdődtek a pénteki keresztúti ájtatosságok is. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az egyházközség egy-egy közössége idén is vállalta egyes ájtatossági alkalmak vezetését. A templom Coelestis Regina kórusa február 19-én kezdte a „sort”; ez alkalommal a fatimai magyarok által összeállított elmélkedés-sor szolgált a keresztút-járás alapjául, az egyes stációk között népénekek, illetve négyszólamú kórusművek hangzottak el.

Jóllehet csak március 13-14 lesz esedékes – Ferenc pápa felhívása alapján – a 24 órás szentségimádás „24 óra az Úrért”, a honlapon már megjelent a Váci egyházmegye felhívása  az egyházmegyei helyszínről és annak programjáról.

Kifejezetten egyházközségi vonatkozású esemény, hogy Bense Attila és Nagy Imre (február harmadik hétvégéjén) részt vettek Máriabesnyőn a lelkigyakorlatos házban tartott – akolitusoknak és diakonusoknak szóló – továbbképzésen. Az esemény kapcsán a Magyar Kurir honlapján képsorozat jelent meg.

Március 4-én  az esti szentmisén megkezdődött a nagyböjti lelkigyakorlat. Plébános atya régi ismerősként, nagy szeretettel köszöntötte és mutatta be a jelenlévőknek a vendéget. Dr. Tomka Ferenc atya az első estén az örömről beszélt, különösen arról az örömről, amelyet Isten irgalma jelent az emberek számára, és amelyet sugároznunk kellene az embertársaink felé. („Mi lenne, ha a mai napon be kellene lépnem a mennyországba?”)

A szentmisét követően a hittanteremben rövid, de jó hangulatú agapé volt. Ezen sokan részt vettek. Az összejövetel rövidségét az indokolta, hogy a vendég atya a fiatalokkal külön is beszélgetni kívánt. A második estén az Isten végtelenségéről volt szó, továbbá arról, hegy ehhez a végtelen Istenhez, aki ember képében megjelent a földön, hogyan viszonyuljunk. Ebben sokat segít a rendszeres és átelmélkedett ima, pl. a rózsafüzér, de csak akkor, ha annak titkait átelmélkedjük. Nagyon fontos már a nap indítása is, amikor az Isten segítségét kérjük az egész napunkra. A harmadik alkalommal az első két napi gondolatok összefoglalása és megerősítése volt a lényeg.

Március 20-án a virágvasárnapi ünnepi szentmisével megkezdődött a nagyheti szertartások sorozata. A barkaszentelésre a templom előtti udvarrészen került sor, majd bevonultunk a templomba az ünnepi szentmisére. Ennek során a kórus elénekelte a passiót (ezúttal a Szt. Lukács-fél passióra került sor, amely Francesco Suriano olasz zeneszerző alkotása). Áldozás alatt Liszt O salutaris hostia c. műve hangzott el latin szöveggel. Viszonylag sokan jelentek meg, különösen szép számban voltak ott a fiatalok és a velük lévő apróságok. Sokan járultak szentáldozáshoz is.

Nagykedden került sor a családok keresztútjára, amelyet többször is hirdettek, és amelyre a levelezőlistán lehetett jelentkezni az egyes állomásokhoz írt elmélkedésekkel. Szép volt és szép számban is gyűltek össze a résztvevők.

Nagycsütörtökön kezdődött a három szent nap az Oltáriszentség és a papság megalapítására emlékező ünnepi szentmisével. A templom ünnepi díszbe öltözött; közvetlenül a szentély mellett kapott helyet a szépen feldíszített szentsír is. A szentmisét a külsőségek is ünnepélyessé tették, hiszen a nagyszámú minisztráns mellett valamennyi akolitus/jelölt is közreműködött; a kórus pedig Mozart- és Menegali darabokat énekelt.

A szertartás keretében két szín alatt történt a szentáldozás, sokan járultak az Oltáriszentség vételéhez. A szentmise végeztével az oltáriszentséget a Mária-kápolnába vitték, ezt követően került sor az oltárfosztásra. Ez alkalommal a szervezett virrasztás elmaradt.

Nagypénteken Krisztus kereszthalálának emléknapján szép számban gyűltek össze a hívek a templomban. Az ünnepélyes – és a tegnapihoz hasonlóan nagy létszámú – asszisztencia bevonulása után került sor az igeliturgiára, amelynek csúcspontja a passió volt.  Az egyetemes könyörgéseket követően rótták le a hívek kegyeletüket a leleplezett kereszt előtt. Ez alatt az énekkar  a keresztet dicsőítő szekvenciát, illetve egy Bárdos–művet adott elő. A hívek nagy létszámban járultak szentáldozáshoz, amely alatt részben népénekek, részben Varga: Hol szeretet című műve hangzott el.

Nagyszombaton  este kezdődtek a húsvéti szertartások ( tűzszentelés, Alleluja mise, körmenet, stb.). Ez változást jelentett a tavalyi évhez képest, amikor vasárnap hajnali fél ötkor volt a kezdés. A korai időpont és a hideg idő  ( az óra-átállításról nem is beszélve)  sokakat távol tartott, ezért plébános atya döntést hozott a változásról. Úgy tűnik, hogy a változtatás jót tett, mert igen sokan voltak (ez különösen az esti körmeneten volt látható) köztük sok fiatal, illetve gyermekes családok. Nagyon szépen, fegyelmezetten zajlottak a szertartások. Este a mise után ételáldás is történt.

