HD 1977. év

1977. év

[ A korábbiakban már jeleztük, hogy a hosszabb ideje nem vezetett Historia Domus, mint forrás, helyett más anyagokat kell forrásként felhasználni. Ilyen lehetőség a képviselőtestület jegyzőkönyve, amelynek egyik kötete az 1977-től 1983-ig terjedő időszakot öleli fel Halász Endre plébános idejéből. A következő néhány évet tehát ennek az irománynak a segítségével kíséreljük meg rekonstruálni. – LF szerk.]

1977. február 6-án a képviselőtestület rendes ülést tartott. A bevezetőben plébános atya méltatta az 50 éve elhunyt Prohászka Ottokár püspököt, annak munkásságát, szociális elveit.

Az ülésen három napirendi pont szerepelt.

A testület elfogadta a számszakilag átvizsgált, 1976. évre vonatkozó zárszámadást, amelynek legfontosabb rovatai a jegyzőkönyvben szerepelnek.

A ravatalozóra vonatkozó renoválási tervek körében a testület számba vette a legfontosabb problémákat, mind az épületen, mind pedig a berendezési tárgyak körében. Úgy foglalt állást, hogy a temetőbizottság – az anyagi lehetőségek tükrében – a III. 6-i testületi ülésre terjesszen elő javaslatot a teendőkről. A harmadik napirendi pont keretében a jelenlévők megvitatták a virágvasárnap előtti hétre tervezett lelkigyakorlat időpontját, a szentségimádás időpontját, továbbá szó esett arról, hogy az egyházközség tagjainak e tekintetben milyen kötelezettségei vannak.

A következő testületi ülésre május 8-án került sor. Ezen praktikus ügyek megbeszélése volt napirenden.

Az augusztus 8-án megtartott képviselőtestületi ülésen a testület meghatározta a következő ülés időpontját. Szó volt még a püspök haláláról, valamint harmadik napirendi pontként a kisatya (káplán) áthelyezéséről is. Ez utóbbira az adott okot, hogy a megyéspüspök elve szerint egy káplán egy helyen max. 3 évig maradjon. Ennek kapcsán felmerült a diakonus munka nehézsége ( pl. szegénygondozás kérdése, illetve a szociális otthonok ellátása).

Foglalkozott még a testület  a temetőben végzendő legfontosabb munkákkal.

A szeptember 4-i ülésen szó esett a szegényügyről, különösen arról, hogy a más településeken az egyházközség milyen módon folyik be a szegények, magányosok segítésébe, illetve, hogy ezekből a tapasztalatokból itt helyben mit lehetne hasznosítani. Előzetesen felmérés készülne a rászorulókról, ezt a kijelölt képviselőtestületi tagok  végezzék el. 1980. tavaszán bérmálás lesz, a felkészülést 1978-ban kell megkezdeni. A temető kapcsán több kérdésről is szó esett: ilyen a temetőőrök szerződése, a sírásások kérdése és tarifája (összehasonlítva a környező települések azonos díjaival), illetve a sírhelyek díja. A temetőbeli építkezés (ravatalozó) helyzetét is áttekintette a testület; foglalkoztak továbbá a kápláni fizetésekkel.

Az október 2-án megtartott ülésen tárgyalt témák – a jegyzőkönyvben található utalásokból – az alábbiakban vázolhatók: az építőmester nem vállalta a ravatalozóval kapcsolatos munkákat; az utcaapostolok ne halogassák tovább a betegek, szegények felmérését, annál is kevésbé, mert november 27-én a nagymise után a betegek szentségének kiszolgáltatása lesz. Az utcaapostoli megbeszélésre csak az érdekeltek fele ment el. Rajz atyát megköszöntötték ( feltehetően a névnapja alkalmából- LF.szerk.), aki a jövő év márciusára elvállalta a lelkigyakorlat vezetését.

A következő ülésre november 20-án került sor. A napirend előtt a plébános – egy korábbi felvetésre válaszolva – ismertetést adott a vatikáni zsinat anyagáról, illetve álláspontjáról, különös tekintettel az „Evangélium nuntiandi” szinódusi anyagról, amely a világi hívőkhöz szól elsősorban, ezen belül a kiscsoportok egyházon belüli szerepéről, ismereteiről, stb.

A testület foglalkozott a temetőt érintő egyes műszaki jellegű kérdésekkel, a temetőőrök szerződésével, a szentségimádás időpontjával, valamint a betegek szentsége ünnepélyes feladásának kérdésével.

Megtárgyalta továbbá a testület az 1978. évre vonatkozó költségvetést, amelynek vázlatos számait a jegyzőkönyv tartalmazza. Eszerint a bevétel 230.000,- Ft, a kiadás pedig 230.000,- Ft. Ezeket a főszámokat a képviselőtestület egyhangúlag megszavazta.

Dátum nélkül szerepel meg egy összejövetelről összefoglaló (a körülményekből ítélve még ez is a tárgyévhez tartozik), amelyen viszonylag szűkebb körben a temetővel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoztak. Ugyanakkor szerepel egy bejegyzés Gáncs Péter személyével kapcsolatban, amely szerint a beiktatására hívta meg a testületet. (Közelebbi adat nem található a pécel-nagytarcsai evangélikus lelkész beiktatásával kapcsolatban. Ez azért is sajnálatos, mert a nevezett péceli működése idejére esett a „gyakorlati ökumené” egy szép szakasza /Halász Endre plébánossal és Orosz Ferenc református lelkésszel együtt /; továbbá, mert a nevezett jelenleg a Magyarországi Evangélikus Egyház egyik püspöke –LF. szerk.)

HDkép33

Hitéleti beszámoló 1977-ről (L.F. szerk. a V.P.K.L. anyagából)