HD 2008. év

2008. év

(Ettől az évtől kezdve ugyancsak változás történt a forrásokban. Az információkat a képviselőtestületi jegyzőkönyvekből, illetve a Hírlevélből származtatjuk. Ez az állapot 2008-tól 2013-ig tart. Ahol egy adott információ más forrásból, vagy más forrásból is származik, ott ezt a forrást külön is megjelöljük.- L.F.szerk.)

Idén is volt Ökumenikus hét a Jézus Szíve Otthonban.

Február 2-án volt az egyházközségi farsangi bál a Petőfi Sándor Általános Iskola aulájában, batyusbál formájában. Büfé nem volt, viszont teaház, mint program, igen. A bálra egyéni programokkal is lehetett készülni. A zenét a városmajori Kistemplomos Lovagok zenekar szolgáltatta. Az eredményről a szervezők a Hírlevélben számoltak be.

A képviselőtestület február 17-én tartott ülést. Ezen két napirendi pont szerepelt.

Az első pont keretében a testület elfogadta az előző évre vonatkozó zárszámadást és a tárgyévi költségvetést.

A második napirend nagyobb lélegzetű volt, és azt megelőzte a világi elnökök számára Máriabesnyőn tartott oktatás. Ez nevezetesen a lelkipásztori terv kérdése volt, amely része volt az egyházmegye megújítására vonatkozó hosszabb távú püspöki elképzeléseknek (Az elképzelések további részét jelentette az akolitus- és lektorképzés, valamint az egyházközségi képviselőtestületek megújításának ügye.)

A lelkipásztori tervezés célja, hogy abban jelenjenek meg a legfontosabb feladatok, azok időpontja, felelősei, anyagi fedezete. Ezek főként az egyházi ünnepek körül kristályosodnak ki, de helyet kaphatnak benne a helyi sajátosságok is. Legyen minden feladatnak felelőse, esetleg csoport formájában. A fő, hogy ne mindenre a plébánosnak legyen gondja, jelenjen meg a terv által a felelősök önállósága is.

A testület úgy foglalt állást, hogy a tervezés előkészületeit megkezdi, majd az előkészítő munka ismeretében a készülő anyagot – akár több fordulóban, illetve szükség esetén kibővített ülésen – megvitatja.

Ennek megfelelően a testület március 7-én, április 6-án és április 13-án is áttekintette a munkálatok állását. Ez utóbbi ülésen szó került az egyházközség internetes oldalának megalkotásáról is, mint olyanról, amely az egyházközségen belül a kapcsolaterősítés és az ismeretbővítés célját szolgálja.

Hosszas előkészítés után elkészült a tárgyévre vonatkozó lelkipásztori terv, amely a konkrét programokon (azok időpontján és felelősén kívül) tartalmazta az időpontokhoz nem köthető teendőket, a rendszeresen elforduló eseményeket, azok időpontját (ez utóbbi főleg a hittanterem beosztása miatt fontos), megjelölte az egyházközségben működő közösségeket, stb.

Február 23-án volt az Idősek szentmiséje, amelynek keretében sor került a betegek kenetének kiszolgáltatására.

Ugyanezen a napon volt Gödöllőn a Galgamenti Ifjúsági Találkozó, amelyre a péceli fiatalok közül is számosan elmentek, az ottani élményekről cikkben számoltak be.

A nagyböjti lelkigyakorlatot március 7-8-9-én Barótai Endre atya, maglódi plébános tartotta templomunkban.

Március 16-án, virágvasárnap gitáros zenekarunk előadta Szekeres István és Polgár Ferenc  zenés keresztútját, amely 1983-ban született és 25 év elteltével került újra „színre”. A színvonalas előadást nagyszámú érdeklődő kísérte figyelemmel. A nagy érdeklődésre tekintettel a Passiót előadták a 4. Egyházmegyei Találkozón is, amelyre Vácott június 27-28-án került sor.

A családok keresztútjára március 19-én került sor a templomban (Szervező: Káposztássy Béla).

Április 12-én jótékonysági hangverseny volt a templom orgonájának megjavítása céljából. Közreműködtek: Ilyés Dalma – fuvola, Szilágyi Anna – hegedű, Ács Dávid László – orgona, valamint Szilágyiné Szalai Zsuzsanna – zongora. A hangversenyen 200.000,- forint gyűlt össze, amelyet a célnak megfelelően használt fel az egyházközség.

Április 30-án este került sor a hagyományos Mária-szerenádra. Az este külön érdekessége volt, hogy a Mária Rádió élő egyenes adásban közvetítette hallgatóinak a szerenádot, hogy a hallgatók is megismerhessék ezt az egész országban szinte egyedülálló péceli szertartást.

Május 9-én ifjú zenészeink pünkösdi koncertet tartottak a templomban. Ez a rendezvény immár hatodik alkalommal került megrendezésre.

Május 17-én került sorra Budapest körül az élő rózsafüzér zarándoklat, amelyen Pécelről is részt vett egy csoport.

Idén 31 gyermek vett részt az első áldozáson, amelyre május 18-án került sor.

Június 1-jén került sor a Jézus Szíve szobor előtt az ünnepélyes szabadtéri szentmisére és az azt követő körmenetre. A hagyományoknak megfelelően ilyenkor kerül sor a fogadalom letételére, illetve megújítására, emlékezve az 1944.évben tett ígéretre.