Húsvét napján ugyancsak sokan voltak a szentmisén, amelynek végén plébános atya köszönetet mondott mindenkinek, aki a három napban bármilyen formában közreműködött abban, hogy a szertartások szépen, méltóságteljesen és mindenki számára lelket gazdagítóan történjenek. Ilyenek pedig sokan voltak, ami a közösség életképességét és erejét mutatja.

A Historia Domus „saját életében„ is fontos esemény  következett be március 29-én, amikor is  az egyházközség története  megjelent a honlapon. Ezt Burger Ferenc plébános atyának és Huba Zoltánnak, a honlap egyik fejlesztőjének és gondozójának köszönhetjük. A H. D. honlapra történő feltöltése folyamatosan zajlik.

Április 17-én emlékezetes eseménynek lehettek szem- és fültanúi azok, akik eljöttek a Mátyás templomba kántorunk, Ács Dávid László diploma-hangversenyére. A csodálatos templomot, amelynek orgonáját nemrégiben jelentős mértékben átalakították és korszerűsítették, zsúfolásig megtöltötte a közönség.  Csodálatos hangversenynek lehettünk tanúi, amelyen a vizsgázón túl közreműködött egy – Dávid barátaiból alakult – kamarazenekar és énekkar is. A széksorokban helyet foglaltak a vizsgázó tanárai is, akik eddig tanulmányait gondozták. A hallgatóságban nagyszámú péceli volt jelen, ezen túlmenően pedig nagyon sok – a fővárossal és a Várral ismerkedő – külföldi is megjelent a hallgatóság soraiban.

Alább egy kép található a hangverseny egy ihletett pillanatáról.

Ács-orgonál

(Varga Ilus felvétele)

Április 24-én tartottuk meg a búzaszentelés szertartását. Ezúttal csak szerényebb körülmények között történt a szentelés (a templomban a szentmise végén), mivel a csaknem télies (esős, szeles) időjárás nem tette lehetővé a szokásos parkoló-beli gazdafelvonulást és az ehhez kapcsolódó szabadtéri szertartást. Ezt minden bizonnyal a gyermekek sajnálták leginkább, hiszen ők idén is szívesen megsimogatták volna az állatokat, vagy felültek volna a traktorra. A szentmise szándéka – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – most is a péceli gazdáké volt; áttételesen azonban mindnyájunk mindennapi munkájára kértünk áldást a szentmisében.

Április 25-én jelentős munkálatok kezdődtek a plébánia alagsorában. Három helyiségben levertük a vakolatnak azt a részét, amely már hullott, illetve elvált a faltól. (Ennek az állapotnak az oka a nedvesség.) A levert vakolat helyett új vakolat készül. A munkálatok folyamatosan tartanak, mert a falnak száradnia is kell. Az átalakítás végső célja az alagsor átrendezése, illetve a különböző anyagok, szerszámok stb. számára a megfelelő tárolási körülmények kialakítása. Utána pedig jön majd a következő nagy munka, a hittanterem vizesblokkjának átalakítása, illetőleg a fal teljes rendbe hozatala.

Április 30-án megtartottuk a hónap egyik legszebb szertartását, a Mária szerenádot.  Nagyon szépre és bensőségesre sikerült. Az ének programja átalakult egy kissé: helyet kapott benne egy karácsonyi blokk, valamint több eddig nem énekelt darab is megjelent benne. Igazán öröm volt hallani, ahogy a hívek együtt énekeltek a kórussal, illetve mondták a közbenső imákat. Ez utóbbiban is szerepet vállaltak a kórus tagjai, hiszen gyakorlatilag átvették az eddigi előimádkozó szerepét.

Plébános atya a héten megbetegedett. Emiatt a jövő heti miserendben jelentős változások következtek be.  A legfontosabb változások, hogy a hétköznapi szentmisék gyakorlatilag elmaradnak, helyettük igeliturgia lesz áldoztatással; úgyszintén elmaradnak a szombat és a vasárnap esti szentmisék. Akiknek csak ez utóbbi misehallgatási időpontok lettek volna jók, azok – egy kiírás révén – tájékoztatást kaptak a környékbeli esti misehallgatási lehetőségekről.

A május 2-ával kezdődő héten folytatódott a plébánia alagsorának átépítése/korszerűsítése. Szépen, apránként halad, de már „ látszik az alagút vége.”

Május 8-án, Urunk mennybemenetelének ünnepén volt egyházközségünk nagy ünnepe, az elsőáldozás. 22 gyermek (14 lány és 8 fiú) vette magához először a szentségi Jézust az ostya színében. A szertartás – az alkalomhoz illően – ünnepélyes körülmények között zajlott.  A szentmisét dr. Tomka Ferenc atya tartotta. Fülöp Éva két ének előadásával (Mozart: Ave verum és C. Franck: Panis angelicus) járult hozzá az ünnepélyes külsőségekhez.

