HD 2011. év

2011. év

Ez az év is az ökumené jegyében kezdődött. Az imahét (január 16-23.) a korábbi gyakorlat szerint a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonában volt. Hétfőn a baptista, kedden az evangélikus, szerdán a református egyház képviselője, pénteken pedig Varga István atya, illetve Káposztássy Béla lelki gondozó vezette az imaórát.

Január 29-én Teaház volt a hittanteremben a SzeRBuSz zenekar vendéglátásával, Némethy Mária költőnő megzenésített verseivel.

Február 12-én volt a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatása szentmise keretében.

A február 18-i ülésen a testület egyhangúlag elfogadta a 2010. évi zárszámadást és a tárgyévi költségvetést.

A költségvetésben szerepel 2.000.000,- Ft a templomfűtés felújítására. A testület támogatta a korszerűsítést, (hiszen ezzel régóta húzódó probléma végére lehet pontot tenni), továbbá támogatta a hitelkérelmet és a célgyűjtést is.

A puszta tények mellett fontos megemlíteni azt a körülményt is, hogy a tervezést Ács Béla végezte ingyenesen. Ugyancsak ő nyújtott segítséget a különleges anyagok beszerzéséhez is. (Az anyag különlegességét az adja, hogy ezek a csövek nem rozsdásodnak vagy korrodálódnak, ugyanis a felületkezelés nem csupán ”rávitt” anyagból ál, amely idővel felhólyagosodik vagy leválik. Ezeknek az anyagoknak a felületkezelése gyakorlatilag belediffundál az anyagba, így azzal elválaszthatatlan egységet képez, ennél fogva rendkívül időálló. – L.F. szerk..)

Februárban indult a jegyesoktatás azoknak a pároknak a részére, akik az évben kívánnak szentségi házasságot kötni. A felkészítés időtartama 3 hónap.

Február 26-án volt az egyházközségi farsangi bál a Szemere Pál Általános Iskolában. Az összejövetel, mint az egyházközség összekovácsolását szolgáló vidám alkalom, most is batyus bál formájában került megrendezésre, zenével, jelmezbemutatóval és versennyel. De ugyanígy lehetett készülni egyéni műsorszámokkal is.

Március 5-én jótékonysági hangverseny volt a templomban. A szomorú apropót a vörös-iszap katasztrófa, valamint az ár- és belvízhelyzet, illetőleg ezek károsultjainak megsegítési szándéka adta. A hangversenyen számosan felléptek (ahogy mondani szokás „aki élt és mozgott”). Az összejövetel szép eredményét – 120.000,- forintot – az érintetteknek elutalta az egyházközség.

A Karitász már márciusban megkezdte az alkotó délutánokat a húsvéti ünnepekre való felkészülés jegyében. Fontos feladatuk volt továbbá – a Püspöki Kar kezdeményezésére induló – tartós élelmiszergyűjtés a rászorulók számára. Ugyancsak sor került ruhagyűjtésre is. Mindkét akció igen eredményes volt. Az élelmiszeradományokból 170 kg tartós élelmiszer jött össze, a ruhaneműek zömét pedig a Karitász által támogatott Nógrádmarcal községbe szállították. A maradékból ruhavásárt rendeztek.

Április 1-3. között Antióchiás Hétvége volt a Szent Erzsébet Iskolában. A töretlen gyakorlatnak megfelelően ezúton is sor került az alkalomnak a hívek által történt támogatására.

A nagyböjti lelkigyakorlatot Kerényi Lajos piarista atya tartotta április 15-16-án.

Április 19-én, kedden volt a templomban a Családok keresztútja.

A húsvéti ünnepek szépen, tartalmasan teltek. Nagyon sokan vettek részt a szertartásokon, különösen a három szent nap esetében. Még a kora hajnali kezdés sem tántorított el sokakat attól, hogy a feltámadás örömhírét a templomban, illetve a szertartásokon ünnepeljék.

Április 30-án megtartottuk a hagyományos Mária-szerenádot, amelyen a hívek mellett templomunk felnőtt kórusa jutott szerephez. Ugyanakkor kiemelt fontossága van az orgonakíséretnek is a nagyszámú Mária-ének szép énekléséhez.

Május 1-jén tartottuk meg a búzaszentelés szertartását, a szentmise után pedig a parkolóban elhelyezett termények, állatok gépek megáldására került sor. Ez az alkalom mindenkinek elnyeri a tetszését, de különösen igaz ez a gyermekek esetében. Hagyomány már, hogy ez esetben mindig a péceli gazdáké a szentmise szándék, de átvitt értelemben ilyenkor a munka, a kenyérteremtés megáldásáról van szó. Vagyis mindannyiunkról.

A Hírlevél május 1-jei számában külön cikk jelent meg az egyházközség idei legnagyobb vállalkozásáról, a templomfűtés korszerűsítéséről. Erre a munkára a komfortosabb hőérzet biztosítása, ugyanakkor a takarékos energiahasználat jegyében került sor.

Május 5-én a 10 órai szentmisén került sor az elsőáldozás szertartására. Ebből az alkalomból 29 gyermek járult Jézus Krisztus asztalához.

Ifjú kántorunk Ács Dávid László június 5-én koncertet tartott a Batthyány-téri Szent Anna templomban, ahol Magyarország egyik legkiválóbb orgonája található. A hangversenyt követően nagy tapsot kapott az előadó, de ugyanígy a koncerten fellépő többi fiatal péceli zenész is.

