HD 1946. év

1946. év

Az évhez tartozó feljegyzésekből a háborút közvetlenül követő időszak lesújtó állapota, és ugyanakkor a tenni akarás, a jobbítás és a segítségnyújtás szándéka tükröződnek (L.F. szerk.)

Az elmúlt évhez pótlólag kell feljegyezni, hogy az O.F.B. földek után fizetendő összeget október 5-én 5153 P-vel törlesztettük.

Februárban megkezdtük az Egyházközségi ház homlokzati helyiségeinek egy nagyteremmé való kiépítését. A színpad helyes méreteinek megállapítására Kismarti Lukács (?) Ö. Kultuszminisztériumi mérnököt kértük föl. Egyébként az átépítést Marocsek János kőművesmester végzi és vezeti. A bontási és egyéb munkálatoknál sokat segítenek az énekkar tagjai Nagy József káplán vezetésével és az ő biztatására. Lelkes és igen sokat érő munkát végeznek. (….)

Még az elmúlt év márciusában a kirabolt maglódi templomnak kölcsön adtunk 1 albát, 1 humerálét, 4 purifikatóriumot, 2 korporálét, 2 kéztörlőt és egy cingulumot. Püspök Atyánk folyó év március 12-én kelt rendeletével megengedte, hogy a tárgyakat a maglódi templomnak ajándékozhassuk és azok templomunk leltárából töröltessenek.

Március 15-17 között az énekkar leány tagjainak, 23-25 között pedig az énekkar fiú tagjainak tartott a plébános háromnapos zárt lelkigyakorlatot a lelkigyakorlatos házban.

Április 4-6 között pedig a templomban tartottuk meg a férfiak számára az ….(?) által előírt triduumot. Hála Istennek, igen szép számmal vettek rajta részt: körül-belül kétszer annyian voltak, mint a tavalyi pünkösdi triduumon.

Június 2-án megtartottuk az Egyházközségi Ház fölszentelését. Az átalakítás lelki mozgatója Nagy József káplán volt. Különös érdemeket szerzett sok anyag rendelkezésre bocsátása által Tokár József főpályamester és Lukács Lajos cserkészparancsnok. Önzetlen és lelkiismeretes munkájukért föl kell jegyezni Marocsek János, Körlaki András, Kertész István, Wurm László és Zahar István nevét. A legnagyobb dícséretet azonban az énekkar mindkét nembeli ifjúsága érdemli, amely fáradhatatlan buzgósággal dolgozott az átépítésnél.

Ugyancsak az ő buzgóságuknak köszönhető Calderon: Nagy Világszínházának előadása, amelynek bevételéből sokat törlesztettünk az adósságból.

Vac3

F O G A D A L M U N K

             Mi, a péceli  Credo Egyesület  Vox Humana énekkarának a tagjai, azért, hogy a jó Isten az ő dicsőségére és egymás szeretetében  végzett munkánkat továbbra is folytatni engedje, a következő fogadalmat tesszük: Amennyiben akár a jelen, akár pedig hasonló keretek között zavartalanul folytathatjuk egyesületi munkánkat, minden évben Árpádházi szent Margit és szent Imre ünnepén vagy a következő vasárnapon közös szentáldozáshoz járulunk; minden évben egy, az egész község épülésére szolgáló vallásos  színdarabot fogunk előadni; minden összejövetelünkön, még a táncra és szórakozásra szolgáló alkalmaknál és az énekpróbákon is, amikor legtöbben vagyunk jelen, 1-1 percig tartó ideig vallásos felolvasást tartunk. Igy várjuk az Úr Jézus Szívének jóságától és a Magyarok Nagyasszonya közbenjárásától, hogy nem fog elhagyni bennünket.

                               Pécel, 1946. Nagyboldogasszony ünnepén

1. lap bal oldal 1. lap jobb oldal
Aláírások:
Bakonyi Árpád Szabó Rózsi
Tóth János Szabó Erzsi
Kerekes Pál Jarmer Teréz
Tóth Tibor Kecskés Józsefné
ifj. Kubinyi Iván Dobiás Mária
Faragó Lajos Gyenes Teréz
Töreki Gábor Varga Éva
??????? Bene Anna
Kovácsik István Holló Magdolna
Kertész József Hazafi Magdolna
Hazafi Sándor Némedi Magda
Agócs János Odor Ilona
Makkos Imre Németh Anna
Blazsovszky János Sarlós Éva
Kálmán Tibor hdgy. Sarlós Edit
Dobiás Győző Kiss Julianna
Enczi Mária  
Szabó Magdolna  