Az elsőáldozók a már évek óta tartó gyakorlatnak megfelelően fehér ruhában (a lányok rózsaszín, a fiúk kék szalaggal átkötve) vonultak be a templomba, amelyet zsúfolásig megtöltöttek a hozzátartozók és a vendégek. Sokaknak állóhely is alig jutott. (Sajnos plébános atya a betegsége miatt nem vehetett részt a szentmisén.) Az elsőáldozók már előző nap elvégezték a szentgyónásukat (erre módjuk volt a szülőknek és a keresztszülőknek is), és megtörtént a fehér ruha ünnepélyes felvétele is.

elsőáldozók-2016

Az elsőáldozók csoportja dr. Tomka Ferenc atyával és a hitoktatókkal

A korábbiakban már szó esett a plébánia alagsorának rendbetételéről (illetőleg a munkálatok megkezdéséről). Itt most a plébánia kertjének rendbetételéről teszünk említést. Ennek lényege a nagy mennyiségű felesleges holmi (kivágott bokrok, lomok, valamint az alagsori sitt) konténerbe rakása és elszállítása, továbbá a kertfüvesítésre és fűnyírásra alkalmassá tétele. Az esős idő miatt azonban a kert talaja mély volt és a nehéz teherautó jelentős árkokat mélyített a kert talajába. Így nagy mennyiségű föld beszerzésére volt szükség, amellyel egyrészt a kert hiányosságait tüntettük el, másrészt a már említett árkokat tömtük be.  A munkálatok gyakorlatilag folyamatosak, a zömük azonban a május 9-ével kezdődő hétre esett. Időközben bővült a plébánia gépparkja is: megérkezett az önjáró fűnyíró.

Május 21-én rendezték a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában a Harmatcsepp verseny döntőjét, amelyre 130 katolikus kisdiákot vártak az ország különböző részéből. A hagyományokhoz híven a verseny tényét meghirdették a templomban és a levelező listán is; a szülőktől, illetve az adakozó kedvűektől pedig hozzájárulást kértek a gyermekek vendégül látásához.

Május 27-én a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonában került sor a Mária szerenád „megismétlésére”. A péntek délelőtti időpont azonban sokaknak nem kedvező a munkahelyi elfoglaltsága miatt, ezért a kórusnak csak egy része tudott megjelenni. Mindazonáltal az Otthon lakói szeretettel és nagy érdeklődéssel várták a megjelenő kórustagokat, gyakorlatilag megtelt a kápolna. Mint azt az egyik szervezőtől, Fóti Emőkétől megtudtuk, az Otthon régi óhaja teljesült ezzel a látogatással, hiszen arra nincsen mód, hogy a szerenád eredeti időpontjában a gondozottakat át tudják hozni a templomba.

Mária-szobor

Mária-szobor az Otthon folyosóján

A szertartás a Káposztássy Béla lelki gondozó által tartott igeliturgiával kezdődött, a szertartásnak mintegy a ’záró éneke’ volt a Mária szerenád. A kórus a szerenád zenei anyagának nagy részét végigénekelte, közben pedig négy kórusművet adott elő.   Vezényelt Ágoston Viktória, orgonált Ács Dávid László. A hallgatóság tagjai közül jó néhányan énekükkel kapcsolódtak be a szertartásba.

Május 29-én, Úrnapján, az Oltáriszentség ünnepén már kora reggel megkezdődtek az előkészületek a templomkertben és az utcán a sátrak állításával, illetve a virágdíszek elkészítésével. Jó néhányan megjelentek, és így viszonylag sok segítő kéz állt rendelkezésre az ilyenkor adódó számos feladathoz. Különösen sokan szorgoskodtak a Mária szobor körül, valamivel kevesebben a többi helyszínen, de a végére minden a helyére került és így a szertartás megkezdésekor már minden szép volt. (Ugyancsak számosan segítettek a szertartás végén az ’elbontásról’.)

Az elsőáldozók rengeteg virágot szórtak, ebbe az elfoglaltságba bekapcsolódtak a kicsik is, akik láthatólag élvezték ezt az elfoglaltságot. Az énekkar gondoskodott a körmeneten a népének vezetéséről és a válaszadásokról. A hívek – a meleg ellenére is – viszonylag szép számban összejöttek, bár ez korántsem jelenti azt, hogy ne lehettünk volna akár jóval többen is… A szertartás zavartalanságról a rendőrség  és a polgárőrség gondoskodott. Az alábbiakban néhány kép található a az előkészületekről, az „eredményről”, valamint a szertartásról (Burger Ferenc atya, Varga András és Lukács Ferenc felvételei).

Oltáriszentség

Az Oltáriszentség az első, templomudvari sátorban

képek az előkészületekről…

sátor2-2016       sátor4-2016

… és az ’eredményről’

sátor3-2016  sátor1-2016  sátor5-2016

Három sátor a négyből

sátor-atya-2016.jpg

Ferenc atya a harmadik sátornál

polgárőrség-2016

Akik a biztonságunkra vigyáztak

Ez a két kép pedig Élő Elemér úr „hozzájárulása” a Historia Domus gazdagításához; az aláírások a Lourdes-i barlang díszítésében részt vevő, szorgos kezű asszonyoktól származnak.