Június 10-én ritka vendéget köszönthetett templomunk közössége és közönsége: Sillye Jenő tartott előadást, amelyet lemezvásárlással is összekötöttek a szervezők. A koncert egyúttal ráhangolódást is jelentett a pünkösdi ünnepekre.

Június 19-én templomunk Coelestis Regina kórusa pünkösdi hangversenyt tartott. Ez egyúttal köszöntő is volt templomunk kántor-karnagya Bakonyi Árpád 85. születésnapja alkalmából. A kóruson kívül nagyszámú fellépő is színesítette a programot. Közreműködött Fülöp Éva, az Ifjúsági kórus, a Petőfi Sándor Férfikar, ifjú zenészeink. Vezényelt Ágoston Viktória és Tóth Benedek. Ez alkalomból került sor az ünnepelt Mária-himnuszának ismételt ősbemutatójára is, amelyet a kórus hosszú-hosszú időn át gyakorolt azért, hogy az ünnepi alkalomból bemutatható legyen. A nagyszámú közönség állva tapsolta meg az alkotót a bemutató után. Különösen megható volt, hogy a záró kórusra (Halmos László: Daloljatok az Úrnak) minden olyan egykori énekes beállt a kórusba, aki valaha is énekelte ezt a darabot és most eljött a templomba. (Ezt a darabot az ünnepelt vezényelte.)

Július 3-án tartottuk meg a szabadtéri fogadalmi szentmisét a Jézus Szíve szobor előtt a templomkertben, majd utána a fogadalmi körmenetet a szokásos útvonalon.

Szeptember 25-én volt a bérmálkozás a templomban, amelyre a jelöltek több, mint két éve készültek. 16 fő járult a nagykorúság szentségének felvételéhez. Előzőleg vizsgát tettek a plébános atya előtt. A bérmálást megelőző napon pedig ők is és a bérmaszülők, illetve hozzátartozók is szentgyónáshoz járultak, hogy a bérmálás valóban közös ünnep legyen. A bérmálás szentségét megyéspüspök atya személyesen szolgáltatta ki. Ebből az alkalomból a Hírlevél több ízben is szemelvényeket közölt a bérmálkozók írásaiból.

Október 9-én tartottuk templomunk búcsúját, amely gyakorlatilag egész napos program lett a résztvevők számára. A szentmisét követően ugyanis kerti szórakozási lehetőségek, és közös ebéd várta mindazokat, akik a közösség ünnepében ilyen módon is részt kívántak venni.

Október 22-én volt az idősek miséje a templomban.

A péceli Antióchia közösség október 29-31. között tartotta őszi hétvégéjét a Szent Erzsébet Iskolában.

Novemberben megkezdődtek a Karitász alkotó délutánjai a karácsonyi ünnepekre való felkészülés jegyében.

November 13-án a Szlovákiából, Nagymegyerről érkező Janiga József Művészeti Alapiskola Leánykara adott koncertet a templomban. A jelenlévők hosszasan tapsoltak a nagyszerű  hangverseny előadóinak, akik nemcsak a művészetet, de a magyar nyelvet is magas színvonalon ápolták. A koncert bevételét a fiatalok a templomfűtés korszerűsítésének kiadásaihoz ajánlották fel.

November 19-én templomunk Coelestis Regina Kórusa és ifjúsági zenekara hangversenyt adott a templomban.

November 20. és 25. között tartotta a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda a névadója tiszteletére rendezett ünnepi hetet. A sorozat szentmisével – ezen belül a nyakkendőszenteléssel és fogadalomtétellel – kezdődött, de volt benne színdarab, vetélkedők, komolyzenei koncert is.

November 27-én Széplaki Zsolt vetítéssel egybekötött beszámolót tartott a hittanteremben a perui misszióban végzett segítő munkájáról.

November végére elkészült a templomfűtés korszerűsítése, megkezdődhetett a próbaüzem.

December 16-18. között volt az adventi lelkigyakorlat, amelyet Balogh Attila, a kőbányai Szent László templom plébánosa tartott.

December 20-án került sorra a szokásos karácsonyi ünnepi hangverseny a Péceli Gyermek és Ifjúsági kórus, illetve vezetőjük – Szilágyiné Szalai Zsuzsanna – szervezésében. Az eseménynek külön ízt adott, hogy a kórus röviddel azelőtt „arany dicséret” minősítést szerzett a vegyeskari kategóriában.

A karácsonyi ünnepek miserendje a hagyományoknak megfelelően alakult, azért hogy a szokásos programoknak (gyermek és ifjúsági műsorok) is legyen helye és ideje. Az ünnepek lélekemelően szépen teltek.

Statisztika

Mind a bevételek mind a kiadások 5 millió forint körül, inkább afölött alakultak. Az előbbiek zöme az egyházi hozzájárulásból és a perselyből folyt be. Az utóbbiak pedig a liturgikus, a hitoktatási és a működési kiadásokból adódtak össze, és évről évre növekvő tendenciát mutatnak. Külön is kiemelendő a kiadások között a fűtéskorszerűsítés, amely összesen 2.8 MFt-ba került, és az egyházmegye 1 millió forint kölcsönnel támogatta a beruházást.

Keresztelés: 23, első áldozás: 29, esküvő: 6, temetés: 66 (ebből ellátott 41.) áldozások száma: 18200. A bérmálás szentségében részesült 15 fiatal. Betegek kenetét 53-an vették fel, a három szociális intézményben az ellátás folyamatos. 11 hittancsoportunk van 161 fiatal részvételével, továbbá 10 plébániai közösségünk van.