 

Vac2

2. lap bal oldal 2. lap jobb oldal
Katona László Dobiás Jolán
Kovácsik Mihály Bakonyi Ilona
Papp Ilona ? Bene Edit
  Széki Ilona
  Monori Etelka
  Huszár Irén
  ?? Zéro Mária
  Rabó Ilona
  Mérő? Mező? Anna
  Agócs Margit
  Szépl.? Ripl? Mária
  Bajkai Erzsébet
  Márkus Katalin
  Neumann Erzsébet
  Tóth Magdolna
  Tóth Anna
  Balatoni Margit
  Prágai Angyalka
  Kecskés József
  Gyenes Márta
  Németh Ilona? (Mária?)
  Bernáth Anna
  Sass Ilona

 

Szeptember 1-i hatállyal Isaszegre helyezte Püspök Atyánk hitoktatónak Nagy József káplánunkat. Áldozatkész, ügyes, melegszívű pap volt egyévi itt léte alatt. Mindenki nagyon szerette és sajnálta távozását. Mivel már augusztus elején távoznia kellett, utóda, Szabó György újmisés augusztus 12-én elfoglalta helyét. Ő azonban csak három hétig dolgozott itt, mert szeptember 9-én Tápióbicskére kellett távoznia. Rövid itt-tartózkodása alatt igen buzgó hitoktatónak mutatkozott. Helyére Koltai Jenő eddigi szolnoki kórházi lelkész jön.

Szeptemberben átszervezzük az összes női egyesületeket a Jézus Szíve Társulatban. A Társulat keretein belül megalakítjuk az A.C( Actio Catolica – szerk.) Hitbuzgalmi, Szervezési, Karitatív szakosztályait. Az eddigi Rózsafüzér Társulat, Oltáregyesület a Hitbuzgalmi szakosztályba tartozik. A Szervezési szakosztályt az utca apostolok alkotják, akiket újból szerveztünk és csoportosítottunk. A Karitatív szakosztály is megkezdi működését: hétfőn és csütörtökön munkadélutánokat tart a szegények megsegítése javára.

A másik örvendetes megmozdulás a Szív-gárdák föléledése: mindkét elemiben és a polgáriban megalakítjuk a gárdákat, illetőleg a polgáriban a Szív-testőrséget. Krisztus király ünnepén 250 gárdistát és testőrt avattunk.

November végén bearanyoztattuk templomunk nagyobb cibóriumát. Az aranyat ajándékba kaptuk. A munkát is ingyen végezték csupán a felmerülő kiadások kerültek 80 forintba.

December 6-án (?) templomunk özv. Dr. Windisch Richárdnétól ajándékba kapott egy gyönyörű valódi, Kairóban vásárolt szmirna szőnyeget a főoltár részére. Egy év óta két disznót neveltünk és hizlaltunk, hogy azok árából vásárolhassunk szőnyeget, most a két disznót karácsonyi ajándékként kiosztottuk a szegényeknek. Dr. Windischné nevét egyébként is fel kell jegyezni: másfél év óta lankadatlan buzgósággal dolgozik az egyházközségben: elintézi a plébánia – iskola írnivalóit, vezeti és megszervezte az utca-apostolokat, dolgozik minden karitász-munkában.

A karitász szakosztály buzgóságának köszönhető, hogy a karácsonyi bazárból 1500 Ft jött be. Így karácsonyra bár 1500 forint értékben 97 drb, ruhát osztottunk ki szegényeinknek: mindez sajnos csak egy csepp a szenvedések és nélkülözések tengeréhez képest.

December 29-ére virradóra kirabolták templomunkat. Az ablakon keresztül másztak be, betörték a tabernákulum ajtaját, elvitték az újonnan aranyozott nagy cibóriumot, a kusztódiát a …val(?) , a sekrestyéből pedig a plébános kelyhét. A Legszentebbet a tabernákulumban és az oltáron szórták szét. A községben állandóan ismétlődő lopások és betörések egyik legszomorúbb állomása ez. Megható és vigasztaló ezzel kapcsolatban a hívek buzgósága, amellyel az Úr Szívét megvígasztalni és kárpótolni igyekszenek.(….)- Lajosbányai Lajos egy ezüst serleget ajándékozott. Egyébként a templomperselyből hetek alatt összejött a szükséges pénz. A kusztódia és lunulla  (hozzá még a monstrancia aranyozása) 450 forintba került.