Lourdesi-szobor.jpg    Lourdesi-aláírások.jpg

Június 3-án Jézus Szíve ünnep volt a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonában. A szabadtéri szentmisét Galambossy Endre rákoscsabai plébános atya tartotta. A homília központi gondolatai Jézusnak azok az ígéretei voltak, amelyeket Alacoque Szent Mária Margit szűz személyén, illetve látomásain keresztül ismerhettek meg az emberek. A szertartáson templomunk kórusa énekelt. A szentmise után pedig a katolikus iskola utánpótlás ének és zenekara adott verses zenés összeállítást a jelenlévők számára.

kicsik-együttese

A kicsik együttese

Június 7-én vidám esemény színhelye volt a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthona. Az otthon parkjában adott szeretet-koncertet a P. Kabi-Net együttes Tóth Béla vezetésével. A ragyogó napsütésben a fák alatt üldögélő bentlakók, a körülöttük tevékenykedő személyzettel együtt láthatólag igen jól érezték magukat az együttes zenéje hallatán (sokan még táncra is perdültek). A zenekar régebbi és újabb számokat egyaránt játszott, és jó hangulatot teremtett. Amint az a felvezető szövegből kiderült, nem először jártak az Otthonban ilyen céllal. A hallottak alapján minden bizonnyal nem is utoljára, hiszen elérték a legfontosabb célkitűzést: a bentlakók kulturált, színvonalas szórakoztatását.

Kabi-Net

A P. Kabi-Net együttes az Otthon parkjában

Július hó folyamán folytatódott a plébánia kertjének parkosítása. Sor került a nagyobb, elöregedett fűzfák kivágására, illetve gyepesítésre. Mindez egy nagyobb közösségi tér (pl. labdajátékok céljára alkalmas pálya) kialakítása céljából történik. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a gépbeszerzés meghozta az árát, mert a kert pázsitja nagyszerűen néz ki. (Ehhez persze a nagy mennyiségű csapadék is hozzájárult…)

Szeptember első vasárnapján (4-én) nagyon kedves és a liturgia ünnepélyességét nagyban emelő dolognak lehettek tanúi a szentmisére összegyűlt hívek. Szeptember 2-4 között a plébánián zsoltáros „tábor”, szebben nevezve „schola” volt (Ács Dávid László és Almási Péter Fruzsina vezetésével), amelynek résztvevői szolgáltak a szentmisén. Már a bevezető ének is egy zsoltár volt (amelyet kántorunk vezetésével a szentmise előtt elpróbáltunk), és a szentmise alatt is többször hangzottak el zsoltárok. Az egyéb szolgálatokat (pl. felolvasások) is a zsoltáros lányok látták el. Meglepően szép volt, úgyhogy plébános atya a mise végén külön is megköszönte a közreműködést és kérte a lányos szülőket, hogy engedjék el a gyermeküket a scholába.

Az is ide tartozik, hogy a ministránsok is szép létszámmal (17-en) jelentek meg a szertartáson.

Szeptember 18-án gitáros mise volt a templomban. Fiataljaink nagyon szép miseszolgálatot teljesítettek. Ugyanezen mise végén hirdette plébános atya, hogy püspök úr a hétvégén (szeptember 24. szombat) a váci székesegyházban akolitussá avatja Bense Attilát és Nagy Imrét

Szeptember 24-én a váci székesegyházban ünnepélyes külsőségek között a megyéspüspök úr lektorrá avatta (ez az ’akolitus’ első fokozata) Bense Attilát és Nagy Imrét. Ilyen módon egyházközségünkben már három szakavatott segítője van/lesz plébános atyának.

Október 8-án került sor Vácott a székesegyházban került sor a 40. Bárdos Lajos Zenei Hetek kórustalálkozójára nagyszámú meghívott énekkar részvételével. Egyházközségünk Coelestis Regina kórusa is meghívást kapott erre az alkalomra. Az együttes szép számmal képviseltette magát, öregbítve az énekkar eddigi jó hírét. Az énekkar három darabot adott elő (Szögi: Zengj szívem, dalt, Bruckner: Locus iste, Rutter: Christmas Lullaby) szép sikerrel. Az együttes a programnak megfelelően részt vett a püspöki mise közös részeinek énekpróbáján, és természetesen magán a záró szentmisén is. A szertartás alatt elhangzott darabok egyikét kórusunk karnagya, Tóthné Ágoston Viktória vezényelte.

Október 9-én ünnepeltük Magyarok Nagyasszonyát, ekkor tartottuk templomunk búcsúját is. Az ünnepi szentmisén szép számmal vettek részt a hívek. Énekkarunk Kodály Magyar Miséjét énekelte, illetve más darabokat is előadott.  Annak érdekében, hogy a búcsú az egész közösség ünnepe legyen, és együttlétre is alkalom nyíljon, a programok már közvetlenül a szentmise után elkezdődtek.

A templomban színes zenei műsorra került sor. Ezen közreműködtek a Szent Erzsébet Iskola és Óvoda különböző csoportjai. Felléptek a zsoltáros lányok és Krekács Dalma, valamint Olasz Anna és Mária. Énekkarunk előbb az Égi Szűz virág című Werner darabot adta elő, majd az Alkalmi Katolikus Ifjúsági Kórussal együtt a Boldogasszony, anyánk című ének Tóth József-féle feldolgozását. Időközben az AKIK Ács Dávid  Ave Maria című művét énekelte el.