Július 10. és 13. között került sor a Galgamenti Ifjúsági Táborra Tápiószentmártonban. Ezen az összejövetelen a péceli ifjúságot 8 fő résztvevő és 3 fő „kisebb testvér” vagyis segítő, közreműködő stb. képviselte. Az ott szerzett élményekről a Hírlevél hasábjain számoltak be a résztvevők.

A július 15-i ülésen a képviselőtestület a katolikus iskola igazgatói állására érkezett pályázatokat tekintette át. (A pályázatok benyújtását a Hírlevélben is hirdetések előzték meg.) Az igazgatói tisztségre három pályázat érkezett. A testület tagjai áttekintették a pályázatokat, és úgy látták, hogy a kiírásnak mindhárom pályázat megfelel. A pályázók közötti  sorrendről a testület tájékoztatta a püspököt is, mint iskolafenntartót. A püspök döntése alapján az igazgatói megbízást 2008. augusztus 1. – 2011. július 31. közötti időszakra Horváthné Sabáli Éva kapta meg.

Július 25-én ünnepelte a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthona fennállásának 15. éves jubileumát. Az ebből az alkalomból tartott ünnepi szentmisén Burger Ferenc plébános atya és Varga István atya koncelebránsként működtek közre. A szentmise utáni összejövetelen az egyházközség fiataljai adtak színvonalas műsort.

Augusztusban a sportosabb fiatalok közül néhányan több napos kerékpártúrán vettek részt, amelynek helyszíne a kanyargó Tisza és környéke volt. A túrát Tasnádi György szervezte, arról a Hírlevélben számoltak be a résztvevők.

Ifjúsági hittanosaink augusztus 21-26. között Gálosfán vettek részt hittantáborban. Ehhez támogatásként 31.000. Ft adomány gyűlt össze.

A Kisboldogasszony-napi búcsún (szeptember 8-án) szentelték bazilikává a máriabesnyői kegytemplomot. Egyházközségünkből gyalog és vonattal is voltak résztvevők a felemelően szép és hatalmas tömeg előtt megtartott szertartáson.

Szeptember 22-én ünnepélyes külsőségek között került sor a megújult Szent Erzsébet Iskola felszentelésére. Az ünnepségen jelen volt dr. Beer Miklós megyéspüspök, aki a beruházás anyagi hátterét biztosította, Gulyka József kerületi esperes, Bokros Levente az EKIF főigazgatója, Burger Ferenc plébános, dr. Benkovics Gyula polgármester, valamint nagyszámú szülő és érdeklődő.

Iskola_főbejárat

Részlet az iskola főbejáratáról. Az épület előtt álló Szt. Erzsébet szobor

Fésűs Károly szobrászművész alkotása

Szeptember 27-én a váci székesegyházban megyéspüspök úr akolitussá avatta Dévai Zoltán testvérünket. Az ünnepségen nagyszámú péceli hívő volt jelen.

Október 5-én került sor a templombúcsú ünnepére, amely már nem csupán a szentmisén való részvételt jelenti, hanem utána a közösségben eltöltött napot is. Ez alkalommal is bőséges közösségi kínálatra kerül sor, amelyben éppúgy helye volt a jó ízű közös ebédnek, mint a gitáros zenének, vagy mint a Barabás Csaba által bemutatott, Pécelről szóló filmnek. Készült egy időszakos kiállítás is, amelyet a templomról készített régi képekből állítottak össze a szervezők. A képeket a hívek bocsátották rendelkezésre. A tablók részint a templomban, részint az előtérben kerültek elhelyezésre.

Október 10-én Rómában Walter Kasper bíboros-érsek diákonussá szentelte Bezák Tamás testvérünket, aki a váci egyházmegye papnövendékeként Rómában is végzett tanulmányokat.

A Péceli Városi Gyermek és Ifjúsági Kórus, valamint az ad Libitum Kamarazenekar jótékonysági koncertet tartott Pécelen október 19-én, valamint Rákoscsabán Finta Lajos atya perui missziójának támogatására. A két koncerten összesen 270.000,- Ft támogatás gyűlt össze.

November 11-én volt Pécelen az esperesi kerület papjainak gyűlése (coronája.) Az ünnepi szentmisére 10. órakor került sor.

November 17-től elkezdődtek a Karitász alkotó délutánjai a karácsonyi ünnepekre való előkészület jegyében.

December 6-án Pécel volt a házigazdája a Galgamenti Ifjúsági Találkozónak.

Az adventi lelkigyakorlatra december 12-13-14-én került sor a templomban, amelyet ez alkalommal Leopold ferences atya tartott.

December 19-én került sorra a templomban a már hagyományos karácsonyi hangverseny, amelyen a Gyermek és Ifjúsági Kórus mellett szólisták, más együttesek is felléptek a jelenlévő szép számú hallgatóság nagy örömére.

December 24-én 23. órakor az ifjúsági hittanosok és a gitáros zenekar hosszú idő után ismét „színre vitte” a Szekeres István által szerzett karácsonyi zenés játékot, amelyet 1984-ben mutattak be először, azóta azonban nem szerepelt az ifjúság karácsonyi műsorán.

Hitélet számokban: keresztelő 20, első áldozás 31, esküvő: 7, temetés: 94 (ellátott 30), áldozás: 7800.