HD 1985. év

1985. év

Ebben az évben az első ülés viszonylag hamar volt, február 24-én. Az ülésnek két napirendi pontja volt.

1. A levezető elnök ismertette az 1984. évi számadást, amelyet korábban a gazdasági bizottság részletesen átvizsgált és azt elfogadásra javasolta. A testület az anyagot egyhangúlag elfogadta.

2. A hittanterem építésének és költségvetésének dokumentációját a plébános atya terjesztette elő. (ez a terv a jegyzőkönyvben „sekrestyebővítés” címszóval szerepel) Az anyagi kihatásokat illetően a terv 1.300.000 Ft költséggel számol.

Az előterjesztés kapcsán a testületben vita alakult ki. Az elgondolás támogatói alapvetően azzal érveltek, hogy kell egy közösségi tér az egyházközség (illetve a kisebb-nagyobb közösségek) életének kiteljesedéséhez, a megfelelő programok lebonyolításához.

Ezzel szemben az építés ellenzői azt vetették ellen, hogy az elgondolásnak nincs megbízható anyagi alapja, vagy legalábbis az előterjesztés alapján ez nem látszik egyértelműen. Végül is a képviselőtestület jelentős többséggel (de ellenszavazatokkal) elfogadta a tervezetet és hozzájárult ahhoz, hogy azt az egyházmegyei hatósághoz felterjesszék engedélyezés céljából.

A következő ülésre szeptember 15-én került sor, amely megemlékezéssel kezdődött. Nevezetesen az időközben elhunyt Széplaki Istvánné és Gyenes János képviselőtestületi tagokról emlékezett meg a testület.

Ugyancsak a testület belső életét és működését érinti az az utalás, amely szerint a világi elnök részletesen ismertette a képviselőtestület tagjainak feladatait az újonnan megjelent – egyházközségeket érintő – szabályzatból.

Ezzel összefüggésben továbbá a plébános javasolta, hogy a költségvetést tárgyaló ülésnek legyen egy külön napirendi pontja majd a képviselőtestületi tagok megválasztása és a munkabizottságok újraválasztása. Ezt alátámasztja a hivatkozott szabályzat is, amely szerint évente legalább négy ülést kell tartani. Fila atya az ülések lehetséges időpontjaira javasolta február, május, augusztus és november hónap harmadik vasárnapját.

A testületből ez idő szerint hiányzó 4 tag helyére az elnök javasolta Besnyő Károly, Farkas József, Bényi Erazmus és Skultéti János bevonását. (Bár ez az írásos anyagból nem derül ki, a körülmények alapján arra lehet következtetni, hogy őket korábban póttagnak választották meg. Ez a gyakorlat a HD. eddigi lapjain jól kitapintható – a szerk.]

A megüresedett harangozói állás betöltésére Korponay Erzsébet jelentkezett, akinek személyét a testület elfogadta, 2500,- Ft havi fizetéssel.

A plébános jelezte, hogy a sekrestye bővítés munkálatai tervszerűen haladnak, a hívek jelentős adománnyal segítik a kivitelezést. Eddig 140.000.-Ft gyűlt össze az adományokból.

Az év utolsó ülését november 17-én tartotta a testület.

A gazdasági bizottság  összeállította a jövő évre vonatkozó  költségvetés tervezetét.

Ezzel összefüggésben a testület a reprezentatív kiadásokat 5000.- forintban, a szociális támogatásokat 10.000,-Ft-ban látta helyesnek megállapítani. A kiadások kapcsán felmerült a templomfűtés gazdaságosabbá tételének szükségessége, elsődlegesen a konvektorok átvizsgálása és beszabályozása révén.

A hittanterem építése folyik, elkészülte után a mögötte lévő és parkosítandó területre fogják elhelyezni a Jézus Szíve szobrot – jelezte a plébános. A testület az előterjesztést egyhangúlag támogatta.

Az ülésen ismét szóba került, hogy a képviselőtestületi tagok mandátuma a jövő évben lejár, a választás megtartása szükséges. Ennek érdekében a plébános kérte, hogy a következő ülésre minden tag tegyen javaslatot megfelelő jelölt(ek)re.