A műsor után lehetőség nyílt a kertben egy kis sétára, mert jó idő volt. A gulyás elkészülte után közös ebédre került sor, majd táncház, illetve asztali foci várta a vendégeket. Az összejövetelről számos fénykép készült, amelyek megtekinthetők az egyházközség honlapján. A búcsúprogram plakátja az évi krónika mellékletében szerepel.

Október közepén megjelent a levelezőlistán azoknak a névsora, akiknek önzetlen segítőkészsége és áldozatos odafigyelése révén megvalósult (vagy legalábbis megvalósulni látszik – reméljük hosszabb távra) az egész napos csütörtöki szentségimádás. A jelenlegi helyzetet hosszabb szervező munka előzte meg (Aranyosmaróthy Katalinnak köszönhetően), míg végül is kialakult a jelentkezők köre és az időbeosztás. Az egész napon belül van csendes elmélkedés és zenés áhítat is; részt vehetnek rajta kis gyermekesek is (ez utóbbira meghatározott időpont lett kijelölve, amikor is a templomban babás-mamás óra van.)  A legutóbbi ilyen alkalom éppen a hirdetés megjelenése napján (október 13-án) volt a templomban, mindazonáltal ez az ájtatossági forma már október 1-től létezik.

Október 29-én délelőtt 10 órakor kezdődött az az ünnepélyes szentmise a templomban, amelynek keretében dr. Beer Miklós váci megyéspüspök atya kiszolgáltatta a bérmálás szentségét 12 fiatal felnőttnek. (Fürst András, Molnár Levente, Bobály Emese, Marton Fruzsina, Jászberényi Áron, Juhász Péter, Juhász Petra, Neufeld Kitti, Zsuppán Szilvia, Krekács Dominika, Barabás Viktória, Darányi Bence)

A szentmise kezdetén plébános atya köszöntötte püspök urat, és kérte, hogy szolgáltassa ki a bérmálás szentségét a fiataloknak. Homiliájában a püspök atya – a szentírási szövegek és saját élményei alapján – arra biztatta a fiatalokat, hogy váljanak Krisztus hordozóivá a világban, amely sokszor bonyolult és kiismerhetetlen. A Szentlélek ereje erősítse őket abban, hogy ez a jellé válás mind a családjuk, mind választott hivatásuk körében megvalósuljon. Elmondta, hogy olvasta az esszéjüket, választott szentjüket és nagyon örült annak, amit olvasott. Büszke a jelölt fiatalokra, mert felnőtt fejjel önként, öntudatosan döntöttek a szentség felvételéről.

A fiatalokat a hitoktató, dr. Kollmann Andrea ajánlotta a püspök úrnak.

Eszerint: 12 ifjúsági hittanos készül 3 éve a bérmálás szentségének felvételére. A rendszeres vallásgyakorláson kívül közösségbe járnak és szolgálnak az egyházközségben. Két sikeres vizsgát tettek a plébános atya előtt, melyben tudásukról számot adtak. A fiatalok 18 és 21 év közöttiek. Önállóan döntöttek arról, hogy a  nagykorúság szentségét felveszik. Több területen szolgálnak: a Jézus Szíve Otthonban, az énekkarokban, a karácsonyi színdarabokban szerepelnek, ministrálnak, segítik a farsangi bálok szervezését. Részt vettek ifjúsági lelkigyakorlatokon, (van, aki már vezetőként szervezi a lelkigyakorlatokat.) lelki napon és hittan táborban. Bérmálási esszéjükben vallanak arról, hogy miért szeretnének bérmálkozni, a Szentlélek melyik ajándékát kérik különösen és melyik szentet választották példaképül.

A szentmisén, különösen a bérmálás szentségének kiszolgáltatása alatt a templom kórusa énekelt. A szentmisén részt vett Bezák Tamás atya is, továbbá közreműködtek az akolitusok és nagyon sok ministráns is részt vett a szertartáson. A fiatalok az olvasmányok és az egyetemes könyörgések felolvasásában is közreműködtek.  A szentmise után sor került az elmaradhatatlan fényképezkedésre, majd ezt követően a hittanteremben agapé várta a jelenlévőket.

Bérmálás-2016

November 1-jén Mindenszentek parancsolt ünnepén a hívek nagy számban keresték fel szeretteik sírját. Délelőtt 10 órakor volt az ünnepi szentmise a templomban. Délután 3. órától a temetőben sírkőszentelésre került sor (azok esetében, akik ezt előzetesen jelezték) majd 4 órától az elhunytakért végzett  engesztelő szertartást plébános atya. A hívek – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – a ravatalozó közvetlen előterében gyűltek össze és vettek részt a liturgiában. Közreműködtek Dévai Zoltán és Ács Dávid. Este 6 órakor pedig a másik ünnepi szentmisére került sor; ezen a templom énekkara működött közre énekesi szolgálatával.

temetői-kereszt

A temetői kereszt lábánál sokan gyújtanak gyertyát (L.F. szerk. felv.)

November 23-án este került sor a templomban a Coelestis Regina Kórus egyházzenei áhítatára Szent Cecíliának, az egyházi zene védőszentjének ünnepe alkalmából. Közreműködött Ács Dávid László orgonán. Érdekes színfoltja volt az estének a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda iskolai kórusának fellépése. Ez alkalommal az irgalmasság szentévének himnuszát énekelték, továbbá a műsor végeztével a felnőtt kórussal együtt énekelték a „Gaudeamus” kezdetű XV. századból származó gregorián éneket. A templomot gyakorlatilag megtöltötték az érdeklődő hallgatók; az este jó hangulatban telt el. A felnőtt kórus programjában részint Cecília-köszöntő darabok, részint pedig – az ünnepre készülődvén – a Karácsonyt idéző művek hangzottak fel.

November 27-én megkezdődött az adventi készület időszaka. A templomban elhelyezett koszorún az első gyertyát a Szt. Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda kis óvodásai gyújtották meg, az óvó nénik közreműködésével; és énekeltek kis köszöntő versikéket. December 4-én pedig a nagyobbak csoportja tette meg ugyanezt a második gyertyával.

December 11-én ugyancsak az óvoda egy másik csoportja gyújtotta meg a harmadik gyertyát néhány versike és dalocska előadása mellett. Ugyanez a szentmise más ok miatt is emlékezetes. Hagyományosan decemberben van a templomban a hősök miséje a Pécel környékén a II. világháború során elesett katonák emlékezetére. Utána pedig a bevett gyakorlat szerint rövid megemlékezés történik a temetőben a temetődombon elhelyezett emlékműnél. Az utóbbi idők érdektelensége miatt az a döntés született, hogy a szentmisét egy meghívott tábori lelkész atya tartja. Mivel a „fő vonulat” az advent, ezért a homíliában elsősorban ez kapott helyet és emellett külön gondolatként szólt az atya a hősökről, ideértve a háborúban elesett hősöket és a mindennapi hősiességet egyaránt. A szentmise után számosan kivonultak a temetőbe a megemlékezésre. Itt a Szent Erzsébet iskola növendékei mondtak köszöntő verset és elhelyezték a megemlékezés koszorúját.

Ezzel azonban még nem volt vége a napot érintő programoknak. Délután 16 órakor ugyanis a városi gyertyagyújtásra került sor a Kossuth téren. A városi program szerint ezen a vasárnapon a katolikus egyházközség volt a „soros” – az egyházközséget ezúttal (is) a zsoltáros lányok (Ács Dávid László vezetésével és orgonakíséretével), valamint a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda egy csoportja képviselte. Az előbbiek adventi és karácsonyi énekfűzért adtak elő igen szépen és színvonalasan (versekkel gazdagítva), az utóbbiak pedig – egy néphagyomány felelevenítéseként – énekes-verses betlehemest adtak elő. A volt zeneiskola nagytermét zsúfolásig megtöltötték az érdeklődők. A műsort követően került sor a téren a gyertyagyújtásra (ami csak nehezen sikeredett a nagy szél miatt), illetőleg az azt követő táncos zenés programokra. Az alábbi két kép a zeneiskolában készült; az egyik a zsoltáros lányokat. a másik pedig az iskolai csoportot ábrázolja

zsoltáros-lányok

kisiskolások-2016

December 19-én  este került sor a templomban az immár hagyományos  karácsonyi hangversenyre, amelyet szokásosan a Városi Gyermek és Ifjúsági Kórus szervez Szilágyiné Szalai Zsuzsanna   immár több éve tartó  előkészítő és koordinációs munkájával. Az érdeklődők megtöltötték a templomot, hiszen nagyon sok szülő és nagyszülő volt kíváncsi gyermeke/unokája fellépésére, de nyilván sokan voltak olyanok is, akik – családi kötődés hiányában is – pusztán a szép zene élvezete érdekében jöttek el. Érdemes volt türelemmel végigvárni a koncertet, hiszen nagyon sok szép darab hangzott el a kóruskülönböző formációinak tolmácsolásában, illetve a közreműködő tanárok, művészek (vagy éppen művésztanárok) előadásában. A műsor nagyon gördülékenyen zajlott (meglátszott az összeszokottság, és a jó előkészület). Ilyenkor nemcsak a hagyományos vagy éppen már ismert darabok előadására van mód, hanem eddigelé még nem hallott művek megszólaltatására is. Ilyen volt Antalffy-Zsíros Dezső (a 19-20.sz fordulóján élt magyar zeneszerző és orgonista) Karácsonyi harangok c. orgonadarabja is, amelyben az orgonaszólót templomunk kántora játszotta, a harangokat pedig Szilágyi Anna és Szilágyi Levente szólaltatták meg.

Szépen és méltóságteljesen teltek a karácsonyi ünnepek. Szenteste 23. órakor került sor Dickens karácsonyi ének című darabjának előadására az ifjúság előadásában. Ezt a darabot (amely egyébként a korábbi években már színre került) két előadásban láthatták. Az érdeklődők zöme éjjel, azok pedig, akik az éjféli szertartásra nem tudtak eljönni, már délután 18 órakor megtekinthették. A fiatalok szépen és lelkesen játszottak és énekeltek. Az éjféli szentmise előtt közvetlenül az Ács Dávid  által vezetett AKIK  formáció két darabot énekelt, utána pedig a szentmisén szolgált a templomi kórussal együtt. A hívek a nagyon csúnya idő ellenére (jelentős ónos eső esett, az út igen rossz volt) szép számban összejöttek Krisztus születését megünnepelni. A szentmisén három áldoztató is volt.  Másnap Karácsony szent ünnepén ugyancsak sokan voltak a szentmisén és sokan járultak szentáldozáshoz is.

Betlehem.jpg

A betlehemi jászol ünnepi díszben

December 31-én szent Szilveszter napján került sor az év végi hálaadó szentmisére, amelyen az egyházközség hálát adott a polgári év minden napjáért, és a Jó Isten egész évi kegyelméért. Hagyományosan ez alkalommal került sor az egyházközséget érintő legfontosabb statisztikai adatok és a hozzájuk fűződő megfontolások ismertetésére. Ezeket az alábbiakban közöljük.

2016 Hitélet

Templomba járás: 400 fő/ hét (Balázs-áldás és hamvazás számolása alapján)

Keresztelés :    9/tavaly 19/

Elsőáldozás:  22/tavaly  28/

Esküvő:          2/tavaly    1/

Bérmálkozó     12

Temetés:     83 ( Ebből ellátott: 9)  Tavaly 86 temetés  volt. (17 ellátott)

Áldozás:   14.250    (tavaly 16.250 az elfogyott ostyák alapján)

Betegellátás: Betegek kenetét 29-en vették fel a templomban, havi rendszeres ellátásban részesült 6 beteg.

15 hittancsoport (iskolai és templomi) működik kb. 166 fiatal részvételével.

PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉGEK

  1. Énekkar (felnőtt)
  2. Énekkar (ifjúsági gitáros, gregorián)
  3. Cursillo
  4. Rózsafüzér Társulat
  5. Csütörtöki szentségimádó közösség
  6. Zsoltárosok- ministránsok
  7. Karitász
  8. Ifjú házasok (Olajfa közösség) 2 csoport

Levelező lista, honlap, Historia Domus

Ugyancsak ez alkalommal került sor a szentély nem liturgiai használatáról szóló plébánosi intézkedés bevezetésére is. Mivel ez az egyházközség egészét érinti (az intézkedés már a levelező listán is megjelent) azt az évhez csatolt melléklet formájában közöljük.(lásd 3. sz. melléklet)

 

  1. sz. melléklet a 2016. évhez  (Elhangzott. 2016. jan. 24-én.)

Kedves Testvérek!

Időszerűnek érzem, hogy néhány dologról tájékoztassalak benneteket.

Egyházközségünkben minden Mária ünnepet tisztelettel és méltón megünneplünk.

Az év 12 hónapjából 2 egész hónapot szentelünk a Szűzanya tiszteletére: a májusi litániákat és az októberi rózsafüzér imádságokat. Közösségünk kiváltképp tiszteli a Szűzanyát, hiszen a Patrónusunk.  Búcsúnk alkalmával méltóképpen megemlékezünk erről. Hálás vagyok azért, hogy az elmúlt évben felújíthattuk a Mária kápolnát, ahol a Szűzanya szobrát méltó módon, külön megvilágítással helyeztük el. Így lett lehetőség a keresztkút helyreállítására is, amelynek munkálatai hamarosan befejeződnek.

A szentélyben  és az oldalfalon két helyen és  belépve a templomba  Szűzanya ábrázolással találkozhatunk, valamint a templomkertben is áll a megvilágított Lourdesi Szűzanya szobra.

Vasárnap a misekezdés előtt fél órával, minden különösebb jelzés nélkül lehetőség van a szentgyónásra. Ezen kívül mód van még a személyes lelki beszélgetésre és lelki-vezetésre, előre egyeztetett időpontban, amivel nagy örömömre többen rendszeresen éltek is. Ezúton bátorítalak Titeket, hogy éljetek ezzel a lehetőséggel a jövőben is.

A Megyéspüspök Úr külön kérése számos alkalommal felénk, papok felé, hogy a liturgiák végzésébe vonjuk be a híveket, ami által személyesebbé és élőbbé válik az Egyházzal és Istennel való kapcsolatuk. Valamint különleges kegyelem részeseivé válnak. Szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az egyházközségünkben vannak szolgálni akaró és szolgálni szerető testvéreink, akik az adventi gyertyagyújtásokat, a nagyböjti keresztutakat, szentségimádásokat vezetik.

Az egyházközségi munkákat nem egyedül végzem, hanem sok munkatársam van. Vannak, akik a liturgiában, a templom és plébánia tisztántartásban, az iroda vezetésében és a gazdasági ügyek intézésében vesznek részt.

Külön hálás vagyok azért, hogy szakemberek vannak jelen ebben a csapatban. Fontos számomra a jelenlétük, biztonságot adnak. Az iroda vezetését és a templom körüli liturgikus szolgálatot egyházközségünk akolitusa látja el. A könyvelést, gazdasági munkát pedig egy közgazdász szakember végzi, akit a váci Püspökség gazdasági vezetőként alkalmazott az általa fenntartott Szent József Kollégiumban. Valamint a péceli, Jézus Szíve Társaság Idősek Otthonának volt gazdasági vezetője, ahol a mai napig szakértőként számítanak munkájára.

A képviselőtestületeket a Megyéspüspök Úr utasítása alapján a teljes váci egyházmegyében kellett egységesen feloszlatni. Egy szűkebb testület felállítására nyílt csak lehetőségünk. Ők azok, akik személyes felelősséget is vállalnak az általuk javasolt, megszavazott döntésekért liturgikus és gazdasági téren egyaránt.

Ezzel párhuzamosan a közösségek vezetői is rendszeresen találkoznak és egyeztetnek, valamint megbeszélik az előttük álló időszak teendőit.

Az egyházközségünk tulajdonában lévő temetőt a SZIGÜ KFT üzemelteti. Együttműködésünket szerződés szabályozza, melynek alapja egyházközségünk temetői szabályzata. Ezen szerződést a Megyéspüspök Úr hagyta jóvá. Az említett iratok nyilvánosak, megtekinthetők a vállalat irodájában éppúgy, mint a plébánián félfogadási időben. Ehhez kapcsolódóan örömmel említem, hogy a temető digitális nyilvántartása elkészült, melynek következtében jelentősen emelkedett az elmúlt évben az ebből származó bevétel.

Többek között a megnövekedett bevétel tette lehetővé, hogy folytassuk a felújítást a Mária kápolnában és a hittanteremben.

A tájékoztatásnak örömmel tettem eleget!   Köszönöm a figyelmeteket!

Pécel, 2016. január 1

 

2. sz. melléklet a 2016. évhez

2016. október 9.

Templomunk búcsúnapján tervezett programok

Magyarok-Nagyasszonya

Templomunk patrónusa Magyarok Nagyasszonya

10.00 – Ünnepi nagymise

11.00 – Hangverseny Égi Pátrónánk tiszteletére.

Közreműködnek: Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tücsök Zenekara, és óvodásai, Szerbusz zenekar, Coelestis Regina Kórus, Olasz Anna és Mária, Zsoltáros lányok, Alkalmi Katolikus Ifjusági Kórus (AKIK)

12:00 – Hettyenfütty Zenekar Moldvai táncház

12:30 – Közös ebéd bográcsból, sütit, üdítőt, aki teheti, hozzon

Ebéd után kézműves foglalkozás és asztali foci a hittanteremben.

 

 

3. sz. melléklet a 2016. évhez

Kedves Testvérek!

2017. január elsejétől az egyház idevonatkozó szabályai alapján a templomunkban rendezendő nem liturgikus zenei alkalmak rendezésével kapcsolatban a következő szabályokat állítom fel:

A templomban olyan zenei koncert, amely nem szent zene, vagy nem vallásos zene csak kivételes engedéllyel rendezhető.  Ezt a kivételes engedélyt egyedileg a megyéspüspök adhatja meg. Szent zene az, amit a liturgia számára komponáltak, és a vallásos zene pedig, melyet szentírási vagy liturgikus szöveg ihletett, vagy imádságos formában szól Istenhez, Krisztushoz, a Boldogságos Szűzhöz, a szentekhez vagy az egyházhoz, megszólaltatható a liturgián  kívül is a templomban figyelembe  véve az alábbi kívánalmakat:

a)  A zenészek és az énekesek ne foglalják el a szentélyt. Nagyon tartsák tiszteletben az oltárt, a pap székét és az ambót (felolvasó állvány). Különösen kell figyelni az Oltáriszentség őrzési helyére, a tabernákulumra.  Amennyiben lehetséges – a rendezvények alatt – az  Oltáriszentséget mellékkápolnában vagy más, megfelelő helyen kellene őriznünk, de erre nálunk nincs mód.

b) Külön figyelni kell a kommentár szövegére akkor, ha az előadást olyan szöveg kíséri, amely nem tartozik az előadott darabok szövegéhez, hanem hozzásegít a jobb megértéshez és az átéléshez.

c) A rendezőség a megrendezett programmal kárt nem okozhat.

Mindezek a szempontokat akkor is figyelembe kell venni, ha a templomban valamilyen próba, vagy felkészülés zajlik.

A templom- és oltárszentelés rituáléja tanúsága szerint a templom az a hely, ahol egybegyűlik Isten népe. Ezért nem tekinthetők a templomok egyszerűen „nyilvános helynek”, amely helyet adhat bármiféle összejövetelnek. A templom egy elkülönített, szent hely; mégpedig állandó jelleggel elkülönített hely, amely istentiszteleti célokra van fenntartva attól a perctől kezdve, hogy felszentelték vagy megáldották, mert itt megvalósul az Isten és az ember közötti találkozás misztériuma. Ezért tehát a szentélyben történő mozgás az arra megbízott személyek számára engedélyezett. Az oltár elmozdítása – annak kiemelt liturgiai szerepe miatt – a továbbiakban nem lehetséges.
Kérem, hogy a fent leírtakat fogadják jó szívvel és segítsenek a templomunk rendjének és imádságos jellegének megőrzésében.

Tisztelettel és szeretettel:
Burger Ferenc plébános

Forrás:  Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció levele a templomban tartott koncertekről (1987); Egyházjog 1210., 1213. és 1222. kánonjai és váci egyházmegye körlevelei a templomi hangversenyekről 1794/1981. számon.